ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 16:40
ދ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ
ދ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ
ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް
ދ އަތޮޅު ކައުންސިލް
އިންތިގާލީ މުއްދަތުގައި އެލްޖީއޭގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި، ދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ
 
ޖުމްލަ 253،294 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި

އިންތިގާލީ މުއްދަތުގައި، އެލްޖީއޭގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ދ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، 3 ޖޫން 2020ން ފެށިގެން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ބާއްވައި އާ މެންބަރުން އިންތިހާބުގެ މަގާމާ ހަވާލުވަންދެން ހިނގާ އިންތިގާލީ މުއްދަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން އަމަލުކުރާނެގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހާއްސަ ގާނޫނު 2020ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތުން، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި (3 ޖޫން 2020ން 16 މެއި 2021ށް) އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އޭގެތެރޭގައި؛ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ފައިސާއިން ހަރަދުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިކަން އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށްދީ 5 ޖުލައި 202ގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވަނީ ކައުންސިލްތަކަށް އަންގާފައެވެ. އެ އެންގުމުގައި، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަކީ ސަރުކާރުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ ފިޔަވައި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެސް ވެއެވެ. ކައުންސިލްތަކުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ރާވާފައިވާގޮތުން، ސަރުކާރުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ ފަންޑް ކޯޑް ޖޭ-ޖީއޯއެމްގައެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން ޖޭ-ޖީއޯއެމްއިން ކުރާ ހަރަދުތައް ފިޔަވައި ހުރިހާ ހަރަދަކަށް މި މުއްދަތުގައި ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހެއެވެ.

ނަމަވެސް ދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިގާލީ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގިނަ ހަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ނުހޯދައެވެ. އެގޮތުން 3 ޖޫން 2020ން ފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރު 2020ގެ ނިޔަލަށް ހިނގި މުއްދަތުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖޭ-އެލްސީއެލް (ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އެ އާމްދަނީން ކުރެވޭ ހަރަދާ ގުޅޭ) ފަންޑުން ޖުމްލަ 253،294 ރުފިޔަ ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ނުހޯދައެވެ.

އޮޑިޓް އޮފީހުން ވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކާގުޅޭ އެންމެހާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވެވޭނެ ނިޒާމެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހަމަޖައްސައި، އެފަދަ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހާ ކަންތައްތައް، އޭގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 16:55
ޢިންތިގާލީ
ޢިންތިގާލީ މުއްދަތުގައި ހަރަދު ކުރަން އެލްޖީއޭ ގެ ހުއްދަ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެ
ގުޅުންހުރި