ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 17:02
ޕާކިންގ ޒޯން ބަންދު ކޮށްފައި
ޕާކިންގ ޒޯން ބަންދު ކޮށްފައި
މިހާރު
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ތުހުމަތު، ޕްލޭނިންއަށް
އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އުޅަނދެއް ޓޯ ކުރަން އަންގާފައެއްނުވާނެ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
 
ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ، އުޅަނދުތައް ޓޯ ކުރަނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެގެން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި
 
އަކްރަމް ރައްދުދެއްވުމާއެކު އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ޓްވީޓް ޑިލީޓްކޮށްފައި

ވެލާނާގެ ކައިރީގައި އޮންނަ ޕާކިންގ ޒޯނުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ޓޯ ކުރުމަށް އެންގީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނުމުން، އެ މިނިސްޓްރީން އެކަން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އޮފިޝަލް ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުން އަންގާރަ ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، ވެލާނާގޭ ކައިރި ޕާރކިންގ ޒޯން ބަންދުކޮށް، އެ ސަރައްހަދުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ޓޯ ކޮށްފައިވަނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމަކަށް ކަމަށެވެ. އެ ޓްވީޓަށް ރައްދު ދެއްވައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އުޅަނދުތަކެއް ޓޯ ކުރުމަށް އަންގާފައި ނުވާނެކަމަށެވެ. އަދި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅެއް ކަމަށްވެސް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޓްވީޓަށް އަކްރަމް ރައްދު ދެއްވުމާއެކު އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ޓްވީޓު ޑިލީޓްކޮށްފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ކުރީގެ ޓްވީޓަށް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްފަހު އަލުން ވަނީ ޓްވީޓެއް ކޮށްފައެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ފަހުން ކުރި ޓްވީޓުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ވެލާނާގެ ކައިރީ ޕާރކިންގ ޒޯން ބަންދުކޮށް، އެ ސަރައްހަދުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ޓޯ ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އެންގުމަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީވެސް ކައުންސިލަށް އެންގުމަކާނުލައި، ހުއްދައެއްވެސް ނެތި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދަނީ ތެދު މައުލޫމާތެއް ނޫން ކަމުގައިވެސް އެ ކައުންސިލުގެ ޓްވީޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން މިފަދައިން ޓްވީޓު ކުރީ ވެލާނާގެ ކައިރީގައި އޮންނަ ޕާކިންގ ޒޯނުގައި ސައިކަލު ޕާކު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމުން އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން އިހުތިޖާޖުކޮށްފައިވާތީއެވެ.

"ރާއްޖެ އެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަކްރަމް ވިދާޅުވީ، އެ ޕާކިން ޒޯން ހުސްކޮށްދޭން އެދުނީ އެސަރަހައްދުގައި ހުރި މެކޭނިކަލް ޕާކިންގ ސިސްޓަމް ނަގައި، ގިނަ އުޅަނދުތަކަށް ޕާކް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މި ޕާކިންގ ސިސްޓަމަކީ މިހާތަނަށް ބޭނުންނުކޮށް ހުރި ސިސްޓަމެެއް ކަމަށާއި އެ މިހާރު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ޕާކިންގ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ޖާގައެއް ޕާކިންގ ސިސްޓަމުން ނަގައެެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެ ޕާކިންގ ސިސްޓަމް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ކްރޭނެއް ބާއްވައިގެން ކަމަށްވާތީ އެކަން ކުރުމަށް އެތަން ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ވެލާނާގެއަކީ ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތައް ހިންގަމުން އަންނަ އިމާރާތަކަށް ވުމުން، އެ ތަނުގައި ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އެހެންވެ، އެ ސަރަހައްދުގައި ޕާކު ކުރުމަށް ޖާގަ ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް އަބަދުވެސް ކުރެއެވެ.

ކޮމެންޓް