ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 18:04
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
"ބިންވެރިޔާ" މަޝްރޫޢު
ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުމާއި އެކު ގެޒެޓަށް ބާރު ބޮޑުވެއްޖެ
 
މިފަހަރު ދޫކުރާ 5000 ގޯތި ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ އާއި ގުޅީފަޅުން
 
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 10314 މީހަކަށް ގޯތި ލިބޭނެކަން ސަރުކާރުން ހާމަކުރީ ހޯމަ ދުވަހު
 
ގޯތި ލިބުނު މީހުން ދެނެގަތުމަށް ގެޒެޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދަނީ ވަންނަމުން

"ބިންވެރިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުމާއި އެކު ގެޒެޓަށް ބާރު ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ގޯއްޗަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވުމާއި އެކު ގޯތި ލިބުނު މީހުން ދެނެގަތުމަށް ގެޒެޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަންނަމުން ދާތީ ގެޒެޓަށް ވަނީ ބާރުބޮޑުވެފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ "ބިންވެރިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 10314 މީހަކަށް ގޯތި ލިބޭނެކަން ސަރުކާރުން ހާމަކުރީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

މި ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯއްޗަށް އެދި 15164 ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެއީ 23088 މީހުންނެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފޯމުލީ މީހުންގެ ތެރެއިން 19858 މީހުން ގޯއްޗަށް ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށެވެ. އޭގެތެރެއިން މިފަހަރު ދޫކުރާ 5000 ގޯތި ލިބެނީ ޖުމްލަ 10314 މީހުންނަށެވެ.

މިފަހަރު ދޫކުރާ 5000 ގޯތި ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ އާއި ގުޅީފަޅުންނެވެ. އޭގެތެރެއިން 1500 އަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހުޅުމާލެއިންނެވެ. އަދި ބާކީ ގޯތިތައް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގުޅީފަޅާއި ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކައިގެނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
14%
29%
0%
29%
14%
14%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ޖެހީ "އޭސީސީ"ގެ ބޮލަށް، ހުޅުމާލެއިން ދިން ގޯތީގައި ހުރި ހިލަ ވެލީގެ ފަރުބަދައެއް ނަގާނެ ފަރާތެއް ނުވި!
ހުޅުމާލެ އަދި ގުޅިފަޅުން ދީފައިވާ ގޯތިތައް އެ ތަންތަނުން ލިބޭނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ!
ގޯއްޗެއް އަތެއް ނުލާނަން، ނަމަވެސް ބިން ދޭ ސަރަހައްދު ބަދަލުވެދާނެ: ހައިދަރު
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓުތައް ދޫކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ބާތިލް ނުކުރާނަން: އިންތިޚާބީ ރައީސް
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް، ދާއިމީ ލިސްޓު ނެރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ހައުސިން މިނިސްޓްރީ
40،000 ފޯމުން ދައްކައިދެނީ ރައީސް ޞާލިހުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތަށް ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާކަން - މައުސޫމް