ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 13:47
ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމެއްގެ ތެރެއިން
ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
އާރަށުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން "އިއްތިފާޤުން" ހިނގާފައިވާ ކަންކަން ގިނަކަމުން ގާޒީވެސް ހައިރާން
 
ޓޫ.ޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތުމަކީވެސް ހަމަ އިއްތިފާޤެއް
 
ޔޫސުފް ނައީމް ފިޔަވައި ޔާމީނަށް ޑޮލަރު ވިއްކާނެ އެހެން ފަރާތެއް ނުވުމަކީވެސް ހަމަ އިއްތިފާޤެއް
 
ޔޫސުފް ނައީމަށް ފައިސާ ޖަމާކުރިތަނުން، ޔާމީނަށް އެ އަދަދަށް ޑޮލަރުގެ ބޭނުން ޖެހުމަކީ ދިފާއުގެ ބަހުންނަމަ އިއްތިފާޤެއް

ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި، ޔޫސުފް ނައީމަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާއިން ދިފާއުވުމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ގިނަ "އިއްތިފާޤުތަކެއް" ފެންނަން އޮތް ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔާމީނަށް ކުރާ ރިޝްވަތު ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ ޙުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޔާމީނަށް ޔޫސުފް ނައީމް ދިން 1 މިލިއަން ޑޮލަރާއި ގުޅޭގޮތުން ޔާމީނު އަދި ޔޫސުފް ނައީމް ބޭންކަށް ދެއްވާފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ފުށުއަރައެވެ.

ދައުލަތުގެ އިސް ފަރާތްތަކަށް ދޭ ރިޝްވަތާއި، ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލައި، އެއީ ސައްޙަ ގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ކަމަން ދެއްކުމަށްޓަކައި ސައްޙަ ނޫން އިންވޮއިސްތަކާއި، އެއްބަސްވުންތައް އުފެއްދުމަކީ އެފަދަ ކުށް ކުރާ މީހުން ބޭނުންކުރާ އާންމު އުކުޅެއްކަމަށްވެސް ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައިވެސް ޔާމީނަށް ދިން 1 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ސައްޙަ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތެއްކަން ދެއްކުމަށް ޔާމީނުވެސް އަދި ޔޫސުފް ނައީމްވެސް ހެކި ހުށައަޅާފައިވާކަމަށް ޙުކުމުގައި ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ސައްޙަ ނޫން، އަދި އުފައްދާފައިވާ ހެކިތަކެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކޮށް ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެފަދައިން ހެކި އުފެއްދުމަކީ ކުށް ކުރާ މީހުން ކުށުގެ އަމަލު ފޮރުވުމަށް އާންމުކޮށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޙުކުމުގައި ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ދިފާއުން ބުނާ ގޮތުން ނަމަ "އިއްތިފާޤުން" ދިމާވެފައިވާ ބައެއް ކަންކަމުގެ މައްޗަށްވެސް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދިފާއުން ބުނާ ގޮތުން ނަމަ، އާރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތް އެހާ އަވަހަށް ހިނގާ ދިއުމަކީ އިއްތިފާޤެއް ކަމަށާއި، އެލް.އޭ ރިޒޯޓްސްއާއި، ޓޫ.ޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތުމަކީވެސް ހަމަ އިއްތިފާޤެއްކަމަށް ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ރަށް މުޅިން ބަދަލު ނުކުރެވެނިސް ސީދާ އެ ރަށް ހޯދުމަށް ޓޫޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް ނިންމުމަކީވެސް ދިފާއުން ބުނާ ގޮތުން ނަމަ އިއްތިފާޤެއް ކަމަށް ޙުކުމުގައި އިތުރަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.  

ހަމައެއާއެކު، އެލްއޭ ރިޒޯޓްސް އިން ޔޫސުފް ނައީމަށް ފައިސާ ޖަމާކުރިތަނުން، ޔާމީނަށް ހަމަ އެ އަދަދަށް ޑޮލަރުގެ ބޭނުން ޖެހުމަކީވެސް ދިފާއުގެ ބަހުންނަމަ އިއްތިފާޤެއްކަމަށް ޙުކުމުގައި ބުނެއެވެ.

އަދި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑޮލަރުގެ ސައްޙަ ވިޔަފާރިކުރާ އެތައް ބަޔަކު ތިއްބައި، ޔޫސުފް ނައީމް ފިޔަވައި ޔާމީނަށް ޑޮލަރު ވިއްކާނެ އެހެން ފަރާތެއް ނުވުމަކީވެސް ހަމަ އިއްތިފާޤެއްކަމަށް ދިފާއުން ބުނާއިރު، އެހާ ގިނަ އިއްތިފާޤުތަކެއް ހަމަ އެންމެ ޓްރާންސެކްޝަނަކާއި ގުޅިގެން ހިނގާ ދިއުމަކީ ހަމަ ބުއްދިއަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ނާދިރު ކަމެއްކަމަށް އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލު އިއްވެވި ޙުކުމުގައިވެއެވެ.

މުއްތަހަމުގެ ފަރާތުން ހިނގާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ނުދެވޭ، "ޣަރީބު ކޯއިންސިޑެންސް" ތަކަކީ ކުރެވޭ ތުހުމަތަށް ބާރު ލިބިދޭ ހަރުދަނާ ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ބެލިދާނެ ކަންކަންކަން ފާހަގަކޮށް ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އާރަށު މައްސަލައިގައިވެސް އިއްތިފާޤުތައް ގިނަވުމާއި، ދިފާއީ ހެކިން ދެއްކި ބުއްދި ޤަބޫލު ނުކުރާ ވާހަކަަތަކާއި، މި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، މިއީ ހަގީގަތުގައިވެސް ބަޔަކު ރާވައިގެން ހިންގާފައިވާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއްކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭކަމަށެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ރިޝްވަތު ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ ޔާމީނަށް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ވަނީ އިއްވާފައެވެ. އަދި 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ވަނީ ޖޫރިމަނާވެސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
38%
0%
13%
13%
13%
25%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދިވެއްސެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ބަލައި އައި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ހުޅުމާލޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގަން ފެށި އިމާރާތަކީވެސް ޖާގައިގެ މައްސަލައިގެ ދާއިމީ ޙައްލެއް ނޫން، ދާއިމީ ޙައްލު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ޕީޖީ އޮފީސް
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖުން ޑްރަގް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި