ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2023 | ހޯމަ 16:45
ޤަރުނަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ފާޚާނާއެއްގައި މީހަކަށް މަސާޖު ދެނީ
ޤަރުނަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ފާޚާނާއެއްގައި މީހަކަށް މަސާޖު ދެނީ
ރޮއިޓާރސް
ގަރުނެއްވީ ފާހާނާ
ޤަރުނަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ފާޚާނާއެއްގަ ފެންވާރާލުން: ތަޖުރިބާ ކޮށްލަން ކެރޭނެތަ؟
 
ހައްމާމްގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަޖުމަ ބަލާލުން ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް، ޚިދުމަތް ހޯދި މީހަކު ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ
 
މެދުއިރުމަތީގައި އެންމެ އިހުގައި ފެންވަރާ އުޅުނު ގޮތް ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން މަރާމާތު ކުރި އަލް ނަޢީމު ހައްމާމް ހުޅުވީ 2022 ވަނަ އަހަރު

އިހުގެ އާދަކާދައާއި ދިރިއުޅުމަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި މިހާރު އެންމެ މަޤުބޫލު ވަމުން އަންނަ އެއް މަންޒިލަކީ ހިބްރޫންގެ އަލް ނަޢީމް ހައްމާމްއެވެ. މި ތަނަކީ ތުރުކީ ޘަޤާފަތާ ގުޅިފައިވާ، އިހުގެ ހަނދާންތައް އާ ކޮށްދޭ ގޮތަށް މަރާމާތު ކޮށްގެން ދާދި ފަހުން ޚިދުމަތް ދޭން ފެށި، ފެންވަރާ ތަނެކެވެ. މިކަހަލަ ތަންތަނަށް ޢަރަބީން ކިޔާ އުޅެނީ ހައްމާމްއެވެ. މެދުއިރުމަތީގައި އެންމެ އިހުގައި ފެންވަރާ އުޅުނު ގޮތް ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން މަރާމާތު ކުރި އަލް ނަޢީމު ހައްމާމް ހުޅުވީ 2022 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ތަނަކީ 143 އަހަރުވެފައިވާ ހައްމާމެކެވެ.

8 ކޮޓަރީގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އަލް ނަޢީމް ހައްމާމްގައި ސޯނާއެއްގެ އިތުރުން، އާވި ތެރަޕީ ދޭ ސްޓީމް ރޫމްއަކާއި، އަރާމު ކޮށްލާނެ ސަރަޙައްދެއްގެ އިތުރުން ކޮފީޝޮޕެއްވެސް ހުރެއެވެ. ތަފާތު އެކި ކަހަލަ މަސާޖުތަކުގެ އަރާމު ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު، މެހެމާނުންނަށް އޮވެއެވެ. ބޭކިންގް ސޮޑާއާއި ލުނބޯހުތުގެ ސްކްރަބްތައް ތަޖުރިބާކޮށްލަންވެސް ލިބެއެވެ.

ތި ފެންނަ ގޮތަށް، ހަށިގަނޑު މި އުނގުޅަނީ ލުނބޮޔާއި ބޭކިންގް ސޯޑާ ބޭނުންކޮށްގެން. މީ ހަށިގަނޑުން ޖަރާސީމުތައް ފިލުވާ، ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށްލަން އެންމެ ސާފު ގޮތް.
ސަމީރް ޤަސްރަވީ؛ ހައްމާމްގެ ވެރިޔާ

ހައްމާމްގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަޖުމަ ބަލާލުން ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް، ޚިދުމަތް ހޯދި މީހަކު ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ހައްމާމްއަށް ވަނުމުގެ ކުރިންނާއި ފަހުން އެކުރެވޭ އިޙުސާސްތަކުގެ ތަޖުރިބާ، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކޮށްލަން ލިބޭނެ ނަމައޭ އަހަރެން ހިތަށް އަރާ. އެ އިޙުސާސްތައް ބަޔާންކޮށްދޭން ބޭނުން ކުރާނެ ބަސްތަކެއް މަށަކަށް ނޭނގެ. ވަރަށް އުފާވެރި އިޙުސާސެއް ކުރެވެނީ. މިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން، ހުރިހާ އެންމެނަށްވެސް އަހަރެން ދަޢުވަތު ދެން. ހަމަ ތެދެއް މި ބުނީ، މީ ވަރަށް ސަޅި ކަމެއް.
ރަފީޤު ޖަޢުބަރީ؛ ހައްމާމްގެ ކްލަޔަންޓެއް

އިބްރާހިމީ މިސްކިތާއި ދާދި ކައިރީގައި ހުންނަ އަލް ނަޢީމް ހައްމާމްގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، އެކި ފަހަރު މަތިން އެތަނުގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލިއެވެ. އެގޮތުން 2000 ވަނަ އަހަރު އިންތިފާޟާގެ ދުވަސްވަރު، ހައްމާމްއާ ގުޅިފައި އޮތް އަލް ޝުހާދާ މަގު ބަންދު ކުރުމުން އަލް ނަޢީމު ހައްމާމް ބަންދު ކުރިއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަސްވަރު، އިޒްރޭލުގެ ވަޒަންވެރިން ވަނީ ހައްމާމްއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައެވެ.

ގުއްބުތަކަށް ބަލައިފިއްޔާ ފެންނާނެ އަހަރަމެން މިތަން މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވާފަ ހުރި ގޮތް. އަހަރަމެން ގެނައީ ކުލަ ބިއްލޫރި. އިރުގެ އައްޔާއި އެކި ކުލަކުލަ އެޅޭ ގޮތަށް. މި މުއްޓަކީވެސް އޭގެ ޒާތުގަ ފަރުވާއެއް. ސޯނާއަކާއި ސްޓީމް ރޫމެއްވެސް ހުންނާނެ. މިތަން މިއޮތީ ސާފުކޮށްފަ. މެހެމާނުންނަށް މަރުޙަބާ ކިއަން ތައްޔާރަށް.
ސަމީރް ޤަސްރަވީ؛ ހައްމާމްގެ ވެރިޔާ

އަލް ނަޢީމު ހައްމާމްގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި މި ވަޤުތު ހުރީ ސަމީރު ޤަސްރަވީއެވެ. ސަމީރު ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، މިފަދަ ގޮތަކަށް ހައްމާމް މަރާމާތުކޮށްގެން ހުޅުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ، ހިބްރޫންގައި އޮތް ފަލަސްޠީނުގެ ރޫޙު ދިރުވާ އާލާ ކުރުމެވެ.

ކަލޭމެންނަށްވެސް ފެންނާނެ، ޔަހޫދީ ވަޒަންވެރިން އެ ދަނީ މި ސަރަޙައްދަށް ހަމަލާ ދެމުން. އެމީހުން ބޭނުންވޭ މިތަނުން 70 ވަރަކަށް ޢިމާރާތް. އެމީހުން ބުނާ ގޮތުން ވިއްޔާ، އެއީ އެމީހުންގެ ތަންތަން. އެހެންވެ، ހުރިހާ ރަށްވެހިންނާއި ބިންވެރިންނަށް އަހަރެން ގޮވާލަން، ގެދޮރާއި ބިންތައް ދޫކޮށްލާފަ ނުދާން. އެތަންތަނުގަ ތިބެން. އަހަރަމެންގެ ބިން މިނިވަންކުރެވެން އޮތް ގޮތަކީ މީ.
ސަމީރް ޤަސްރަވީ؛ ހައްމާމްގެ ވެރިޔާ

ހިބްރޫންގެ މައި ސިޓީއަކީ ބައި ކުރެވިފައި އޮތް ސިޓީއެކެވެ. 800 އެއްހާ ޔަހޫދީ ވަޒަންވެރިން ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ ހިބްރޫންގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ފާރަލުމަށް، އިޒްރޭލުން ވަނީ އެ ސަރަޙައްދުގައި ޗެކްޕޮއިންޓްތައް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. ކެމެރާތަކުގެ ޢަދަދު އިންތިހާއެވެ.  

2 ލައްކައެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް ހިބްރޫންއަކީ، ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ އެންމެ ހައްސާސް ސިޓީތަކުގައި ގުނާލެވޭ ސިޓީއެކެވެ. ހިބްރޫންގައި ޔަހޫދީން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އިންތިހާއަށް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި