ކ. މާލެ
|
29 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 10:48
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މެގުއާ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މެގުއާ
ޓްވިޓަރ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
މެގުއާ ހޯދުމަށް ވެސްޓް ހޭމުން ކުރި ބިޑު ޔުނައިޓެޑުން ރިޖެކްޓު ކޮށްފި
 
ޔުނައިޓެޑުން ދެކޭ ގޮތުގައި މެގުއާ ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ، އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ ހޯދުމަށް ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑުން ކުރި ބިޑު އެ ކުލަބުން ރިޖެކްޓު ކޮށްފި އެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މެގުއާ ހޯދުމަށް ވެސްޓް ހޭމުން ކޮށްފައި ވަނީ 20 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ އަގުހުރި ބިޑެއް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑުން އެ ބޮޑު ރިޖެކްޓުކޮށްފައި ވަނީ އަގާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭތީ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޔުނައިޓެޑުން ދެކޭ ގޮތުގައި މެގުއާ ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ، އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ އެވެ. މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މެގުއާ ހޯދުމަށް ވެސްޓް ހޭމުން އިތުރު ބިޑެއް ކުރާނެ އެވެ.

ލެއިސްޓަރ ސިޓީގައި ހުރުމަށްފަހު މެގުއާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭރު ޔުނައިޓެޑުން އޭނާ ހޯދީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ޑިފެންޑަރުގެ ގޮތުގަ އެވެ. ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑު މެގުއާ އަށް ލިބުނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު އެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ އެ ޓީމުގެ އައު ކެޕްޓަނަކީ މިޑްފީލްޑަރު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. ކެޕްޓަން ބަދަލުކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނީ ޔުނައިޓެޑުގައި މެގުއާ އަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، ޓީމުގައި ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާ އަށް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް