ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 09:53
އާޔާ އަލް ޝިރްބިނީ؛ އޭޑީއެޗްޑީ ހުންނަ މަންމައެއް
އޭޑީއެޗްޑީ ހުންނަ ދެމައިން
ދެމައިންގެވެސް އޭޑީއެޗްޑީ ހުރޭ، ހަމަޖެހުމުގެ އަސްލަކަށް ވީ އުއްބައްތި
 
ކޯޕަރޭޓް ދުނިޔޭގައި 14 އަހަރު ވަންދެން އަދާ ކުރި ވަޒީފާ ދޫކޮށް، އާޔާގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތް ފެށިތާ އަދި މާ ގިނަ މަހެއް ނުވޭ
 
އުއްބަތި ހަދަން ބޭނުން ކުރާ ކުޑަ ކިޓަކަށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ދިން އާޔާއަކީ މިއަދު، މީރުވަސް ދުވާ އުއްބަތި އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކޮޅަށް ޖަހައިފި

ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކޮންމެ ކަމަކާވެސް ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަމާއެކު ކުރިމަތިލައިފިނަމަ، ހިތްހަމަޖެހުމާ އުފާވެރިކަން ހާސިލު ކުރެވިދާނެކަން ދައްކައިދެމުން ދާ އެކަކީ މިޞްރަށް އުފަން އާޔާ އަލް ޝިރްބިނީއެވެ. ޢުމުރުން 34 އަހަރުގެ އާޔާގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައީ، އޭނާއަކީ އެޓޭންޝަން ޑެފިސިޓް ހައިޕަރއެކްޓިވިޓީ ޑިސްއޯޑަރ (އެޑީއެޗްޑީ) ހުންނަ މީހެއްކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ކަނޑައެޅި ހިސާބުންނެވެ.

އާޔާއަކީ ޢަރަބި ސެންޓާއި ވަސްތަކަށް އިންތިހާއަށް ލޯބި ކުރި މީހެއްކަން އޭނާގެ ހަނދާނަށް އައީ، އޭނާގެ އަތް ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް، އާޔާގެ ތެރަޕިސްޓުން އިރުޝާދު ދިން ހިސާބުންނެވެ. އެ ހަނދާން އޭނާ ގެންގޮސްދިނީ ޢުއްބަތިއާ ދިމާއަށެވެ. އުއްބަތި ހަދަން ބޭނުން ކުރާ ކުޑަ ކިޓަކަށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ދިން އާޔާއަކީ މިއަދު، މީރުވަސް ދުވާ އުއްބަތި އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކޮޅަށް ޖަހާފައިވާ، ހިތްވަރުގަދަ މަންމައެކެވެ. އާޔާގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަނީ، "ފްލޭމްސް: ގެ ނަމުގައި އޭނާ ހިންގާ އޮންލައިން ޕޭޖެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާގަ ތިން ހަތަރު އަހަރެއް ވަންދެން އަހަރެން ދިރިއުޅުނިން. އެހެންވެ، ޢަރަބި ސެންޓާ ވަސްތަކަށް އަހަންނަށް ވަރަށް ލޯބި ކުރެވިފަ އޮތީ. އެހެން ހުއްޓާ އެއްދުވަހަކު އެމެޒޮން ހުޅުވާލިތަނާ މި ފެންނަނީ އަމިއްލައަށް އުއްބަތި ހަދަން ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުރި ކިޓެއް. އޯޑަރު ދީ، އެ ގަނެގެން، އެޔާ ކުޅެން ފެށީ.
އާޔާ އަލް ޝިރްބިނީ؛ އޭޑީއެޗްޑީ ހުންނަ މަންމައެއް

ކޯޕަރޭޓް ދުނިޔޭގައި 14 އަހަރު ވަންދެން އަދާ ކުރި ވަޒީފާ ދޫކޮށް، އާޔާގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތް ފެށިތާ އަދި މާ ގިނަ މަހެއް ނުވެއެވެ. އާޔާ ބުނާ ގޮތުގައި، އޭނާ ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކުރި މާޙައުލްތަކަކީ، އޭނާގެ ނަފްސާނީ ހާލަތަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ވެއްޓެއް ނޫނެވެ. އާޔާ، އާޔާގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ވެއްޓެއް ނޫނެވެ.

އަހަރެންގެ ޚިޔާލަށް އަންނަ ކަންކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދާ، އަހަރެން ކުރަން ބޭނުން ކަމެއް ކޮށް، ގިނަ ކަންތައްތަކަކަށް ސަމާލުކަން ދީ، ފިރިމީހާއާއި ދަރިންގެ ކަންކަމާ، ގޭތެރެގޭ މަސައްކަތްތައްކޮށް، ދަރިން ޓްރެއިނިންގްތަކަށް ގެންގޮސް ހަދަން ވެއްޖިއްޔާ، އަހަރެން އެބަ ޖެހޭ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގަ އިތުރުވާ ހަކަތަ، ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ބޭރު ކުރަން. ތެރަޕިސްޓް އަހަންނަށް އިރުޝާދު ދިނީ އަހަރެންގެ އަތް ހަރަކާތްތެރި ކުރެވޭނެ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރަން.
އާޔާ އަލް ޝިރްބިނީ؛ އޭޑީއެޗްޑީ ހުންނަ މަންމައެއް

މީރު ވަސްދުވާ އުއްބަތި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފަހުން އޭނާގެ ބޮލު ތެރޭގައި އެނބުރޭ ޚިޔާލުތައް ތަރުތީބު ކުރަން ފަސޭހަވެ، އޭޑީއެޗްޑީއާއެކު ކުރިމަތިވާ އެކި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކާވެސް ކުރިމަތިލާން ދަސްވެއްޖެ ކަމަށް އާޔާ ބުނެއެވެ.

އަހަރެންގެ ބޮލު ތެރޭގަ އެނބުރޭ ޚިޔާލުތައް ތަރުތީބު ކޮށްލަން އެހީއަކަށް ވީ އުއްބަތި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް. މީ 1، 2، 3 މިހެން ގޮސް މަރުޙަލާތަކަކަށް ބެހިފަ އޮންނަ މަސައްކަތެއް. އުއްބަތި ހެދޭނީ އެ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން. އެއް މަރުހަލާ ދޫކޮށްލެވުނަސް، އަލުން ތަކުރާރު ކުރަން ޖެހޭނެ. މަޖުބޫރުވާނެ. އެހެންވީމަ، ވަރަށް ސަމާލުކަން ދީގެން، ބައިވަރު ކަންކަން ރާވާ އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިކަން ކުރަނީ. ދަރިންގެ ކަންކަމާ، ގޭތެރޭގެ ކަންކަމާ، އާއިލާގެ ކަންކަމާ، އެހެންވެސް ބައިވަރު ކަންކަން ތަރުތީބު ކުރަން އެހީއަކަށްވީ.
އާޔާ އަލް ޝިރްބިނީ؛ އޭޑީއެޗްޑީ ހުންނަ މަންމައެއް

ޢާއިލާއާއެކީވެސް ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވެން ފަށައިފިއެވެ. ފިރިމީހާއާއި ދަރިންނާއެކު ހިތްގައިމު ވަޤުތުތަކެއް ހޭދަ ކުރެވެއެވެ. އާޔާގެ ދަރިންގެ ތެރެއިން، ޢުމުރުން 6 އަހަރުގެ ޔޫސްފްއަކީވެސް އޭޑީއެޗްޑީ ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ.

އާޔާއަކީވެސް އޭޑީއެޗްޑީ ހުންނަ މީހެއްކަން ދެނެގަނެވުނީ މީގެ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އެއީ ދަރިފުޅުގެ ކިބައިގައި، އެ އުމުރުގެ އެހެން ކުދިންނާ ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަވެ، ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ލަފާ ހޯދާލުމަށް، ދަރިފުޅުގެ ޓީޗަރުން، އާޔާއަށް އިރުޝާދު ދިން ހިސާބުންނެވެ.

މި ދާއިރާގެ ވަރަށް މަޝްހޫރު ޑޮކްޓަރެއް ގާތަށް އަހަރަމެން ދިޔައީ. ޑޮކްޓަރު ގާތު އަހަރެން ބުނިން، އަހަންނަށް، އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ބެލެހެއްޓެޔޭ، އެކަމަކު ސްކޫލަކަށް އެ ދަރިފުޅު ހިފަހައްޓައެއް ނުލެވެޔޭ. ދެން ޑޮކްޓަރު އަހަރެން ގާތު ބުނީ، އަހަންނަށް، އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ހިފަހައްޓާލެވެނީ ކޮންމެހެން އަހަރެން މީ އެ ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ވީމަ އެކަންޏެއް ނޫނޭ. އަހަރަމެން ދެމީހުންނަކީވެސް އޭޑީއެޗްޑީ ހުންނަ ދެމައިންނަށް ވީމައޭ. ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ ހުންނަނީ ޚިޔާލެއް ފިކުރެއް ނެތި ހަލަނިކޮށް އުޅެޔޭ ބުނާ ކަހަލަ އޭޑީއެޗްޑީއޭ. އާޔާއަށް އެ ދަރިފުޅުގެ ކަންކަން ވިސްނެނީ، އާޔާގެ ފަރާތުން ދަރިފުޅަށް އޭޑީއެޗްޑީ ވާރުތަވީމައޭ ޑޮކްޓަރު ބުނީ.
އާޔާ އަލް ޝިރްބިނީ؛ އޭޑީއެޗްޑީ ހުންނަ މަންމައެއް

އާޔާގެ ފިރިމީހާގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމާއެކު، އުއްބަތި ހެދުމުގެ މަސައްކަތަކީ، އާޔާ، އޭނާގެ ދަރިންނާވެސް ހިއްސާ ކުރާ މަސައްކަތަކަށް މިއަދު ވަނީ ވެފައެވެ. އާޔާގެ ދަރިފުޅަށް އިރުޝާދު ދީފައި ވާ ގޮތަށް ފަތަން ދިއުމާއި ކިކް-ބޮކްސިންގްގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދޮށީ ބޭބެއާ އެކުގައެވެ. ދެން އޮންނަ ވަޤުތުތައް ހޭދަ ކުރަނީ އާޔާއާއެކީ އުއްބަތި ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
25%
0%
17%
8%
0%
ކޮމެންޓް