ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 14:54
"ހާއި އިންގްލިޝް"ގެ ނަމުގައި، ޚާއްޞަ ކުލާސްތަކެއް ޠަލާ ފެށި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު
ކިޔަވައިދިނުން
ކިޔަވާދޭއިރު ދަރިވަރުންގެ ޝަޢުޤުވެރިކަން ގެއްލޭ ކަމުގެ އިޙުސާސް ކުރެވޭތަ؟
 
ބެލެނިވެރިން ބުނި ގޮތުގައި، ޠަލާގެ އިނގިރޭސި ކުލާހަށް ދަރިން ފޮނުވަން ފެށިފަހުން، އެކުދިންގެ ކިބައިން އެދެވޭ ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ފެންނަން ފަށާފައި
 
އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އެކި ދަރިވަރުންގެ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުންނަ ފެންވަރު ތަފާތު ވުން
 
ޠަލާ ބުނާ ގޮތުގައި މިވަޤުތު އޮތް އިނގިރޭސި މަންހަޖަކީ އަދުގެ ވެއްޓަށް ފުދޭ މަންހަޖެއް ނޫން

ކުލަކުލައިގެ ދަގަތްފާނުތަކާއި، ބޯޅަތަކެވެ. މޭވާ ވަށިގަނޑެކެވެ. އެއީ އިރުމަތީ ޤުދުސްގެ ކުލާހަކުން މީގެ ކުރިން ފެނުނު މަންޒަރުތަކެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޠަލާ ޖަމާލް ހިންގާ އިނގިރޭސި ކުލާހުގެ މަންޒަރުތަކެވެ. ޠަލާ އަމާޒު ހިފާފައި ހުރީ، ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ ގޮތްގަނޑު ދޫކޮށް، ވީހާވެސް މަޖާ، ބިނާ ކުރަނިވި މާޙައުލެއްގައި ޢިލްމު އުނގުނެމުގެ ފުރުޞަތު ފަހި ކޮށްދިނުމަށެވެ.

ޢުމުރުން 31 އަހަރުގެ ޒުވާނާ ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރީވެސް އިރުމަތީ ޤުދުސްގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިންނެވެ. ޠަލާ ބުނާ ގޮތުގައި މިވަޤުތު އޮތް އިނގިރޭސި މަންހަޖަކީ އަދުގެ ވެއްޓަށް ފުދޭ މަންހަޖެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ މަންތިޤީ ވިސްނުންތަކަށް ފުރުޞަތު ދޭ މަންހަޖެއް ނޫން ކަމުން، ކިޔަވާ ދިނުމުގެ އުކުޅުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ވަރުގަދަ ޗެލެންޖް ނެގީ ކަމަށް ޠަލާ ބުނެއެވެ.

ދަރިވަރުންނަށް އަހަރެން މަރުޙަބާ ކިއަނީ މިއުޒިކުން. ބައްދާލާ، ލޯބިކޮށްލަމުން. ދަރިވަރުންނާ މެދު އޮންނަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް. އެކުދިން ދެކެ އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ. އެކުދިންވެސް އަހަރެން ދެކެ އެހާ ލޯބިވޭ. ކުލާސްތެރޭގަ އަހަރަމެން އެކި ކޮޅުކޮޅަށް ހެލިފެލިވަން. ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން. އެކަން ކޮށްލާފަ. މިކަން ކޮށްލާފަ. އެތާ ލިޔެލާފަ. މިތާ ލިޔެލާފަ. އެތާ އިށީނދެލާފަ. މިތާ އިށީނދެލާފަ. ލިބެން އޮތް ހުރިހާ ޖާގައެއްގެ ބޭނުން އަހަރެން ހިފަން. ބޯޑު ބޭނުން ކުރަން. ތަޅުންގަނޑު ބޭނުން ކުރަން. ބައެއް ފަހަރު ފާރުގަވެސް ލިޔަން، ކުލާހުގަ މާ ޖާގަ ތަނަވަސް ނޫން ވީމަ. އެހެންވެ، ކިތަންމެ ކުޑަ ފުރުޞަތެއް ލިބުނަސް އޭގެ ބޭނުން ހިފަން އަހަރެން.
ޠަލާ ޖަމާލް؛ އިނގިރޭސި ޓީޗަރު

ޠަލާ ކުރިއަށް ގެންދާ އިނގިރޭސި ކުލާސް ތެރެއަށް ބަލާލުމުން، އޭނާގެ ޗެލެންޖު ކާމިޔާބު ވަމުންދާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. ދަރިވަރުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދަނީ އިންތިހާ ޝަޢުޤުވެރި ކަމެވެ. ޢުމުރުން އެންމެ 6 އަހަރުގެ ދަރިންވަރުން ތިބި ކުލާސް ތެރޭގައި ހިންގާ އެކި ހަރަކާތްތަކުގައި، އެ ކުދިން ބައިވެރިވަނީ އުފަލުންނެވެ. ޝަކުވާއެއް ނެތިއެވެ.

އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އެކި ދަރިވަރުންގެ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުންނަ ފެންވަރު ތަފާތު ވުން. އެހެންވެ، ހުރިހާ ކުދިންނަށް އާންމު ދާއިރާތައް ފާހަގަ ކުރަނީ. ހުރިހާ ކުދިންނަށް އެކަމުން ފައިދާ ވާނެ ގޮތަށް ކުލާސް ގެންދަނީ. އަހަރެން ކިޔާ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެކުދިންނަށް ފަޙުމް ވާ ގޮތަށް. ހާއި އިންގްލިޝްގަ އަހަރެން ކިޔަވާ ދެނީ ހަމަ އެކަނި އިނގިރޭސި ބަހެއް ނޫން. ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތާއި، ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ކެއިންބުއިމުގެ އާދަތައް ދަސްކޮށްދެން. އެކަން ކުރަނީ ދަރިވަރުންގެ މައިންބަފައިންނަށްވެސް އިތުރު ހިތްވަރެއް ދޭންވެގެން. މިކަންކަމުގެ ތެރެއިން، އަމިއްލަ ނަފުސަށް އޮންނަ އިތުބާރު ބޮޑުވޭ. އެއްވެސް ހާސްކަމަކާ ނުލާ، ޖެހިލުމެއް ނެތި، އާންމު ތަންތަނުގަ އިނގިރޭސި ބަހުން މުޢާމަލާތު ކޮށްލާ ހެދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެކުދިންނަށް ހޯދާ ދެވޭ.
ޠަލާ ޖަމާލް؛ އިނގިރޭސި ޓީޗަރު

ޠަލާ ބުނާ ގޮތުގައި، ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުންވެސް އިވެމުންދަނީ އެދެވޭ ބަސްތަކެކެވެ. އޭނާގެ ކުލާހުން ޖާގައެއް ހޯދުމަށް އެދި، ޖަހާފައިވާ ވެއިޓްލިސްޓުވެސް ފިސާރި ދިގެވެ. ބެލެނިވެރިން ބުނި ގޮތުގައި، ޠަލާގެ އިނގިރޭސި ކުލާހަށް ދަރިން ފޮނުވަން ފެށިފަހުން، އެކުދިންގެ ކިބައިން އެދެވޭ ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ފެންނަން ފަށާފައެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ހުނަވެރިކަން އިތުރުވެ، ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު ބޮޑުވި ކަމަށާ، ބައެއް ޠަލާގެ ކުލާސްތަކަކީ ބައެއް ދަރިވަރުން އެންމެ ގަޔާވާ ހަރަކާތަށްވެސް ވެފައި ވާ ކަމަށް ބެލެނިވެރިން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އަހަރެންގެ އައިލާއަށް، ޠަލާގެ ކުލާހުން ޖާގަ ލިބުނު ކަމީ ނަޞީބެއް. އައިލާއަކީ މިއަދު ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރި ދަރިވަރެއް. އަހަރެންނަށް ޠަލާގެ ވާހަކަ އިވުނީ، އޭނަގެ 2 ވަނަ ކޯސް ފެށިއިރު. އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖުން ފެނުނީ. ޠަލާ ކިޔަވާދޭ ގޮތް، އަހަރެންނަށް ވަރަށް ކަމުދޭ. ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ކިޔަވާދެނީ. ވަރަށް ތަފާތު. މިހާރު އަހަރަމެންގެ ސްކޫލުތަކުގަ މިއޮންނަ ގޮތަކަށް ނޫން. އައިލާ ވަރަށް ލޯބިކުރޭ ކުލާސްތަކަށް ދާން. އެއީ މަޖުބޫރުން ކުރާ ކަމެކޭ އައިލާގެ ހިތަކަށް ނާރާ.
ޖީހާން ޝްރޫފް؛ ބެލެނިވެރިއެއް

"ހާއި އިންގްލިޝް"ގެ ނަމުގައި، ޚާއްޞަ ކުލާސްތަކެއް ޠަލާ ފެށި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުއެވެ. މިއަދު އޭނާގެ ދަރިވަރުންގެ ޚާޒިރީގައި 100 އެއްހާ ކުދިން އެބަތިއްބެވެ. ޠަލާގެ އަމާޒަކީ އޭނާގެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، 2025 ވަނަ އަހަރު އަންނައިރު، އިނގިރޭސި ބަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން، އޭނާގެ އަމިއްލަ އެކަޑަމީއެއް ހުޅުވުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް