ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 21:17
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
މަތީ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލި ކުދިންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި 1225 ކުދިންނަށް ލޯނު ލިބޭނެ: ރައީސް ސާލިހު
 
ދިވެހި ދައުލަތް އޮތީ ކުދިންނާއެކު
 
ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވޭ
 
ފޯރުންތެރިކަން ނެތިގެން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުނުކުރެވިފައި މިހާރު ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެ

މި އަހަރު ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލި ކުދިންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި 1225 ކުދިންނަށް ލޯނު ދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަތީ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކުފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ފޯރުންތެރިކަން ނެތިގެން ނުވަތަ އާއިލާއާ ވަކިން ބޭރަށް ދާންޖެހިދާނެތީ މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުނުކުރެވިފައި މިހާރު ތިބެންނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އެފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭން ބޭރުން އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް، ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުންވެސް އެކަން ކުރެވޭނެކަމަށާއި، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީން ހާސިލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯނު ދިނުމުގައިވެސް މިއަހަރު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި އަހަރު ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލި ކުދިންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި 1225 ކުދިންނަށްވެސް އެ ލޯން ދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، މިއަހަރު މި ދޭ 1225 ލޯނާއެކު، މި ސަރުކާރުން ފެށި ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން، މިހާތަނަށް ދޫކުރި ސްޓޫޑެންޓް ލޯންގެ ޖުމުލަ 3211އަށް އަރާނެކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު މި ނިންމީ، މިއަހަރު ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލި ކުދިންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި 1225 ކުދިންނަށްވެސް އެ ލޯން ދޭން. މީގެ ތަފްސީލުތައް، ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މާދަމާ ހިއްސާކުރައްވާނެ. މިއަހަރު މި ދޭ 1225 ލޯނާއެކު، މި ސަރުކާރުން ފެށި ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން، މިހާތަނަށް ދޫކުރި ސްޓޫޑެންޓް ލޯންގެ ޖުމުލަ 3211އަށް އަރާނެ. މަތީ ތައުލީމާ ތަމްރީންގެ މިހާ ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް، އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މީގެ ކުރިން ފަހިކޮށްދީފައެއް ނެތް. ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭނެ އެއް ކަމަކީ، ދިވެހި ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތައުލީމު ހޯދައިދިނުން. އަދި މަތީ ތައުލީމާ ތަމްރީންގެ ދާއިރާ މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކުރުން.
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ދަރިވަރުންގެ ސާނަވީ މަރުހަލާގެ އެންމެ މުހިންމު ދުވަސްތައް ހޭދަކުރީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން މުޅި ރާއްޖެ ބަނަކޮށްފައި އޮތް ދުވަސްވަރުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، އެ ދުވަސްތަކުގެ ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރީ ބައެއް ދުވަސްވަރު ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެ، ގައިދުރުކޮށް ތިބެ ރައްކާތެރިކަމުގެ އެތައް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ދުވަސްވަރު ގޭގައި ތިބެ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށާއި، އެއީ ކުދިންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށްވެސް ފަސޭހަ ދުވަސްތަކެއް ނޫންކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ދަތި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލައި، ކެރުމާއި ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަން ދައްކައިދީފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިރޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ހާސިލުކުރާ އުފާވެރިކަމަކީ، އެ ހިތްވަރާ ކެރުމުގެ ނަތީޖާ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާންތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންގެ މަގާމު ތިޔަ ދަރިވަރުން ހާސިލުކުރުމަކީ، ހަގީގަތުގަ މުޅި ގައުމަށް ލިބޭ އުފަލެއް. އަދި ގައުމުގެ ކުރިމަގާމެދު އުންމީދު އާލާވާ ކަމެއް. އެއީ ތިކުދިން އެކި ރޮނގުތަކުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން، ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުމާ ފާގަތިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ނުކުތުމުގެ އުންމީދު. ތީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ، ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުން މަތީ ތައުލީމާ ތަމްރީން ހާސިލުކޮށްގެން، ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޒިންމާތަކާ ހަވާލުވާނެ ދަރިއެއްކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން.
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ދައުލަތް އޮތީ ކުދިންނާއެކު ކަމަށާއި، ސަރުކާރު އޮތީ، ކުދިން ތައުލީމީ ރޮނގުން ދާން ބޭނުންވި ކޮންމެ ރޮނގަކުން، ދާން ބޭނުންވި ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ގެންގޮސްދޭން ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީ ނުކޮށް އަދި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އާބާދީ ކުޑަވެގެން ނުވަތަ ކުދިން މަދުވެގެން ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިނުދޭ ރަށެއް މިހާރަކު ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ސާނަވީ ނިންމުމަށްފަހު، މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ތަނަވަސްވެފައިވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައްވެސް ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި މިހާރު ހުރީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ސާލިހު ވަނީ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދީ، ސާނަވީ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަކޮށް މަތީ ތައުލީމާ ހަމައަށް ކުދިންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ގެނެސްދިނީތީ، ލޮބުވެތި ބެލެނިވެރިންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކެންޕޭނުގައިވެސް ރައީސް ސާލިހު 170އަށްވުރެ ގިނަ ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވި، ޑރ. މުއިއްޒުއަށް އަރާ ހަމަނުކުރެއްވޭނެ: މާރިޔާ
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު - ފީ ޝީޓުގައި ސޮއިކުރާތާ 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ލިބޭނެ
ޑރ. މުއިއްޒު ރަނގަޅަށް ކުރައްވާ އެއްކަމެއް އެބައޮތް، އެއީ ރައީސް ސާލިހުގެ ވައުދުފުޅުތައް ކޮޕީ ކުރެއްވުން: އިއާދު
މާޒީން ފެންނަން އޮތީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ އިންތިހާ ދުވަސްވަރެއް، އެދުވަސްތައް ނުގެނައުމަށް ރައީސް ސާލިހަށް ވޯޓު ދެއްވާ: ޝެއިހް އިލްޔާސް
އަމިއްލަ ރަށް ނޫން ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި
ކަރަންޓު ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް ކަރަންޓު ފީގެ ރޭޓު މަތި ނުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިިފި
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން މައާފްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް މިދަނީ ހަދަމުން: ރައީސް