ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 17:25
އަލާ ބިދްވާން އޭނާގެ ގޭގެ ފުރާޅުމަތީގައި ހައްދާފައިވާ ކެކްޓަހަކަށް ފެންދެނީ
ގަސް ހެއްދުން
ގޯހެއް ނެތް: ބަދިގެއަށް ބާވިއަސް، ތެލިތަށީގައިވެސް ގަސް ހައްދަންވީ!
 
އަލާ ފާހަގަކުރިގޮތުގައި ފުރާޅުމަތީގައި މި ގޮތަށް ބަގީޗާ ހެއްދުމަކީ ސާފު ވައި ލިބިދޭ ކަމެއް
 
ތޮއްޖެހިފައިވާ ޣައްޒާގައި އެ ދެމަފިރިން ދިރިއުޅެމުންދާ ގޭގެ ފުރާޅުމައްޗަކީ ހިތްގައިމު ބަގީޗާއެއް

ގަސް އިންދައި ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ހާސްކަމުގެ ކަސްތޮޅުތަކުން މިންޖުކޮށްދޭ ކަމެކޭ ބުނެއުޅެއެވެ. ކިތަންމެ ދަތި ހާލެއްގައި އުޅެން ޖެހުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަކީވެސް ހިތަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ކަމެކެވެ. ގަސް އިންދައި ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތަށް ގިނަ ބައެއްގެ ހިތްޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީވެސް މިއީ ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު، މި ކަން ކުރަނީ، ވެއްޓަށް ޖެހިފައި އޮންނަ ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ހުރިހާ ކޮޅަކުން ފިއްތައިލެވި، އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި ދާޚިލީ ހަނގުރާމައެއް ކުރަމުންދާ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަނގަމަތި ހާ ޖަލުގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާ ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މިކަން އޮތީ މި ގޮތަށެވެ. ސަލަމާއާއި އަލާ ބިދްވާންއަކީ އެފަދަ ދެމަފިރިންނެވެ. ތޮއްޖެހިފައިވާ ޣައްޒާގައި އެ ދެމަފިރިން ދިރިއުޅެމުންދާ ގޭގެ ފުރާޅު މައްޗަކީ ހިތްގައިމު ބަގީޗާއެކެވެ. ވެއްޓާ ރައްޓެހި، ފެހި މަންޒިލެކެވެ.

އެކި ޒާތްޒާތުގެ މަށި މުށިތަކާއި، ދަޅުބުރިތަކާއި ޓަޔަރުތަކުގައި ގަސް އިންދައިގެން ފެހިކުރަމުންދާ މި ބަގީޗާ ހެއްދުމުގެ އަމާޒަކީ، ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމެވެ. ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތައް، ބިދްވާންގެ ދެމަފިރިންގެ ބަގީޗާގައި އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެތެރޭގައި، އެކި ކަހަލަ ކެކްޓަސްތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އުމުރުން 37 އަހަރުގެ އަލާ ފާހަގަކުރިގޮތުގައި ފުރާޅުމަތީގައި މި ގޮތަށް ބަގީޗާ ހެއްދުމަކީ ސާފު ވައި ލިބިދޭ ކަމެކެވެ. އަދި ޣައްޒާގެ ނުތަނަވަސް ފަޒާ، އުޖާލާ ކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ގޭތެރޭން ކިރު ހުސްކުރާ ދަޅުތަކާ، ތެޔޮ ހަންތައް އެއްކުރަން އަހަރެން ފެށީ. ދެން އެ ބޭނުންކުރަން ފެށީ، ފުރާޅުމަތީގަ ގަސް ހައްދަން. އުކާލައިގެން ވެއްޓަށް ގެއްލުންތަކެއް ނުދީ، އޭން ބޭނުންތެރި ފައިދާއެއް ހިފަން ފެށީ. މި ގަސްތަކުން އަހަރުމެންނަށް ސާފު ވައި ލިބިދޭނެ. ހުރިހާ ކޮޅަކުން ފިތިފަ އޮތް ޣައްޒާގަ، ފެހި ބިމެއް މަދުވާނެ. އަހަރުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ، އެފަދަ ސާފު ވެއްޓެއް ބިނާކުރެވޭތޯ. އެދެވޭ ރޫހު އާލާކޮށްދޭނެ ތަނެއް ހެދޭތޯ.
އަލާ ބިދްވާން؛ ޣައްޒާގެ ރަށްވެއްސެއް

ބިދްވާންގެ ދެމަފިރިންގެ ފުރާޅު ބަގީޗާ ތަރައްގީކުރަމުންދަނީ ގޭތެރެއިން ލިބެން ހުރި އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ޚަރަދުގެގޮތުން ބަލާއިރުވެސް، މިއީ ބިނާ ކުރަނިވި ޚިޔާލެކެވެ.

އަހަރުމެން މި މުށިގަނޑުތައް ބޭނުން ކުރަނީ ގިދްރީ ކައްކަން. އެއީ އެއްގަމު މަހާ ހަނޑޫ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ، ފަލަސްތީނުގެ މަގުބޫލު ކެއުމެއް. މުށިގަނޑުތައް އަވަނަށް ލައިގެން ފިހާނީ. ކައި ނިމިގެން މުށިގަނޑުތައް ރީސައިކަލް ކުރަނީ. އެކަމަކު، ތަކުރާރުކޮށް ހޫނެއް ނުކުރެވޭނެ މި މުށިތަކެއް. ފުނޑުފުނޑުވާނެ. އެހެންވެ، އެއްލާ ނުލާންވެގެން، އަހަރުމެން އޭގަވެސް ގަސް ހައްދަނީ. މުށިގަނޑު ހަދާފަ މި ހުންނަނީ ގުދުރަތީ މާއްދާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވީމަ، ގަސްތަކަށް ބޭނުންވާ މާއްދާތަކާ، ވައިވެސް ދައުރުކުރާނެ މީގެ ތެރޭން. މީ ގަސްތަކާ ވެލިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ގުދުރަތީ ފިލްޓަރެއް. އުކާނުލާ ރީސައިކަލް ކުރަނީ މި. ގަސް ހައްދަން ބޭނުން ކޮށްގެން.
އަލާ ބިދްވާން؛ ޣައްޒާގެ ރަށްވެއްސެއް

ފަލަސްތީނުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ފުރާޅުތައް އާންމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކޮންމެވެސް ބާވަތެއް އިންދައި ހެއްދުމަށް ކަމަށް ވީނަމަވެސް، 5 ދަރިން ތިބި ބިދްވާންގެ ދެމަފިރިންގެ މި މަސައްކަތުގެ ހުރިހާވެސް ކަމެއް ގުޅެނީ ތިމާވެއްޓާއެވެ. އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ސަލަމާ ބުނާގޮތުން، ޕްލާސްޓިކުގެ ތަޣައްޔަރުކަމުން ވެށި ސަލާމަތްކުރުމާއެވެ.

ރީސައިކަލް ކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ، ކުނީގެ ގޮތުގަ މަގުތަކަށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކްގެ ތަޣައްޔަރުކަމުން ތިމާވެށި ސަލާމަތްކުރުން. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މީގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގަ ހިފިދާނެ. ރީތި ގޮތަކަށް ކުލަ ޖައްސާލައިގެން، ބޭނުން ބައްޓަމަކަށް ބަދަލު ކޮށްލައިގެން، ވެށި ރީތި ކޮށްލެވިދާނެ. ޕްލާސްޓިކް ކުނިބުނިން ވެށި ސަލާމަތްކުރަން، އަހަރުމެން އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން.
ސަލަމާ ބިދްވާން؛ ޣައްޒާގެ ރަށްވެއްސެއް

ޣައްޒާއާ ގުޅިގެން މުޅިންހެންވެސް އަޑު އިވެމުން ދަނީ ކޮންމެވެސް ހަމަނުޖެހުންތަކަކާއި ހަނގުރާމަތަކެއްގެ ވާހަކަ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ޣައްޒާއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަކީވެސް ކުޑަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ވައިގެ ތަޣައްޔަރުކަމާއި، ބިމުގެ ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވުމާއި، ވެލިގަނޑު ލޮނުވުމާއި، ފުރާނައަށް ގެއްލުން ދެނިވި ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް މާއްދާތައް ހުރުމާއި، މީދަލުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވުމަކީ، ޣައްޒާއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ވެށީގެ މައްސަލަތަކުގެ ލިސްޓުން ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. ކިތަންމެ ދިގުކޮށްވެސް މި ލިސްޓު ލިޔެވިދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއެކު ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން އެނބުރި މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ
ފަލަސްތީނުގެ ފަސް މެންބަރުން ހިމެނޭ ޢާއިލާއެއް އިސްރާއީލް ސިފައިން ބަޑިޖަހާ ޝަހީދުކޮށްލައިފި
ކުޅިވަރަކީ އަންހެން ކުދިންނަށް އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނަމުން ދާ ބަޔަކަށް ގޮންޖެހުމުގައި ލަމާ ދެމި ހުރީ ސާބިތުކަމާއެކު!
ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ދެ މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި
އައްބާސް އދ. އަށް: ފަލަސްތީނުގެ ޙައްޤުތައް ނެތި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްޙައެއް ނޯންނާނެ
އޮސްލޯ އެއްބަސްވުންތަކަށް 30 އަހަރު: އިޒްރޭލާއި ފަލަސްޠީނުގެ ސުލްޙަ ބޮޑުމަންޒަރުންވެސް ބޭރުގަ؟
ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއީލުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް، އީޔޫއާއި ސައޫދީއަށް ހައްލެއް ހޯދައިދެވިދާނެތަ؟
އިސްރާއީލުގެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތް ލިބުމަށް ހުރަސް އެޅޭ: ވޯލްޑް ބޭންކް