ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 11:44
ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އާރަށު ހިޔާނަތް
އާރަށު މައްސަލައިގެ ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކިބަހުގައި ހުރީ ސުވާލު އުފެދޭ، ބުއްދިއަށް އަރާރުންވާ ވާހަކަތައް: ދައުލަތް
 
އެއީ ސައްޙަ ނޫން، އަދި އުފައްދާފައިވާ ހެކިތަކެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށް ޙުކުމުގައި ބުނޭ
 
ހެކިބަހުގެ ފުށުއެރުންތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް، ހެކިބަހުގައި ސައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަންކަން ގިނަ
 
ރައީސް ޔާމީނަށް ފަހިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި، ދެން ހުރި ކަންކަން ދިފާއީ ހެކިންގެ ހަނދާނުގައި ނެތް

ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުންނާއި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން ދަށު ކޯޓަށް ހުށައެޅި ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކިބަހުގައި ހުރީ ސުވާލު އުފެދޭ، ބުއްދިއަށް އަރާރުންވާ ވާހަކަތައްކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު އެހެން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިސްތިއުނާފުގައެވެ. އެއީ ދިފާއީ ބައެއް ހެކިންނަށް ބުރަދަން ނުދޭން ދަށު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން، ޔާމީނުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރި ނުކުތާއެއްގެ ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ދަށު ކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ގަޒިއްޔާ (އަބްދުﷲ ނަޒީފް ވ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފީ 7 ވަނަ ނުކުތާގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ދަށު ކޯޓުން ޚިލާފުވެފައިވަނީ އެ ގަޒިއްޔާގެ ކޮން އުސޫލަކާކަން ސާފުކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދިފާއީ ހެކި ހުށައަޅާފައިވާ ގޮތާއި، ދިފާއީ ހެކިން ހެކިބަސް ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ރައީސް ޔާމީނަށް ފަހިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި، ދެން ހުރި ކަންކަން ދިފާއީ ހެކިންގެ ހަނދާނުގައި ނެތްކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ހެކިބަހުގެ ވަށައިގެން ހުރި ވަރަށް އަސާސީ ކަންކަންވެސް ވިދާޅުވާން އެނގިވަޑައިނުގެންނެވިކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދިފާއީ ހެކިން ހެކިބަސް އަދާ ކުރައްވާފައިވަނީވެސް ހެކިބަހާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަށްކަން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ދިފާއީ ހެކިންނާ ގުޅިގެން ޝަރީއަތުން ގޮތް ނިންމެވުމުގައި ފާހަގަވެފައިވާ ނުކުތާތައް މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދަށު ކޯޓުން މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއީ ޑޮލަރު މާރު ކުރުމުގެ މުއާމަލާތެއްކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް، ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، ހަމަނުޖެހޭ އަދި ހެކިބަހުގެ ސައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ އެތައް ކަމެއް ހުރުުމުން އެއީ ޙަގީގަތުގައި ހިނގި މުއާމަލާތެއް ނޫންކަން އެނގޭކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ދަށު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ބުރަދަން ނުދޭން ނިންމެވީ ހެކިބަހުގެ ފުށުއެރުންތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް، ހެކިބަހުގައި ސައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ އަދި ބުއްދިއަށް އަރާރުންވާ ވާހަކަތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޔާމީނަށް ދިން 1 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ސައްޙަ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތެއްކަން ދެއްކުމަށް ޔާމީނުވެސް އަދި ޔޫސުފް ނައީމްވެސް ހެކި ހުށައަޅާފައިވާކަމަށް ޙުކުމުގައި ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ސައްޙަ ނޫން، އަދި އުފައްދާފައިވާ ހެކިތަކެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކޮށް ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެފަދައިން ހެކި އުފެއްދުމަކީ ކުށް ކުރާ މީހުން ކުށުގެ އަމަލު ފޮރުވުމަށް އާންމުކޮށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މުއްތަހަމުގެ ފަރާތުން ހިނގާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ނުދެވޭ، "ޣަރީބު ކޯއިންސިޑެންސް" ތަކަކީ ކުރެވޭ ތުހުމަތަށް ބާރު ލިބިދޭ ހަރުދަނާ ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ބެލިދާނެ ކަންކަންކަން ފާހަގަކޮށް ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އާރަށު މައްސަލައިގައިވެސް އިއްތިފާޤުތައް ގިނަވުމާއި، ދިފާއީ ހެކިން ދެއްކި ބުއްދި ޤަބޫލު ނުކުރާ ވާހަކަަތަކާއި، މި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، މިއީ ހަގީގަތުގައިވެސް ބަޔަކު ރާވައިގެން ހިންގާފައިވާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއްކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭކަމަށެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ރިޝްވަތު ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ ޔާމީނަށް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ވަނީ އިއްވާފައެވެ. އަދި 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ވަނީ ޖޫރިމަނާވެސް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް