ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 15:34
ރައްޔާނާގެ ނަން، ސަޢުދީގެ ތާރީޚުގައި ލިޔެވިގެން ދަނީ، އެ ޤައުމުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓް ގޮތުގައި
ރައްޔާނާގެ ނަން، ސަޢުދީގެ ތާރީޚުގައި ލިޔެވިގެން ދަނީ، އެ ޤައުމުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓް ގޮތުގައި
ރޮއިޓާސް
ލުއި ޚަބަރު
އުރަމަތީ ކެންސަރަށް ފަރުވާއެއް ފެނޭތޯ ރައްޔާނާގެ ދަތުރު، ޖައްވަށް!
 
ރައްޔާނާއަކީ ސަޢުދީއިން އައިއެސްއެސްއަށް ދަތުރު ކުރާ ފުރަތަމަ ޖައްވީ ފަޅުވެރިންގެ ޕޫލުންވެސް ޖާގަ ހޯދާ ޒުވާނެއް
 
ރައްޔާނާގެ ނަން، ސަޢުދީގެ ތާރީޚުގައި ލިޔެވިގެން ދަނީ، އެ ޤައުމުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓް ގޮތުގައި
 
ދަތުރުގެ މަޤްޞަދު އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ އުރަމަތީގެ ކެންސަރާ ގުޅުން ހުރި ދިރާސާތައް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމަށް

ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީއަހުދު ގެގޮތުގައި މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން (އެމްބީއެސް) ހަމަޖެހިގެން ދިއުމާއިއެކު އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއް ފެނިގެން ދިޔައީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ރޮނގުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ސަޢުދީގައި އަންހެނަކަށް ވީތީ ހިފަހައްޓާފައި އޮތް ކިތަންމެ ޙައްޤެއް ހޯދާ، ލިބިގަތުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިން މަންޒަރު އާންމުވިއެވެ. ސަޢުދީގެ އަންހެނުންވެސް ދަނީ ލިބިފައި އޮތް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން، އެމީހަކަށް ވީ ގޮތަކަށް ހިފަމުންނެވެ. އެފަދަ އެކަކަކީ ސައެންސްވެރިޔާ ރައްޔާނާ ބަރްނާވީއެވެ.

ޢުމުރުން 34 އަހަރުގެ ސައެންސްވެރިޔާ، ރައްޔާނާއަކީ، ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކާ ސްޓެމް ސެލްގެ ދިރާސާތައް ކުރަމުން އަންނަ ޒުވާނެކެވެ. އޭގެ އިތުރަށް، ރައްޔާނާގެ ނަން، ސަޢުދީގެ ތާރީޚުގައި ލިޔެވިގެން ދަނީ، އެ ޤައުމުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓް ނުވަތަ ޖައްވީ ފަޅުވެރިޔާގެ ގޮތުގައެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް)އަށް ރައްޔާނާ ކުރާ ދަތުރުގެ މަޤްޞަދު އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ އުރަމަތީގެ ކެންސަރާ ގުޅުން ހުރި ދިރާސާތައް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމަށެވެ. ސަޢުދީގެ ފުރަތަމަ އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓްގެ އިތުރުން، ރައްޔާނާއަކީ ސަޢުދީއިން އައިއެސްއެސްއަށް ދަތުރު ކުރާ ފުރަތަމަ ޖައްވީ ފަޅުވެރިންގެ ޕޫލުންވެސް ޖާގަ ހޯދާ ޒުވާނެކެވެ.

ރައްޔާނާއަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ސައެންޓިސްޓެއް. ސައެންސްގެ ދާއިރާގަ، އޭނާގެ ރޮނގުން، ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ ރައްޔާނާ ހުރީ. އެގޮތަށް، ރައްޔާނާ ހޮވުނީ އައިއެސްއެސްއަށް ދާ ފަޅުވެރިންގެ ތެރޭގަ. ޢުއްމީދަކީ، އައިއެސްއެސްގަ ކުރިއަށް ގެންދާ ތަޖުރިބާތައް ފުރިހަމަ ކުރެވުން
ހައިޘަމް އަލް ތުވައިރިޖީ؛ ސަޢުދީ ސްޕޭސް ކޮމިޝަން އެޑްވައިޒަރ

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޖައްވީ މިޝަންތައް ހިންގާ އެކްސިއޮމް ސްޕޭސްގެ އޭއެކްސް-2 މިޝަންގައި ރައްޔާނާ ބައިވެރިވާނީ، މިޝަން ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި މިޝަންއަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ގިނަ ދިރާސާތަކަކާއި ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ މިޝަންއެކެވެ. 

މި ތާރީޚީ ދަތުރަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ އިރު، ސަޢުދީގެ އާންމުން ވަނީ އެމީހުންގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކޮށް، ސަޢުދީގެ 2 ފަޅުވެރިއަކު ޖައްވަށް ކުރާ ދަތުރާ މެދު ފަޚްރުވެރިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

ޖައްވީ މައިދާނުގަ ސަޢުދީއިން މިހާ ހިސާބަށް މި އާދެވުނީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާންއާއި، ސަލްމާން ރަސްގެފާނު ފަދަ އަހަރަމެންގެ ލީޑަރުންގެ ސަބަބުން. މާތް ﷲ، އެ ބޭފުޅުންގެ ޢުމުރު ދިގު ކުރައްވާށި. ޖައްވީ މައިދާނުގަ އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ލިބުން ޢުއްމީދަކީ. އެއީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ ހާސިލުވާނެ ކިތަންމެ ކަމެއްގެ ފެށުން ކަމަށް އަހަރެން ޤަބޫލު ކުރަނީ. އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ލިބޭނެ ކަމަށް އަހަރެން ޢުއްމީދު ކުރަން. އަހަރެން ވަރަށް ފަޚްރުވެރިވޭ. މުސްތަޤުބަލު ފެނޭ އެބަ.
މުޙައްމަދު އަލް-ޝިއްދީ؛ ސަޢުދީ ރައްޔިތެއް

ރައްޔާނާއަކީ މިދިޔަ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަސް، ކެންސަރ ސްޓެމްސެލްގެ ދާއިރާއިން ދިރާސާތައް ކުރުމުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ސައެންސްވެރިއެކެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 1988ގައި، ޖިއްދާއަށް އުފަންވި ރައްޔާނާ ވަނީ ބަޔޯމެޑިކަލް ސައެންސަސްގެ ރޮނގުން ގިނަ ސަނަދުތަކެއް ހާސިލު ކޮށްފައެވެ. ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަލްފައިސަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިތުރުން، ނިއުޒީލަންޑްގެ އޮޓާގޯ ޔުނިވަރސިޓީއިންވެސް ރައްޔާނާ ވަނީ މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލު ކޮށްފައެވެ.

މެއި 21 އިން ފެށިގެން 8 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޖައްވީ މިޝަންގައި، ސަޢުދީގެ ޖައްވީ ފަޅުވެރިޔާ، ޢަލީ އަލް-ޤަރްނީވެސް ބައިވެރިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
25%
0%
25%
ކޮމެންޓް