ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 07:33
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނަގާ މުވައްޒަފުން
ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންނާއި ކޮންސަލްޓަންޓުން ނެގުމުގެ ކުރިން ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރަން ނިންމައިފި
 
ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ނިންމުމެއް މިކަމުގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިގޮތަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފައި
 
މިހާރުވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ މި އުސޫލުން

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހެދުމަށާއި، އިދާރީ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލް ލެވެލްގައި މުހިންމު ނިންމުތައް ނިންމާގޮތަށް އިދާރީ ހިންގުމަށް މުހިންމު ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްވި މި ބަދަލު ގެނައުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ 107 ވަނަ ރަސްމީ އާއްމު ޖަލްސާގައެވެ.

ޖަލްސާގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި، އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ އެކި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނަގަންޖެހޭ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންނާއި، ކޮންސަލްޓަންޓުން ނެގުމުގެ ކުރިން އެފަދަ މުވައްޒަފުން އެފަހަރެއްގައި ނަގަންބޭނުންވާ ސަބަބާއި، އަދަދު އަދި އެ މުވައްޒަފުން ނެގޭ ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމެންޓް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ އާއްމު ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުމަށެވެ.

މޭޔަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ މި އުސޫލުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޔުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް އޮފިސަރުން ނެގުމުގައިވެސް އެފަދައިން ޢަމަލުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މުވައްޒަފުން ނެގުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން ސުޕަވައިޒަރުން އިތުރު ކޮށްފައިވަނީވެސް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްގެން ކަން މޭޔަރު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

މި އުސޫލުން މުވައްޒަފުން ނެގުން ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަދި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ( އެލްޖީއޭ) އިންވެސް މިގޮތަށް މި ފުރުޞަތު ކައުންސިލްތަކަށް ދީފައިވާކަން މޭޔަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއީ އަބަދުވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލު ކަމަށްވީނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ނިންމުމެއް މިކަމުގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޕޮލިސީއެއް ނެތުމާއިއެކު އިދާރީ ގޮތުން ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޢަމަލުކުރުން ރަސްމީ ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށް އެއީ ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތެއް ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައެވެ.

މި އުޞޫލު މި އޮތްގޮތަށް ފާސްވެގެން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓް ނުވަތަ ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ. އަދި މިއީ މިހާރުވެސް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލު ނަމަވެސް މި އުސޫލް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށް ސިޔާސަތެއް ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެން ދިޔުމަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެޅިގެންދާ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި ވެގެންދާނެއެވެ.

މޭޔަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ފާސްވީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 14 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް