ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2023 | ބުދަ 10:59
ފަލަސްތީނުގައި ކަނބުރުވެރިކަން ކުރާ މީހެއް
ޚާމިސް ކަނބުރު
ޚާމިސް ކަނބުރު: "ނެތި ހިނގައިދާނެ" ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ޚަޒާނާއެއް!
 
ޢުމުރުން 74 އަހަރު ފުރިފައިވާ ޚާމިސް، ކަނބުރުވެރި މަސައްކަތުގެ ވިޔަފާރީގައި އުޅެން ފެށީ އޭނާގެ ވަރަށް ޅަ ޢުމުރުގައި
 
ފަލަސްޠީނަކީ ތާރީޚާއި ތަރިކައިގެ ގޮތުން އަގު ހުރި އެތައް ވަޞީލަތެއް ހުރި ބިމެއް

ފަލަސްޠީނުގެ ރާމައްލާގައި ހުޅުވާފައި ހުރި ކަނބުރު ގޭތެރެއިން ޙަސަން ޚާމިސް މުޅިންހެންވެސް ފެންނާނީ އޭނާގެ ކާފައާއި ބައްޕަ ގޮތަށް، މަރުތޭލެއް ހިފައިގެން އުޅެނިކޮށެވެ. އިންތިހާ ޝަޢުޤުވެރިކަމާއެކު ޚާމިސް މަޝްހޫލުވެ އުޅޭނީ، އިހު އެވޭލާ ޒަމާނުގައި ބޭނުންކޮށް އުޅުނު ޒާތުގެ އެކި ކަހަލަ ޢާލާތްތައް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ.

މިހާރު ޢުމުރުން 74 އަހަރު ފުރިފައިވާ ޚާމިސް، ކަނބުރުވެރި މަސައްކަތުގެ ވިޔަފާރީގައި އުޅެން ފެށީ އޭނާގެ ވަރަށް ޅަ ޢުމުރުގައެވެ. އޭރު އެއީ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އެ ފަންނުވެރިކަމާއި ހުނަރަކީ، ޢީލާގެ އެތައް ޖީލަކުން އޭނާއަށް ވާރުތަވެފައިވާ ހުނަރުވެރިކަމަކާއި ފަންނުވެރިކަމެކޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ.

އަހަރަމެން ވަރަށް ގަދައަށް މަސައްކަތް ކުރިން 65 އަހަރު ވަރު ވެލަންދެން. ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގަ ފެށީ. ދެން އަހަރަމެން މަސައްކަތް ފެށީ އެންމެ އިހުގެ ގޮތަށް ދޮރާއި ކުޑަ ދޮރުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް... އެންމެ އިހު އެވޭލާ ގޮތަށް
ޙަސަން ޚާމިސް؛ ފަލަސްޠީނުގެ ކަނބުރެއް

މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ޚާމިސް އަދިވެސް ބޭނުން ކުރަނީ އެންމެ އިހު ޒަމާނުގެ އުކުޅުތަކެވެ. ޚާމިސް ބުނާ ގޮތުގައި، އޭނާއަށް އޮންނަ މަސައްކަތުގެ ބުރަކަން މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަވެފައެވެ. ސަބަބަކީ، ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން އޮންނަ ޑިމާންޑް ދަށްވުމެވެ. ކަސްޓަމަރުން ބޮޑަށް ބުރަ ވަނީ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން، ހެޔޮ އަގުގައި އިންތިހާ ހަލުވި މިނުގައި އޯޑަރުތައް ތައްޔާރުކޮށްދޭ ކަނބުރުންނެވެ.

މި ކަނބުރުގެއިން ލިބޭ އެއްޗަކުން މިހާރު ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ދެކޮޅު ޖެހޭ ވަރެއް ނުވޭ. ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ނުލިބެއޭވެސް ބުނެވިދާނެ. އަލަށް މި ހުޅުވާ ވޯކްޝޮޕްތައް މި ހުޅުވަނީ ޒަމާނީ މެޝިނަރީއާއެކީގަ. އަހަރަމެންނަކަށް ހަމަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުލިބޭ
ޙަސަން ޚާމިސް؛ ފަލަސްޠީނުގެ ކަނބުރެއް

އެކަމަކު، މިއީ ޚާމިސްގެ ފަރާތުން ޢާންމުކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޢަބްދުލް ޖަވާދް ހަލައިކާގެ ގޮތެއް ނޫނެވެ. ޢާއިލީ ގޮތުން ވާރުތަކޮށްފައި ހުރި އަގުބޮޑު ތަރިކަ މުދަލުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަލައިކާގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު، ޚާމިސްއަށް އޮވެއެވެ. ހަލައިކާ ބުނާ ގޮތުގައި ޚާމިސްއަކީ ފަލަސްޠީނުގެ ޚަޒާނާތަކުގެ ތެރެއިން ޚަޒާނާއެކެވެ.

އަހަރެން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރުވަނީ ޚާމިސްލައްވާ. އަހަރެން އަތުގަ ހުރޭ އިހު ޒަމާނުގެ ބައިވަރު ސާމާނު. އަހަރެންގެ ކާފަމެންނާ ބައްޕަމެން ގެންގުޅެފަ ހުންނަ އެއްޗެހި. އަހަރެން އަތުގަ އޭއްޗިހި ހުންނާނެ. ޚާމިސް މަރުވެދާނެތީ ވަރަށް ބިރުގަނޭ. އެ ސާމާނުތައް ތޫނުކޮށްދީ، ސާފުކޮށްދީ، ބަލަހައްޓާ ހަދާ ދެނީ ޚާމިސް. އެ ސާމާނުތައް އަހަރެން ބަހައްޓަނީ ގޭގަ. އާޘާރީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގަ. ޚާމިސްމެން މި ސާމާނުތައް ތޫނުކޮށް ހަދާ ގޮތަށް އެކަން ކުރާ ބަޔަކު މިހާރު ނޫޅޭ. މީ ފަލަސްޠީނުން މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ޒާތުގެ ޚާޒާނާތަކުގެ ތެރެއިން ޚާޒާނާއެއް. ދާދި އަވަހަށް ނެތި ހިނގައިދާނެ ޚާޒާނާއެއް. މީގެ 30 އަކަށް އަހަރު ކުރިން، މި ކަނބުރު ގެއަކީ ކާރުޚާނާއެއްގެ ދަރަޖައިގަ ހިންގި ތަނެއްވިއްޔާ!
ޢަބްދުލް ޖަވާދް ހަލައިކާ؛ ޙަސަން ޚާމިސްގެ ކަސްޓަމަރެއް

ފަލަސްޠީނަކީ ތާރީޚާއި ތަރިކައިގެ ގޮތުން އަގު ހުރި އެތައް ވަޞީލަތެއް ހުރި ބިމެއް ނަމަވެސް، ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ ހަރުކަށި ފިއްތުންތަކާއެކު، އެފަދަ ކަންކަމަށް ދުނިޔޭގެ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބޭގޮތް އޮންނަނީ ނުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް