ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 16:11
ހަމްޒާ ސައްރާޖު, ފަލަސްތީނު ޒުވާނެއް
ހަމްޒާ ސައްރާޖު, ފަލަސްތީނު ޒުވާނެއް
ރޮއިޓާސް
ވަރޗުއަލް ރިއަލިޓީގެ ދުނިޔެ
ވަރޗުއަލް ރިއަލިޓީގެ ދުނިޔެއިން ފަލަސްތީނު ދަތުރު
 
އަމިއްލަ ވަޒަނަށް ދެވުމާއެކު، އެ ހަނދާންތައް ރައްކާކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނު
 
ފަލަސްތީނުގައި ހުރި ދީނީ އަދި ސަގާފީ ތަންތަން، ހަގީގީ ދުނިޔެއާ ދާދި އެއް ފެންވަރަކަށް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވޭ

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ހަމްޒާ ސައްރާޖަކީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތެކެވެ. އުފަންވީ، އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ފަލަސްތީނުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ އާބާދީއަކަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ، ހަމްޒާގެ އުފަން ވަޒަނާ ދުރުގައި އުޅެންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމަކަށް އޭނާ ގަބޫލެއްނުކުރެއެވެ. އެކަން އޭނާ ސާބިތުކޮށްދިނީ ވަރޗުއަލް ރިއަލިޓީ (ވީއާރް) ނުވަތަ މަސްނޫއީ ހަގީގަތުގެ ދުނިޔެއަކަށް ފަލަސްތީނު ތައާރަފުކޮށްގެންނެވެ. ހަމްޒާގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން، ފަލަސްތީނުގައި ހުރި ދީނީ އަދި ސަގާފީ ތަންތަން، ހަގީގީ ދުނިޔެއާ ދާދި އެއް ފެންވަރަކަށް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެން ދެއެވެ.

މިއީ 1948 ވަނަ އަހަރު، ގޮށްމުށުގެ ބާރުން ޔަހޫދީ އިޒްރޭލު އުފެއްދުމާއެކު އަމިއްލަ ވަޒަނުން ބޭރުކޮށްލެވިފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ހަގީގީ އަހުލުވެރިންނަށް، އުފަން ބިމުގެ ތަރިކަ، މިހާ ގާތުން ބަލައިލަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ.

އަހަންނަކީ އަސްލު ފަލަސްތީނު ރައްޔިތެއް. އެކަމަކު އުފަންވީ ގަލްފަށް. އަހަރެންގެ މުޅި އުމުރު ހޭދަވީ، އަހަންނަކީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތެއްކަން އެނގިހުރެ، އެކަމަކު، ފަލަސްތީނަކީ ހަގީގަތުގަ ކޮބައިކަން ނޭނގި. ހަގީގީ ފަލަސްތީނު މި އެނގުނީ ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރުގަ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ފަލަސްތީނަށް އާދެވުމަކީވެސް ހަމަ ނަސީބު. ގިނަ މީހުންނަށް، ފަލަސްތީނަށް ނުވެސް އާދެވޭ. ފުރަތަމަވެސް އަހަރެންގެ ޚިޔާލަށް އައީ، ހުރިހާ ތަޖުރިބާތަކެއް އެއްކޮށް، ފަލަސްތީނުން ބޭރުގަ ތިބި މީހުންނާ ހިއްސާކުރަން. އެއީ ޒަމާކާންއާއި ފަލަސްތީނުގެ ހަނދާންތަކުގެ މަޝްރޫއު އުފެދިގެން އައި ގޮތަކީ.
ހަމްޒާ ސައްރާޖު؛ ފަލަސްތީނު ޒުވާނެއް

ގަލްފު ސަރަހައްދުގައި އުޅެ ބޮޑުވި ހަމްޒާ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފަލަސްތީނަށް ދިޔައީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ކުރިންވެސް އޭނާއާ މުޚާތަބުކޮށް އުޅެނީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަމިއްލަ ވަޒަނަށް ދެވުމާއެކު، އެ ހަނދާންތައް ރައްކާކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނެވެ. ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ތިބި އޭނާގެ އެކުވެރިންނަށް، ފަލަސްތީނުގެ ތަޖުރިބާތައް ދައްކައިލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އޭގެފަހުން، ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅުން އާބާދުކޮށްފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ދަރިންނަށް، އުފަން ވަޒަނުގެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

މީ އަހަންނަށް ވަރަށް މުހިންމު މަޝްރޫއެއް. ފަލަސްތީނުން ބޭރުގަ އުޅެން ޖެހިފަ ތިބި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް އަހަންނަށް ވަރަށް ސާފު. ފަލަސްތީނަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އަހަރެންގެ ނަސީބު. ފަލަސްތީނު މީހެއްގެ ލޭބަލްގަ، އެކަމަކު ފަލަސްތީނު ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބި އުޅެން ޖެހުނީމަ އުފެދޭ ޝަޚްސީ މައްސަލަތައްވެސް އަހަންނަށް އެނގޭ. ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބޭނުންވޭ ފަލަސްތީނަށް ދަތުރުކުރަން. ފަލަސްތީނަށް އެރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ރަށްވެހިކަން ހޯދަންވެސް ވަރަށް ގިނަ މީހުން އުޅޭ. އެންމެ ދުވަހަކަށް ފަލަސްތީނަށް އަރާ، އާއިލާގެ އަސްލާ، ނަސްލު ބަލާލާ، ފަލަސްތީނަކީ ކޮބައިކަން ބަލާލާ ހަދަން އެބަ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ވަންދެން. އެހެންވީމަ، މީ އަހަންނަށް ވަރަށް މުހިންމު މަޝްރޫއެއް. ބަޔާން ކޮށްދެވޭ ވަރަށް ވުރެވެސް މުހިންމު.
ހަމްޒާ ސައްރާޖު؛ ފަލަސްތީނު ޒުވާނެއް

ހަމްޒާގެ މަސައްކަތުން، ވަރޗުއަލް ރިއަލިޓީގެ ދުނިޔެއަށް ފަލަސްތީނުގެ މުހިންމު ތަރިކަތައް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ފަލަސްތީނުން ބޭރުގައި ތިބި މީހުންނާއި، ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުތަކުގައި ތިބި މީހުންނަށްވެސް، މުޅި ފަލަސްތީނު ހުޅުވާލެވުނީއެވެ. ހަމްޒާ ފޯރުކޮށްދޭ ވަރޗުއަލް ދަތުރުތަކަކީ، ހަގީގީ ދުނިޔޭގެ ދަތުރަކާ އެންމެ ގާތް ކުރާނެ ދަތުރެވެ. އެކަމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ އައިނެއް އަޅައިގެން ފަލަސްތީނުގެ މަންޒަރުތައް ބަލަމުންދާއިރު ހީވާނީ، ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް އެތަނުގައި ހުރެވޭހެންނެވެ.

ގިނަ މީހުންނަކީ ކަނޑާ ޚާއްސަ ގުޅުމެއް އޮންނަ މީހުން. އެކަމަކު، އިޒްރޭލުން އެކަމަށް ހުރަސްއަޅާ. މޫދު ކައިރިއަށް ގޮސް އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވޭ. އުފަންވީއްސުރެ، ލޮލަށް މޫދު ނުފެނި ތިބި ކުދިން އެބައުޅޭ. އެހެންވެ، އެ ކުދިންނަށް ކަނޑުމަތީގެ ތަޖުރިބާތައް ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ޚިޔާލު އައީ. ދެން ދިޔައީ ރާމަﷲ އަށް. އެތަނަސް ގޮސް، މަސްނޫއީ ގޮނޑުދޮށެއް ހަދާލީ. ވެލިގަނޑު ފަތުރާލާ، ގޮނޑިޖަހާ، ވީއާރް މާސްކު އަޅުވައިގެން ތަންތަން ބަލާ ހެދުވީ. އަހަރެމެންނަކަށް ނެތް އެމީހުން މޫދަށް ގެންގޮސްދެވޭކަށް. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އަހަރެމެންނަށް މި ދެވުނީ.
ހަމްޒާ ސައްރާޖު؛ ފަލަސްތީނު ޒުވާނެއް

ވީއާރް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށްގެން، ހަމްޒާ ދަނީ، އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ފަދަ ހިތްގައިމު ގުދުރަތީ މަންޒަރުތައް ބަލައިލުމުގެ ނަސީބުން މަހްރޫމުވެފައިވާ އެތައް ބަޔަކަށް އެ ފުރުސަތުވެސް ހޯދައިދެމުންނެވެ. ހަމްޒާގެ ވަރޗުއަލް ދަތުރުގައި ފަލަސްތީނުގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މަންޒިލްތައް ހިމަނާފައިވާއިރު، އޭނާގެ އަމާޒަކީ މުޅި ފަލަސްތީނު އެ ދަތުރުގައި ހިމެނުމެވެ.

ކާފައާ އެހެން މީހުން ފަލަސްތީނުގެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭއިރު، އަހަންނަށް ފަލަސްތީނު ސިފަވެގެންދަނީ، އެމީހުން އެ ކިޔައިދޭ ގޮތަށް. އެކަމަކު ވީއާރް އައިނުން ފަލަސްތީނު ބަލާލީމަ މި ކުރެވުނީ މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް. އެމީހުންގެ ވާހަކަތައް، މަސްނޫއީ ހަގީގަތަކަށް މިވީ. އަޑުތައް އިވުމާ އިހުސާސްތައް ކުރެވުން، އެކުއެކީ އަންނަންފެށީ. އެހާހިސާބުން އަހަރެން މަސައްކަތްކުރީ، ކާފަމެން ކިޔައިދީފަ ހުރި ވާހަކަތަކާ އެކަންކަން ގުޅުވާލެވޭތޯ. މަދުވާ ހަމައެކަނި ކަމަކަށް އޮތީ، ފަލަސްތީނުގެ ފަޒާގެ ތެރެއިން ދުވަމުންދާނެ ވަސް. މަދުވާ ހަމައެކަނި އެއްޗަކީ އެއީ.
ބަރާ އަލްޖުރުފު؛ ވީއާރް ތަޖުރިބާކުރި ޒުވާނެއް

ޔަހޫދީ އިޒްރޭލު އުފެއްދި ކާރިސާގެ ހަނދާންތަކާ ގުޅުވައިގެން ފަލަސްތީނުގައި ފާހަގަކުރާ އައްނަކްބާ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ހަމްޒާ ވަނީ އޭނާގެ ވަރޗުއަލް ރިއަލިޓީ ދަތުރުގައި ގުދުސްގެ ޑެމެސްކަން ގޭޓާއި އަލްއަގްސާ މިސްކިތުގެ އިތުރުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މަންޒަރުތައް ހިމަނާފައެވެ.  

ފަލަސްތީނުގައި އައްނަކްބާ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ބަލަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެއީ ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ބަލާ ދުވަހުގެ، 1 ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި