ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 15:38
ވިލިމާލޭގައި ބަގީތައް ބަހައްޓާފައި
ވިލިމާލޭގައި ބަގީތައް ބަހައްޓާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ބަގީގެ ހިދުމަތު
ވިލިމާލޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަގީގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ސްކޫލް ޔުނީފޯމުގައި ދަތުރުކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ބަގީގައި ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިލިމާލޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަގީގެ ހިދުމަތަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހެޔޮ އަގުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ބަގީގެ ހިދުމަތް ވިލިމާލޭގައި ފެށުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަގީގެ ދަތުރުތަކުގެ އަގުތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 91 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގައެވެ. މި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަހުމަދު ނަރީޝްއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރެއްވީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ނަހުލާ އަލީއެވެ.

ބަގީގެ ހިދުމަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ އަގުތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބުރަ ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ބަގީގެ ރޫޓުން ކުރާ ކޮންމެ ދަތުރަކަށް ނަގާނީ 2 ރުފިޔާގެ ފީއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަގީ "ޕްރައިވެޓް ހަޔަރ"ގެ ގޮތުގައި ނަގާނަމަ އަގު ތަފާތު ވާނެއެވެ. އެގޮތުން ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގެ ގޮތުގައި ބަގީ ނަގާނަމަ އަގުތަކަކީ:

  1. 4 ސީޓްގެ ބަގީއަކަށް 6 ރުފިޔާ
  2. 6 ސީޓްގެ ބަގީއަކަށް 10 ރުފިޔާ
  3. 12 ސީޓްގެ ބަގީއަކަށް 15 ރުފިޔާ

މީގެ އިތުރުން 6 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނާއި 65 އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނާއި އެންސްޕާގައި ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ސްކޫލް ޔުނީފޯމުގައި ދަތުރުކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ބަގީގައި ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ހިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ 10 ބަގީ ގެނެސްފައެވެ.

ވިލިމާލޭގައި އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ގެނައީ، އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހަތް ބަގީއަކާއި އެމްބިއުލާންސް ބަގީއަކާއި އަދި މުދާ އުފުލާ ދެ ބަގީއެވެ.

އެމްބިއުލާންސް ބަގީއަކާއި އަދި މުދާ އުފުލާ ދެ ބަގީ އޮތުމުން ބަލި މީހުން އުފުލުމަށާއި މުދާ އުފުލަން ވެސް އެ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރަށް ވުރެ ވަރަށް ބޮޑަށް ލުއިވެގެންދާނެ ކަމަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. މި މަހުގެ ފުރަތަމަ 15ގެ ތެރޭގައި ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ބުނެ އެ ކައުންސިލުން ވަނީ މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް