ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:23
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ވިލިމާލޭގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އައު އޮފީހެއް
ވިލިމާލޭގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އައު އޮފީހެއް ތަރައްގީކުރަނީ
 
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވިލިމާލެ ތަރައްގީވެ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ގިނަ ވާނެ ކަމަށާއި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

ގާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އިޖުރާއަތްތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ އިމާރާތުގައި ވިލިމާލޭގެ އައު އޮފީހެއް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި އިމާރާތަކީ ކޮންކްރީޓް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައިވާ އިމާރާތެއްކަމަށާއި މި އިމާރާތުގައި ކުރަންޖެހޭނީ ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތްކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. މި އިމާރާތުގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުންނެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ވާގޮތުން ވިލިމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ އިމާރާތަކީ "ވަން ސްޓޮޕް" ސާވިސް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭނެ އޮފީހެކެވެ. އެއީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތުގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުގެ ކައުންޓަރެއް އެއިމާރާތުގައި ހުރުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ހިދުމަތަކީ މިވަގުތު އަދި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހިދުމަތެއް ނޫން ކަމުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 93 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މޭޔަރު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ މިހާރު ވިލިމާލޭގައި ހުރި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އޮފީހުގެ ޖާގައަށްވުރެ މި އިމާރާތުގައި ޖާގަ ތަނަވަސް ވާނެ ކަމަށާއި އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ވިލިމާލޭގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ޖާގަ އެ އިމާރާތުގައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވިލިމާލެ ތަރައްގީވެ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ގިނަ ވާނެ ކަމަށާއި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް އެ އިމާރާތުގެ 2 ބުރި ހާއްސަކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ އެ އިމާރާތުގައި ޕަބްލިކް މީޓީންގް ހޯލެއް އަދި ކައުންސިލަރުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ކޮންފަރެންސް ރޫމެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މޭޔަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ އިމާރާތަކީ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ އިމާރާތަކަށްވުމުން ކުޑަ ހަރަދެއްގައި އެ އިމާރާތުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މާލެ ސިޓީގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން: މޭޔަރު އާޒިމް
ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުން ބޭނުންވޭ، ގަދަބާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ހައްލެއް ނުވާނެ: މޭޔަރު އާޒިމް
މާލެސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބޭނުންނުކުރާ އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 100ށް ވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ނަގައިފި
މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ބާ އުޅަނދުތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ
ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް ކާޑު ލިބޭނެ ގޮތް ސަރުކާރުން ހަދަނީ
ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރީ ސުޕަރވައިޒްކުރާ ގޮތަށް: އާޒިމް