ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 09:40
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރު ޢާއިޝަތު ޢަލީ
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރު ޢާއިޝަތު ޢަލީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ތ.ވޭމަންޑޫގެ ތިން ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލްގެ ތިން ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް: އައު ބަދަލުތައް ގެނެސް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ވަނީ ފޮނުވާފައި
 
3 ސެޕްޓެމްބަރު 2022ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ކުރިން ލަފާކުރެވުނު
 
އައު ބަދަލުތަކާއެކު ފިނޭންސަށް ވަނީ ފޮނުވާފައި
 
އެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަކީ 18 އޮގަސްޓް 2021 ފުރަތަމަ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތެއް

ތ.ވޭމަންޑޫގެ ތިން ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އޮތީ ޓެންޑަރ މަރުހަލާގައި ކަމަށާއި ސްކޫލް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަށް ބައެއް ބައިތައް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރު ޢާއިޝަތު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުالله ރިޔާޒް ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. ރިޔާޒް ކުރެއްވި ސުވާލަކީ ފެބްރުއަރީ މަހު ފޮނުއްވާފައިވާ ސުވާލެކެވެ. ރިޔާޒްގެ ސުވާލުގައި ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލުގެ ތިން ބުރި ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ އިރު، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލާފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމުގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބާތޯ އާއި އެ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ފަށާނީ ކޮން އިރަކުތޯ އާއި ނިމޭނީ ކޮންއިރަކުތޯ އޭނާ ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ތ.ވޭމަންޑުގެ ތިން ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަކީ 18 އޮގަސްޓް 2021ގައި ނާސާ ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަަމަށެވެ. އެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2021ގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދިޔަ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ 3 ސެޕްޓެމްބަރު 2022ގައި ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާ ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް، މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވި ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރ އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާ ކަަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން 3 ފަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް ނޯޓިސް ދީގެން ވެސް އެކަން ކޮށްފައި ނުވާތީ 17 ޖެނުއަރީ 2023ގައި ތ.ވޭމަންޑޫގެ ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް ކުރުމަށް ނާސާ ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ފަހު 29 ޖެނުއަރީ 2023ގައި މަސައްކަތުގެ ސައިޓަށް މިނިސްޓްރީން ޒިޔާރަތްކުރޮކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ ޒިޔާރަތުގައި ސްކޫލަށް އިތުރު ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްދިނުމަށް ސްކޫލްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކަނެކްޓިން ބްރިޖަކާއި އިތުރު ޓެރަހެއް އަޅާދިނުމަށް ސްކޫލްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ބަދަލުގެނައުމަށް ޓަކައި ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމަށް ފަހު ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ. ޓެންޑަރ ބޯޑުގައި މަހެއްހާ ސުވަސް ވާނެ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ސީދާ ތާރީހެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތ.ވޭމަންޑޫގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާތީ އެ މަސައްކަތަށް ޓަކައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ވެސް އުވާލުމަށް ފަހު އެ މަޝްރޫޢު އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް