ކ. މާލެ
|
13 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 08:14
މުބާރާތް ލޯންޗު ކުުރުމަށް ބޭއްވި ޕްރެސްގައި މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް
މުބާރާތް ލޯންޗު ކުުރުމަށް ބޭއްވި ޕްރެސްގައި މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް
އަޙުމަދު އިޒްމީމް
ފައިވް ނޭޝަންސް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް
ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމުގެ ފައިދާތައް ފެނޭ: މަޚްލޫފް
 
ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމެއް

ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމުގެ ފައިދާ ފެންނަ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް މިހެން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ފަށާ ފައިވް ނޭޝަންސް ބާސްކެޓު މުބާރާތް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގަ އެވެ. މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވައުދު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެ ވައުދު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ކަމަށް ނަމަވެސް ކުޅިވަރު ފެސިލިޓީސްގެ ދަތިކަމަކީ މުބާރާތްތައް ހޯސްޓު ކުރުމުގެ އިތުރުން، މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވެސް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ދައްޗެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ލޯން އޮފް ކްރެޑިޓް (އެލްއޯސީ)ގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން އެކަމަށް ޙައްލެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށާއި، ބާސްކެޓު ކޯޓުތަކެއް ވެސް ޤާއިމު ކުރެވޭނެ ކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement

މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވީ، މުބާރާތައް ތައްޔާރުވާން ކުރާ މަސައްކަތާއި، އެކަމުން އުފެދިގެން އަންނަ އިތުބާރު އަދި އުފެދިގެން އަންނަ ފޯރި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ މިއަހަރު އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ރާއްޖެ އިން ދާނީ އަންހެން ބާސްކެޓު ޓީމު ކަމަށާއި، އެސޯސިއޭޝަނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ފިރިހެން ޓީމު ނުފޮނުވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ތަޖުރިބާ އާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ވަރުގަދަކޮށް ފެންނާތީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ރަނގަޅު މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމެވީ ކަމަށެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އިންޑިއާގައި ބާސްކެޓު ޓީމުން ވަނީ ދާދި ފަހުން ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ އެ ތަމްރީނުތަކަށް ފަހު ޓީމު މިހާރު ވަރަށް "ފޮނި" ކަނޑާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އުންމީދު ކުރައްވަނީ ސަޕޯޓަރުން ކުރިމަތީގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެެއް ނެރެވުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސަރަހައްދުގެ ވަރުގަދަ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ، ޤައުމަށް ރީތި ނަމެއް ހޯދޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަރަށް ފޮނި އެބަ ކަނޑާ މިހާރު. އެސޯސިއޭޝަނުން ވެސް، ކުޅުންތެރިން ވެސް. އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަނީ ހަމަ ސަޕޯޓަރުން ކުރިމަތީގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެދޭނެ ކަމަށް. އުންމީދަކީ ވެސް އެއީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޓީމު އޮތީ، ފޯރީގައި، ހަމަ ކާމިޔާބަށް ދިޔުމަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ އަޒުމެއްގައި.
އަޙުމަދު މަޚްލޫފް / ޔޫތު މިނިސްޓަރު

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓު ދެއްވުމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ދިޔުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފަ އެވެ. މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، މީގެ ކުރިން ފެންނަ ސަޕޯޓާއި، ޖޯޝް އަނެއްކާ ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކެވީ މިއަހަރު ބޭއްވި ފޯ ނޭޝަންސް ވޮލީ މުބާރާތެވެ. އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ސަޕޯޓަރުން ދިން ސަޕޯޓާއެކު ޓީމަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބުނު ކަމަށާއި، ގޭމު ބަދަލުވީ އެހިސާބުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއީ މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަސް ވަނަ މުބާރާތެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ރާއްޖެ އިން ވަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ބާއްވައިފަ އެވެ. ބާސްކެޓު މުބާރާތަށް ފަހު ވެސް، އެހެނިހެން މުބާރާތްތައް ކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި ކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް