ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 14:45
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
ރައީސް އޮފީސް
ކޮރަޕްޝަންއަށް މަގުފަހިވާ މައްސަލަ
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ލަސްވުމުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވޭ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު
 
ރައްޓެހިންނާއި ގުޅިގެން އަބަދުވެސް އަވަސް ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރޭ
 
ކޮރަޕްޝަންއަކީ ހަމައެކަނި ފައިސާ ދީގެން ކުރާކަމެއް ނޫން

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ލަސްވުމުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ވަންގަވް ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ވާހަކައަކީ އަބަދުވެސް ދައްކަމުންދާ އެއް ވާހަކަ ކަމަށެވެ. އެއީ ޚިދުމަތް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކިޔުގައި ޖެހެން ބޭނުންނުވާތީ އާއްމު ރައްޔިތުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ކޮރަޕްޝަންއަކީ ހަމައެކަނި ފައިސާ ދީގެން ކުރާކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ރައްޓެހިންނާއި ގުޅިގެން އަބަދުވެސް އަވަސް ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ.

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ. ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކައަކީ އަބަދުވެސް ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ކަމެއް. އެއީ އަވަސްކުރުމަށް ނޫނީ ސަރުކާރުން ލިބޭ ޚިދުމަތަކުން ލަސްވާތީ އަވަސްކުރުމަށް އަންނަ ކަމެއް.މިކަމުގެ މައިގަނޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލަސްވާތީވެ އާއްމު ރައްޔިތު މީހާ ނުނީ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ކޮންމެވެސް ގޮތެއްއެބަ ހޯދާ . އޭގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަންއަށް ޖާގަ ހުޅުވިގެންދޭ އެބަދޭ. ކޮރަޕްޝަނަކީ ހަމައެކަނި ފައިސާ ދީގެން ކަމެއް ކުރުމެއް ނޫން. ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކިޔުގެ ބޭރުން ކަންކަން ކުރުން.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުވިއިރު ވޯކް ޕާމިޓް އަދި ކޯޓާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް ތިން މަސް ދުވަސް ހޭދަވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކުރެވި، 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވޯކް ޕާމިޓާއި، ކޯޓާ ލިބޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ އަނެއްކާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް. އަޅުގަނޑުމެން ހަވާލުވިއިރުގަ ތިން މަސް ނަގާ ވޯކް ޕާމިޓް، ކޯޓާ މަސައްކަތްތައް މިއަދު 24 ގަޑިއިރުން ކޮށް ނިމޭނެ. އޭގެ ސަބަބުން މިއަދު ތިބޭފުޅުންނަށް ނީވޭނެ ކޯޓާ ވިއްކާ ވާހަކައެއް. ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ހަވާލުވިރުގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ދައްކާ ވާހަކައެއް އެއީ ކޯޓާ ވިއްކާ ވާހަކައާއި، ވޯކް ޕާމިޓް ވިއްކާ ވާހަކަ. މިއަދު އަޑެއް ނީވޭނެ. އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު މިސާލެއް. ޚިދުމަތް އަވަސްކުރީމަ އެކަހަލަ ކަންކަން ފުރުސަތު ކުޑަވެގެންދާތަން.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަކީ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮވައިޑާއި، ވިޔަފާރި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި އެފެންވަރަށް ޚިދުމަތްދެވެން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދާއި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަގުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ ބިލިއަނުން ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ވަންގަވް ޕޯޓަލްއާއެކު ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރެވި، ކުރިއަށް އޮތް ޖީލަށް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް