ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 20:10
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު، ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލު ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު، ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލު ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް ހުޅުވުން
ރައީސް ޞާލިހު ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލާއި، ދޫޑިގަން ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
 
ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަކީ، ޓަރފްއަޅައިގެން އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް
 
މި މަޝްރޫއު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ، އިނޯކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްގެން
 
ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށޭއިރު މިއިމާރާތް ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލާއި، ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދޫޑިގަން ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލާއި ދޫޑިގަން ފުޓުބޯޅަދަނޑު ހުޅުއްވައި ދެއްވީ، އެމަނިކުފާނު އާދިއްތަ ދުވަހު ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ވަކިވަކިން ބޭއްވި ދެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ، އިނޯކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ.

ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށޭއިރު މިއިމާރާތް ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނެއެވެ.

Advertisement

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި، ސްކޫލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިތަކަމާއި އަދި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ވަށާޖެހޭ ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމަށް ކުރަމުން އައި އުންމީދުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކަށްވެފައި އޮތީ މަލްޓިޕަރޕަސްހޯލަކަށް ބޭނުންވި ބޭނުންވުން ކަމަށެވެ. އެކިއެކި ދައުރުތައް ނިމި މި ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ނުވެ ދިޔަ ނަމަވެސް ރައީސް ސާލިހުގެ ޒައާމަތުގައި މި ހުވަފެން ހަގީގަަތަކަށް ހަދާދީފައިވާކަން އެސްކޫލުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެހެންކަމުން ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި، ޓީޗަރުން އަދި ބެލެނިވެރިންގެ ނަމުގައި ވަނީ ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ރައީސް ސާލިހަށް ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ސްކޫލަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީ ގެނެއައުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ ބަހައްޓަވާ ގާތްކަން އެސްކޫލުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދޫޑިގަން އަވަށުގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަކީ، ޓަރފްއަޅައިގެން އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލުހޯދައި ދިނުމާއި، ދަރިވަރުންގެ އިތުރު ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކޮށް، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރުމަތިކުރުމަށް މިސަރުކާރުން ވަނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގާފައެވެ. އަދި ޒުވާނުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށް ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ ކުޅިވަރުތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރުދަނޑުތައް އެޅުމުގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއްވެސް ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް