ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 19:31
"ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މޫރިތި މަސް" ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
"ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މޫރިތި މަސް" ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް މައުމޫންގެ ޚާއްޞަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމް
ރަމަޟާން މަހު، ރައީސް މައުމޫންގެ ޚާއްޞަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއް ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދެނީ
 
މި ޕްރޮގްރާމް ދައްކާނީ ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ރޭ 23:00ން 23:45ށް

މި ރަމަޟާން މަހު، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ޚާއްޞަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއް ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މި ޓީވީ ޕްރޮގްރާމަކީ ރަމަޟާން މަހާ ކީރިތި ޤުރުއާނާ ހުރި ގުޅުމާއި، ޚިލާފު އުފެދޭ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ޤުރުއާންގެ އަލީގައި މަޢުލޫމާތުދެއްވުމާއި، ޢާންމު މުޖުތަމަޢުގައި ހުންނަ ކަންތައްތަކާ ޤުރުއާނާ ގުޅުން އޮތް މިންވަރު އަންގައިދޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

Advertisement

"ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މޫރިތި މަސް" މި ނަމުގައި ގެނެސްދޭ މި ޚާއްޞަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމް ދައްކާނީ ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 23:00ން 23:45ށެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ ތިރީހަކަށް އަހަރުތެރޭ ރައީސް މައުމޫން ދެއްވަމުން ގެންދަވާފައިވާ ދީނީ ނަޞީޙަތްޕުޅުތަކާއި ތަޤްރީރުތަކަކީ ނުހަނު ޢިލްމީ، އަދި މި ރާއްޖޭގެ ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު ޒަމާނުއްސުރެ ޝައުޤުވެރިވާ ދަރުސްތަކެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
40%
0%
20%
40%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި