ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 16:15
އިޒްރޭލުގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތިކޮށްފައިވާ ގެތަކުގެ ކައިރީގައި ވަގުތީ ޖިފުޓިތައް ޖަހައިގެން ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިން ދިރިއުޅެމުން ދަނީ، ކޮންމެހެން ދާނެ އެހެން ތަނެއް ނެތިގެންނެއް ނޫން
ޣައްޒާ
ސުންނާފަތިކޮށްލިއަސް ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ގެދޮރު ދޫކޮށްނުލަނީ ކީއްވެ؟
 
5 ވަރަކަށް ދުވަހަށް ދެމިގެންދިޔަ އެންމެ ފަހުގެ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކުގައި ފަލަސްތީނުން 33 މީހުންގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައި

ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ހަނގުރާމައިގެ ސީދާ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ފޯރާ ބަޔަކީ އާންމު ރައްޔިތުންނެވެ. އެތައް ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތުން ކޮޅަށްޖެހި ދިރިއުޅުން ހަފުސްވެދަނީ ކޮންމެވެސް ދެބައެއްގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރާ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުގައެވެ. ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިންނަށް މިއީ އާކަމެއް ނޫނެވެ. އިންތިހާ ދަތީގައި އާރާސްތުކުރި ދިރިއުޅުން، ގާކުނޑިއަށް ހަދައިލަނީ ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ދޭ ހަމަލާތަކުގައެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ބިމުން މުސްލިމުން ބާލައި، ޔަހޫދީ ވަޒަންވެރިންގެ ދަރިފަސްކޮޅު ފަތުރައިލުމަށް ފޫގަޅައިގެން އޮތް އިޒްރޭލަށް އެ ފުރުސަތު ދޭކަށް ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިން ތައްޔާރެއް ނޫނެވެ. ތިބީ ދޫދޭ ގޮތަކަށްވެސް ނޫނެވެ. ބިމާ ހަމަކޮށްލާފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ކައިރީގައި ދިރިއުޅުން ބިނާކުރަމުން ދަނީވެސް އެ ސަބަބާ ހެދިއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތިކޮށްފައިވާ ގެތަކުގެ ކައިރީގައި ވަގުތީ ޖިފުޓިތައް ޖަހައިގެން ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިން ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ކޮންމެހެން ދާނެ އެހެން ތަނެއް ނެތިގެންނެއްނޫނެވެ. އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރުމަށް ހިތުގައި އޮތް ވަރުގަދަ އަޒުމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އިޒްރޭލަށް އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންވެސްމެއެވެ. މި ފަހުން އިޒްރޭލާ ޣައްޒާއާ ދެމެދު ބަދަލުކުރި ހަމަލާތަކުގައި ބިމާ ހަމަވި ގެތަކުގެ އަހުލުވެރިންގެ ވާހަކަތަކުންވެސް މިކަމަކަށް ހެކި ލިބެއެވެ.

Advertisement

އުމުރުން 30ގެ އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ ރާމީ އަލް-މަސްރީއަކީ ޣައްޒާގައި ބޯކޮށާ ފިހާރައެއް ހިންގާ ޒުވާނެކެވެ. ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ 3 ފަންގިފިލާއަށް ހުރި އިމާރާތެއްގައެވެ. މެއި 13 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާގައި އެ އިމާރާތް ބިމާ ހަމަވިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ރާމީއާއި އޭނާގެ 2 ފިރިހެން ދަރިން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތުގެ ބައިތަކުގެ ކައިރީގައެވެ. ގޭތެރެއިން ސަލާމަތްކުރެވުނު ހަމައެކަނި އެއްޗަކީ ސޯފާއަކާއި ގޮދަޑިއެކެވެ. ނަމަވެސް، ރާމީ ހުރީ އެހާލުގައިވެސް އެތަން ދޫކޮށް، އެހެން ތަނަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުނުކުރާން ނިންމައިގެންނެވެ.

ތަކުލީފުތަކާ، ސުންނާފަތިވުމާއެކީވެސް ދިރިއުޅުން މިއޮއްދަނީ އާދައިގެ މަތިން ކުރިއަށް. އަހަރެމެންގެ ގެ ބިމާ ހަމަވިއެއްކަމަކު އަހަރެމެން ހުއްޓައެއްނުލާނަން. ދުވަހަކުވެސް ހުއްޓާނުލާނަން. އަހަރެމެންގެ ދަރިން، ހަމަ އާދައިގެ މަތިން ސްކޫލަށްވެސް ދާނެ. އަހަރެންގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްގެންދާނަން. އުނދަގޫވިއަސް، ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ނެތަސް، ލާނެ ހެދުންގަނޑެއް ނެތަސް، އަހަރެމެންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް، މަޑުމަޑުން ރުޖޫއަވަމުންދާނީ.
ރާމީ އަލް-މަސްރީ؛ ޣައްޒާގެ ރަށްވެއްސެއް

ރާމީ ބުނާގޮތުގައި މިއީ، ކިތަންމެ ދަތި ހާލެއްގައި އުޅެން ޖެހުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖަހައި އާރާސްތުކުރުމަށް ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިންނަށް އަޒުމާއި ހިތްވަރު އާކޮށްދެނިވި ކަމަކަށް ވުމަކީ އޭނާ ކުރާ އުއްމީދެކެވެ.

މި ގެ އަލުން ކޮޅަށް ޖަހަން، އަހަރެމެންނަށް ވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް މަސައްކަތްކުރާނަން. އެއީ އަހަރެންގެ އެކަނި މަސައްކަތުން ވިއަސް، ނޫނީ އެހެން ބައެއްގެ އެހީއާ އެކީގަ ވިއަސް، އަހަރެމެން ހުއްޓައެއް ނުލާނަން.
ރާމީ އަލް-މަސްރީ؛ ޣައްޒާގެ ރަށްވެއްސެއް

5 ވަރަކަށް ދުވަހަށް ދެމިގެންދިޔަ އެންމެ ފަހުގެ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކުގައި ފަލަސްތީނުން 33 މީހުންގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 6 ކުޑަކުދިންނާއި، 3 އަންހެނުންވެސް ހިމެނެއެވެ. 150ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވިކަމަށް، ޣައްޒާގައި ހިންގާ ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާއާ ހަވާލާދީ، ރޮއިޓަރޒްއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އިޒްރޭލުން މަރުވީ 2 މީހުންނެވެ.

އިޒްރޭލާ ޣައްޒާއާ ދެމެދު މި މަހު ބަދަލުކުރަންފެށި ހަމަލާތަކަކީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހަށްފަހު ދެބައި މީހުންގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރި އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ހަމަލާތައް 3 ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔައިރު، ފަލަސްތީނުން 50 މީހުންގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް