ކ. މާލެ
|
5 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 21:30
އިޒްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާ ދިނުން
އިޒްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާ ދިނުން
އިޒްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާ ދިނުން
"ކަމެއް ގޯސްވާން އުޅޭ ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވުނު": ހުސާމް
 
އިޒްރޭލުގެ ސިލްސިލާ ޖަރީމާގެ ހަމަލާތައް އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖެނީން އަވަށަށް

ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ސިލްސިލާ ހަމަލާތަކުގެ ދިފާއުގައި އަބަދުވެސް ދައްކާ އުޒުރެއް އޮވެއެވެ. ކޮންމެ ހަމަލާއެއްވެސް ދެނީ އިޒްރޭލުން އެ ބުނާ "ޓެރަރިސްޓު" އަމާޒުތަކަށެވެ. އެއީ އިޒްރޭލުން ބުނާ ބުނުމެކެވެ. އާންމުންގެ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ތަންތަނަށްވެސް ބެލުމެއް ނެތި، އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ސިލްސިލާ ހަމަލާތަކުގެ ތޫފާނުގެ ކޮޅިގަނޑު ގަދަވެގެންދާ ދިއުމަށް ހިސާބެއްގެ މަޑުޖެހުމެއް އަންނަ ހިސާބުން ހަގީގަތް ބަލާއިރު، މައުސޫމު އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ އޮންނަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ސިލްސިލާ ޖަރީމާގެ ހަމަލާތައް އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖެނީން އަވަށަށެވެ. ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން ހިންގި ރެއިޑް "ނިންމާލުމަށް ފަހު" އެ ސަރަހައްދުން އިޒްރޭލު ސިފައިން ފައިބައިގެން ދިޔައީ އެތައް އާއިލާއެއް ރޮއްވާލާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އުމުރުން އެންމެ 16 އަހަރުގެ ނޫރައްދީންގެ އާއިލާވެސް ހިމެނެއެވެ. މޯގްއަށް ޖަމާވެ ތިބި އޭނާގެ އާއިލާގެ މެންބަރުން ކުރަމުން އެދާ ހިތާމައަކީ އެހެން ތަނެއްގައި ތިބި ބަޔަކަށް ވަޒަންކޮށްލަންވެސް ދަތި އިހުސާސެއްކަން ޔަގީނެވެ.

Advertisement

ނޫރައްދީންގެ ބައްޕަ، ހުސާމް މަރްޝޫދު ވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް، ނުހަނު ގަދަ ހިތްވަރާއެކު މީޑިއާއާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ނޫރައްދީންގެ އެކުވެރިއަކު ޒަޚަމްވީ. އަހަރެން ދުށިން، ނޫރައްދީން ހޮސްޕިޓަލާ ދިމާއަށް ދުއްވައިގަތް މަންޒަރު. އޭނަ ގޮވަމުން ދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާން ބޭނުމޯ. ތަކުރާރުކޮށް ގޮވި. އަހަރެން ބުނިން ގޮސްގެން ނުވާނޭ. ކޮންމެސް ކަމެއް ގޯސްވެދާނެ ކަމުގެ އިހުސާސް އަހަންނަށް ކުރެވުނު. ދެން، އެހެން ކުދިން ގާތު ބުނިން، ކަލޭމެންގެ އަޚު ފަހަތުން ދާށޭ... އިއްޔެއިން ފެށިގެން އޭނައެއް ނުދެކެން. އޭނަގެ ބޮޑުދައިތަމެންވެސް ނުދެކޭ... އެއްވެސް މީހަކަށް އޭނައެއް ނުފެނުނު.
ުހުސާމް މަރްޝޫދު؛ އިޒްރޭލުން މަރާލި ކުއްޖެއްގެ ބައްޕަ

އިޒްރޭލުން ބުނާގޮތުގައި ޖެނީންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި ރެއިޑްގެ މަގުސަދަކީ، އީރާނުގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގާ އަސްކަރީ ފެކްޝަންތައް މުލުން ލުހެލުމެވެ. އެ ފެކްޝަންތަކަކީ މި ފަހުން ގަދަވެފައިވާ ބޮމާއި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގެ ފަހަތުގައި އޮތް ފެކްޝަންތައް ކަމަށާއި، ރޮކެޓް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައިވެސް އެ ފެކްޝަންތަކުން ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. ހަމަލާ އަމާޒުކުރި، ބައި އަކަ ކިލޯމީޓަރަށްވުރެ ކުޑަ އެ ކޭމްޕުގައި 15000 އެއްހާ ރެފިއުޖީން ދިރިއުޅެއެވެ.

ޖެނީންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދޭންފެށީ ޖުލައި 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އިޒްރޭލުގެ އެތައް ސަތޭކަ ސިފައިންނެއް ޖެނީންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައީ އަސްކަރީ ޑްރޯންގެ އެހީތެރިކަމާވެސް އެކީގައެވެ. މުޅި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައު ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސް ކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލިއިރު، ކޭމްޕުގައި ތިބި މީހުންގެ އިޙުސާސްތައް ޚިޔާލަށް ގެންނަންވެސް ދައްޗެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން އާންމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އިޒްރޭލުގެ އެންމެ ފަހު ރެއިޑްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 10ށް އަރާފައެވެ. 100އެއްހާ މީހުން ޒަޚަމްވެފައި ވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 20 މީހަކު އޮތީ ކްރިޓިކަލް ހާލަތެއްގައި ކަމަށްވެސް ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

އިޒްރޭލުން ޖެނީންގައި ހިންގި ޖަރީމާއަކީ، މިދިޔަ 20 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ހިންގި އެންމެ ވަރުގަދަ ރެއިޑް އޮޕަރޭޝަނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
38%
13%
25%
13%
13%
0%
ކޮމެންޓް