ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 13:36
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ގޫގުލް
ޕާކިސްތާން ޑްރަގް ނެޓްވޯކް
ޕާކިސްތާން ޑްރަގް ނެޓްވޯކް: ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބުލެޓުތައް، އެންމެންވެސް އިއުތިރާފުވޭ
 
އެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 02 ޖުލައި 2023ށް
 
ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ދެމީހުންނާއި 36 އަހަރުގެ ދެ މީހުން

ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ޕާކިސްތާނު ބަޔަކު ބަންދު ގައި ބޭތިއްބުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ދެމީހުންނާއި 36 އަހަރުގެ ދެ މީހުންނެވެ.

އެ މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި 30 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 02 ޖުލައި 2023 އަށެވެ.

އެ އެންމެންގެ މައްޗަށްވެސް ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް، އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ.

Advertisement

ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހުން ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ޤަރީނާ ވަނީ ހުށައެޅިފައެވެ. އެމީހުން ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށްޓަކައެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހުން ބޮޑުކަމުދިޔަ ތަކެތިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ބުލެޓުތައް ވަނީ ފެނިފައެވެ. އެގޮތުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ޖުމުލަ ވަގުތީ ބަރުދަން 3000 ގްރާމާ ގާތް ކުރެއެވެ.

އެމީހުން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ކަމަށާއި، އެ އެންމެންވެސް ކުށަށް އިއުތިރާފުވާކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި އަމުރު ނެރުއްވީ ގާޒީ އާމިނަތު އަޒްލިފާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް