ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:53
އޭޝިއަން ސާފިން މުބާރާތް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް
އޭޝިއަން ސާފިން މުބާރާތް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
އޭޝިއަން ސާފިން މުބާރާތް
ބޭނުމަކީ ސާފިން ކަހަލަ ކުޅިވަރު މެދުވެރިކޮށް ކުޅިވަރުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުން: މަޚްލޫފް
 
މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ހަމައެކަނި މަސައްކަތަކީ ހަމައެކަނި ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުން ނޫން ކަމަށް ސާފިން ކޮމިއުނިޓީ އަށް ޔަގީންކޮށްދީފައިވާނެ

ބޭނުމަކީ ސާފިން ކަހަލަ ކުޅިވަރު މެދުވެރިކޮށް، ކުޅިވަރުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ދުނިޔެ އަށް އިޝްތިހާރު ކުރުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓް އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އޭޝިއަން ސާފިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ވެސް، ރާއްޖޭގައި ސާފިން މުބާރާތެއް ބާއްވާނެ ވާހަކަ ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް މަޝްވަރާތަކަށްފަހު މިހާރު އޭޝިއަން ސާފިން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާނެ ކަމެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ، ޤައުމީ ޓީމުގެ އެތުލީޓުންނަށް އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުން ކަމަށް މަޚްލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ގިނަ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރުމަކީ ދިވެހި އެތުލީޓުން ކުރި އަރައިގެން ދިޔުމަށް މަގު ފަހިވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ވެސް މަޚްލޫފް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވައިފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ޚާއްސަކޮށް ސާފިން ކަހަލަ ކުޅިވަރުތަކުން ރާއްޖެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔެ އަށް ކުޅިވަރުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ. މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން އަމާޒުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފާޑު ކިޔުމަކީ، އަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ހަމައެކަނި ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ކަމަށް ބުނެ އަމާޒުވާ ފާޑު ކިޔުން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ހަމައެކަނި މަސައްކަތަކީ ހަމައެކަނި ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުން ނޫން ކަމަށް ސާފިން ކޮމިއުނިޓީ އަށް ޔަގީންކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ. ހަމައެއާއެކު ސާފިން އެތުލީޓުންގެ އިތުރުން، މުޅި ސާފިން އާއިލާ އަށް ވެސް އެކަމުގެ އުންމީދާއި ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާނެ ކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަމައެއާ އެކީގައި ޚާއްސަކޮށް ސާފިން ކަހަލަ ކުޅިވަރު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ ކުޅިވަރުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭރުގެ ދުނިޔެ އަށް އިޝްތިހާރު ކުރުމަކީ މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ އެއް މަޤުސަދު.
އަޙުމަދު މަޚްލޫފް / ޔޫތު މިނިސްޓަރު

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ އޭޝިއަން ސާފިން މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރެވިގެން ދިޔުމަކީ، ސާފިން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އިތުރުވި ބޮޅެއް ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު ސާފިން އެސޯސިއޭޝަނާއި، ސާފިން އެތުލީޓުންނަށް އެކި އެކި އެއްބާރުލުން ދެމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރައްވައި މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، ސާފިން ޓީމުގައި ވެސް މިހާރު ބިދޭސީ ކޯޗެއް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ސާފިންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި މުބާރާތާއެކު ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންނަަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ވުމަށް މަގު ފަހިވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ. ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އަދި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ވެދިން އެސޯސިއޭޝަނަަކަށް ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން ވާނެ ކަމަށް ވެސް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއީ ރާއްޖެ އިން މިއަހަރު ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތިން ވަނަ މުބާރާތެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެ އިން މިއަހަރު ބޭއްވީ ފޯ ނޭޝަންސް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތެވެ. އެއަށްފަހު މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ވަނީ ބިލިއާޑުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތެއް ވެސް ބާއްވައިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ގިނަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 2022 ވަނަ އަހަރު އެކަނި ވެސް ރާއްޖެ އިން ވަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނުވަ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް