ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2023 | ހުކުރު 07:32
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ކޮއްކޯފުޅު  މޫސާ މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ކޮއްކޯފުޅު މޫސާ މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އިމާމުންގެ މުސާރަ އާއި ޗުއްޓީ
އިމާމުންގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތަށް މުސާރަ އާއި ޗުއްޓީއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ
 
78 އިމާމުން ދަސްވެނިމިފައިވޭ

އިމާމުންގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތަށް މުސާރަ އާއި ޗުއްޓީއަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ލަސްތަކެއްނުވެ ގެންނަވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޙަފުލާ 2023ގެ ދެވަނަ ދަންފަޅި ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނަށް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދިނުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ވައުދެއްކަމަށެވެ. އެ ވަޢުދު ފުއްދުމުގެ މަސައްކަތް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާ ގުޅިގެން، އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން ފެށީ 2020 ވަނަ އަހަރުކަމަށެވެ. އެ މުހިންމު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، މިހަފްލާގައި 78 އިމާމުން އެބަ ދަސްވެނިވާކަމަށާއި މިއީ އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމަށެވެ.

ޑިގްރީ ފެންވަރުގައި ދަސްވެނިވި އިމާމުންގެ ތެރޭގައި ރައީސްގެ ކޮއްކޯފުޅު މޫސާ މުހައްމަދު ޞާލިހު އާއި އަބްދުﷲ ޝާޒް އަދި ޙަސަން ޝިޔާޒް ހިމެނިފައިވާތީ އެކަން ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެ ވަޢުދު ފުއްދުމުގެ މަސައްކަތް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާ ގުޅިގެން، މި ޔުނިވަރސިޓީން ފެށްޓީ 2020 ވަނަ އަހަރު. އެ މުހިންމު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، މިރޭ 78 އިމާމުން އެބަ ދަސްވެނިވޭ. މިއީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. ވަރަށްބޮޑު އުފަލެއް. އަދި އޭގެއިތުރުން، މިރޭ ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ބަލަދުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންވެސް އިތުރު އުފާތަކެއް އެބަ އިޙްސާސް ކުރެވޭ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

މީގެއިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ޑިގްރީ ޙާޞިލުކުރި އިމާމުން ކުރަމުން ގެންދަވަނީ ވަރަށްބުރަ މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ. އެހެން އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާ ޚިލާފަށް، ހަފްތާގެ 7 ދުވަހު، ޗުއްޓީއެއް ނެތި، އޯވަރޓައިމެއް ނެތި އިމާމުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނާ ޚިލާފަށް، ހަފްތާގެ 7 ދުވަހު، ޗުއްޓީއެއް ނެތި، އޯވަރޓައިމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މުވައްޒަފުންތަކެއް. ޚިދުމަތްތެރިންތަކެއް އެއީ. އެ ބޭފުޅުންގެ އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މުސާރައަށާއި، ލިބެންވާ ޗުއްޓީއާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުތަކެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ލަސްތަކެއްނުވެ ގެންނާނެ ވާހަކަވެސް މިރޭ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ޙިއްޞާކުރަން. އަދި އޭގެއިތުރުން، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ދޭން ނިންމި އެލަވަންސް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އެ އިޢުލާނުކުރި ގޮތަށް، ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ދޭން ފަށާނެ ވާހަކަވެސް އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކުގައި މިރޭ އިޢުލާނު ކުރަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

މި ޙަފްލާގައި އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން އެކި ދަރަޖައިގައި ދަސްވެނިވާ 709 ދަރިވަރުންނާ އަދި ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް އެވޯޑް 9 ދަރިވަރަކު ޙާޞިލުކޮށް އިނާމާ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
0%
25%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އާދައެއްކަމުގައި ހެދުން ލާޒިމް: ރައީސް
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލުމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ރައީސް ޞާލިހުއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި ރައްޔިތުން ބުނަމުންދަނީ ރައީސް ޞާލިހު ނޫން ވެރިއަކު ބޭނުން ނޫންކަމަށް: ސަމީރު
އަމާޒަކީ އައިޔޫއެމް އަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޞައްޙަ ޢަޤީދާއާ އެއްގޮތަށް ދީނީ ޢިލްމުފަތުރައި މި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އެންމެބޮޑު މަރުކަޒަށް ހެދުން: ރައީސް
އޯލެވެލް އިން އެންމެ ޝަރަފްވެރި ވަނަތައް ޙާޞިލް ކުރި ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިނާމާއި ޓްރޮފީ ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފި
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ފަހިކޮށްދޭ ފުރުޞަތުތަކުގެ އަމާޒަކީ ޤައުމީ ޒިންމާތައް އުފުލަން ތައްޔާރަށް ތިބި ޒުވާނުންތަކެއް އުފެއްދުން: ރައީސް
މެރިޓް ސްކޮލާރޝިޕްގެ ނަމުގައި އައު ސްކޮލާރޝިޕް ސްކީމެއް މިއަހަރު ފަށާނެ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ބެލްޖިއަމްގެ މިޑްފީލްޑަރު އަކްސެލް ވިޓްސެލް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި