ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 06:56
 ޗާލްސް ރަސްގެފާނު
ޗާލްސް ރަސްގެފާނު
ރޮއިޓާރސް
ޗާލްސްގެ ދަތުރުފުޅު
ފްރާންސްގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ކިންގް ޗާލްސްގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި
 
މިއީ ޗާލްސް ރަސްކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިފަހުން ގައުމުން ބޭރަށް ރަސްމީކޮށް ކުރައްވަން އޮތް ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު

ފްރާންސްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނު ޗާލްސް އާދިއްތަ ދުވަހު ފްރާންސަށް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފުޅު ކެންސަލްކުރައްވައިފިއެވެ.

އައު ޕެންޝަން ގާނޫނާއި ދެކޮޅަށް ފްރާންސްގައި އަންނަނީ ވަރަށް ވަރުގަދައަށް މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ. ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗާލްސް ފްރާންސަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިއީ ޗާލްސް ރަސްކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިފަހުން ގައުމުން ބޭރަށް ރަސްމީކޮށް ކުރައްވާ ގޮތަށް އޮތް ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. ފްރާންސަށްފަހު ޗާލްސް ޖަރމަނީއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އޮތީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޗާލްސްގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވަން މަޖުބޫރުވުމާއި ގުޅިގެން ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމަނުއަލް މެކްރޮން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވީ މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން މަސްރަހު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތް އެންމެންނަށް ފެންނަކަމަށެވެ. ޔޫނިއަންތަކުން ފްރާންސްގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި އަންގާރަ ދުވަހު މުޒާހަރާކުރާނެކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނިކޮށް ރަސްގެފާނު ފްރާންސަށް ވަޑައިގަތުން އެހާ ރަނގަޅު ނުވާނެކަމަށް މެކްރޮން ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރެވުނީ ދެ ގައުމުގެ ރަހުމަތްތެރިކަމާއި އާންމު މިންގަނޑުން ވިސްނާ ވިސްނުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމަށް މެކްރޮން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ވިދާޅުވީ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރުމުގެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެވެސް ރުހުމާއެކުކަމަށެވެ. މެކްރޮން ވަނީ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރުމަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ޗާލްސް ފްރާންސަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ފްރާންސްގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާ ޕްލެޓް ފޯމުތަކުގައި ގޮވާލާފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެދަތުރުފުޅު ކުރިޔަށްގެންދިޔުން އެއީ އެހާ ރައްކާތެރިކަމަކަށްނުވާނެކަމަށް ފްރާންސްގެ އިސް ފަރާތަކާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްލޭން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗާލްސް ޖަރމަނީއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ބަކިންގހަމް ޕެލަސް އިން ބުނެއެވެ.

ބަކިންހަމް ޕެލަސްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ވިދާޅުވީ, ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފްރާންސަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެ ތާރީޚަކަށް ރަސްގެފާނު ޗާލްސް އިންތިޒާރުކުރައްވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް