ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 13:09
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރައީސް ޞާލިހުގެ ވެރިކަން
ހެޔޮލަފާ ވެރިންނަކީ ގިނައިން ލިބޭ ބައެއް ނޫން، ހެޔޮ ވެރިއެއް ލިބުނީމަ ބަލައިގަންނަން ޖެހޭ: ރޮޒައިނާ
 
ކުޑަ، ބޮޑު ރަށެއް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އުފަލެއް ކަަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވި
 
ރައީސް ޞާލިހު އަކީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ފަދަ ވިސްނުންތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވި

ހެޔޮލަފާ ވެރިންނަކީ ގިނައިން ލިބޭ ބައެއް ނޫންކަމަށާއި، ހެޔޮ ވެރިއެއް ލިބުމުން ބަލައިގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޮޒައިނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ހިރިލަންދޫގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ޞާލިހު އަކީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަފަދަ ވިސްނުންތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަސީބަކީ މާގިނައިން އަތުގައި ހިފާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި ނަސީބު އަތުގައި ހިފުމުން ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެ އުފާވެރިކަމާއި ހަމައަށް ދާން އޮތް ހަމައެކަނި މަގަކީ ރައީސް ޞާލިހު ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ކުޑަ، ބޮޑު ރަށެއް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަކީ ކުޑަ ރަށްރަށަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި ހިރިލަންދޫ އަކީ އެ ސިޔާސަތުގެ ފައިދާ ކުރި އެއް ރަށް ކަަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މޫނުމަތިން އެކަމުގެ އުފާވެރިކަން ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލީޑަރަކީ ރައީސް ޞާލިހު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ޞާލިހަށް ވުރެ ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވާ، ހިކުމަތްތެރި ލީޑަރެއް ދިވެހިންނަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް އަކީ ރަނގަޅު ނަމޫނާއެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ބޭފުޅެއް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ. ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ އަރިހުން އޭނާ ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ވެސް ދަސްވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަަމަށެވެ.

މަޑުމައިތިރިކޮށް ހުންނެވި ނަމަވެސް ރައީސް ޞާލިހު އަކީ ވަރަށް ހަރުދަނާ ރަނގަޅު ޝަހުސިއްޔަތެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔެ އަށް ދިމާވި ކޮވިޑް19ގެ ހާލަތުގައި ރައީސްގެ ހަރުދަނާކަމާއި ހިންގުންތެރިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދައްކުވާދެއްވާފައިވާ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑްގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމުގައި ރައީސް އަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ލީޑަރެއް ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނާއި ކުރިމަތިވީ އެންމެ ބޮޑު އިމްތިހާން ކަމަށާއި އެ އިމްތިހާނުން ރައީސް ފާސްވެވަޑައިގަތީ ދުނިޔެ އިން އެއްވަނައިގައި ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
67%
0%
33%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހުގެ 33 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރާ އިސްލާހުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދޭން ރޮޒެއިނާ އެދިވަޑައިގެންފި
93 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން އެންމެ 3 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ލިބުން ލަދުވެތި، ކޯޓާ ސިސްޓަމްގެ ބޭނުން ބޮޑު - ރޮޒައިނާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ފާސްކުރި ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރެއްވީ ގޮތްހުސްވެގެން: ރޮޒައިނާ
މަޖިލީހުގެ %33 އަކީ އަންހެނުންކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހެއް
އެސްއޯ އަދި ފްރަންޓްލައިން ފުލުހުން ތިއްބާ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ގައިގައި އަތްލި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ސާފު ޖަވާބެއް ނެތް!
"ކައުންސިލްގެ ލިޔުން އެކަނި އޮވެގެން ފްލެޓަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ %60 އަކީ އަންހެނުން" - ރޮޒައިނާ
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ ލަސްވާތީ ހުށަހެޅި ގަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައިފި