ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:34
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް ޓެބާސް އަދި ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ ސަލާމް ކުރަނީ
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް ޓެބާސް އަދި ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ ސަލާމް ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައިގައި ބާސެލޯނާގެ ވާހަކަތައް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ: ޓެބާސް
 
އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ދާނީ ސްޕެއިންގެ ކޯޓު އަދި ޔުއެފާގައި ކަމަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރެފްރީންނަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުގައި އެ ކުލަބުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށް އެ ލީގުގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

Advertisement

ޓެބާސް މިހެން ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައިގައި ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ލީގުގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޓެބާސް ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ އާއި އެހެން ކުލަބުތަކުގެ ރައީސުންގެ މެދުގައި ބަހުސް ކުރިއަށް ދިޔަ ކަމަށެވެ. އެ ބައްދަލުވުމަކީ ކޮންމެހެން ބާސެލޯނާއާ ސުވާލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެންމެ ފުރަތަމަ އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވި ހިސާބުން އެކަމުގެ ތަފްސީލަށް ވެސް އެދެމުން އައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބައްދަލުވުމަކީ އެކަން ކުރަން އެންމެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުން ނޫން ކަމަށާއި، އެކަން ނުކުރީ އެ ސަބަބަށްޓަކައި ކަމަށް ވެސް ޓެބާސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއީ ބާސެލޯނާ އިން ޝަރުއީ ދިފާއަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ނުރުހުން އަމާޒުވެފައިވާ ޓެބާސް ވިދާޅުވީ އެއީ އެކަން ކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ މާހައުލު ވެސް ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ އާއި އެ ކުލަބުގެ ވާހަކަތައް ޤަބޫލު ކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތި ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ދާނީ ސްޕެއިންގެ ކޯޓު އަދި ޔުއެފާގައި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަކީ، އޭނާ (ލަޕޯޓާ) ދެއްކި ވާހަކަތައް ޤަބޫލު ކުރަން ދަތިކަން، އަދި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދާނީ އެކަން ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭ ތަނުގައި. އެއީ ސްޕެއިންގެ ކޯޓާއި ޔުއެފާގައި.
ހަވިއޭ ޓެބާސް / ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް

މީގެ އިތުރުން ޓެބާސް ވަނީ އެކަމުގައި ލަޕޯޓާ ދައްކާފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތައް ވެސް ހިއްސާކުރައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ލަޕޯޓާ ބުނާ ގޮތުގައި ނެގްރެއިރާއަށް ފައިސާ ދެއްކީ ރެފްރީން ގަތުމަށް ނޫން ކަމަށާއި އަދި އެއީ ރެފްރީންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކުރި ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަމުގައި ގިނަ ކްލަބުތަކުން ބުނެފައި ވަނީ، އެ މައްސަލަ އަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މި ފައިސާ ދިނުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަންކަން ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުލަބުތަކުން ބުނާ ކަމަށް ޓެބާސް ވިދާޅުވި އެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަމުގައި ބާސެލޯނާއާ ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑުރިޑުން ވާހަކަ ނުދައްކާ ކަމަށާއި، އެހެން ކުލަބުތަކަށް ވެސް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރެއާލުން ވާހަކަ ދެއްކިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުން މުހިންމު ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ. ޓެބާސް ވިދާޅުވީ ފުޓުބޯޅަ އެނބުރެނީ ރެއާލް ވަށައިގެން ނޫން ކަމަށާއި، ކުރިމަތީގައި އޮތް މައްސަލަ ވެސް އެނބުރެނީ ރެއާލް ވަށައިގެން ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ އަކީ ސްޕެނީޝް ލީގުގެ ހުރިހާ ކުލަބެއް ވަށައިގެން އެނބުރޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތަކީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރެފްރީސް ކޮމިޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވިނެގްރެއިރާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ދީފައިވާ މައްސަލަ އެވެ. އެގޮތުން އެ ތުހުމަތުގައި ބުނަނީ ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ 2001 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަަށް އެ ކުންފުންޏަށް ނުވަ މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ވުރެ އަދަދެއް ދީފައި ކަމަށެވެ. އެކަމުގައި ބާސެލޯނާގެ ކޯޓެއްގައި އެ ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލައިފާވާއިރު، ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ (ޔުއެފާ) އިން ވެސް އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ސީރިއަސް ގޮތެއްގައި ބަލަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް