ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 08:55
ވިލިމާލެ އަށް ގެނައި ބަގީ
ވިލިމާލެ އަށް ގެނައި ބަގީ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ވިލިމާލޭގައި ދުއްވާ ބަގީ
ވިލިމާލޭގައި ދުއްވަން ގެނައި ބަގީ: ބަގީ ގެނެސްފައިވަނީ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އަގުބޮޑުކޮށް
 
އާންމު އަގުން ބަލާއިރު 11 ސީޓާއި 14 ސީޓުގެ ބަގީއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 160،000 އަށް
 
10 ބަގީގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 2،691،438

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިލިމާލޭގައި ދުއްވަން ގެނައި ބަގީތައް ގެނެސްފައިވަނީ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އަގުބޮޑުކޮށްކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާގޮތުން ވިލިމާލޭގައި ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެތެރެކުރެވުނު 10 ބަގީގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 2،691،438 (ދެމިލިއަން ހަލައްކަ ނުވަދިހަ އެއްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް އަށް ރުފިޔާ) އެވެ. އަދި މި އަދަދަކީ ބަގީ އެތެރެކުރުން ހިމަނައިގެން ކޮށްފައިވާ ހަރަދަކަށްވާތީ ވަކިވަކި ބަގީތަކުގެ އަގެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މީގެ ތަފްސީލު ހާމަކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް އާންމު އަގުން ބަލާއިރު 11 ސީޓާއި 14 ސީޓުގެ ބަގީއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 160،000 އަށެވެ. އެއީ އެތެރެކުރުމުގެ އަގާއެކުގައެވެ. ނަމަވެސް މާލެ ސިޓީން ގެނެސްފައިވާ ބަގީއެއް އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ އަގުބޮޑުކޮށެވެ.

މާލެ ސިޓީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފްސީލުތައް ދައްކާ ގޮތުން ބަގީއަކުން ގާތްގަނޑަކަށް 109,143.8 ބޮޑުކޮށް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އަދި އެކަމުގެ ތަފްސީލު ދީފައި ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
5%
16%
5%
47%
0%
26%
ކޮމެންޓް