ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 16:18
މިސްކިތް މަރާމާތުކުރާނެ ފައިސާ ނެތް ނަމަވެސް ކަދުރު ރުއް ގަންނަން 2 މިލިއަން ހަރަދުކުރި
މިސްކިތް މަރާމާތުކުރާނެ ފައިސާ ނެތް ނަމަވެސް ކަދުރު ރުއް ގަންނަން 2 މިލިއަން ހަރަދުކުރި
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ކަދުރު ރުކާއި މާގަސް ގަންނަން މިލިއަން، މިސްކިތް މަރާމާތުކުރަންވީމަ ފަންޑު ފޮށި؟
 
ފަންޑު ހުޅުވައިގެން މިސްކިތް މަރާމާތުކުރަނީ، 3 މަސް ނުވަނީސް ތަން ބޮލަށް ވެއްޓިފައި
 
ކަދުރު ރުކާއި މޭވާ ގަސް ގެންނަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ބަޖެޓުން 2 މިލިއަން ހަރަދުކުރި

އިހަކަށް ދުވަހުގެ ވާހަކައެކެވެ. އަދި ހަނދާން ނެތޭހާ ދުވަސްވެސް ނުވެއެވެ. މާލޭގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާރުކުރާނެ ފައިސާ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ނެތް ވާހަކައާއި، މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ނުވަނީ ބަޖެޓެއް ނެތުމުން ކަމަށް ބުނެ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ މީޑިއާތަކުގައި ހިތާމައިގެ ރާގަކުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ދުވަސް ވެސް ހިނގައްޖެއެވެ.

އެހެން ހުއްޓާ މާލޭގެ ބޭރު މަގުގައި ވަށައިގެން ކަދުރު ރުއްތައް އިންދާ ޖަރީކޮށްލިއެވެ. މާލެ ފެހި ނަމުގައި ބަގީޗާ ގަހާއި މޭވާ ގަސް ވިއްކާނެ ފިހާރައެއްވެސް ހުޅުވައިފިއެވެ. ކޮންމެއަކަސް މާލެ ވަށައިގެން ފެހިކަން ގަދަވެ ކުޑަ ހިޔަލެއް ލިބޭނަމަ އެއީވެސް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ވެށި ފެހިކުރަން ވެސް ޖެހެއެވެ.

ނަމަވެސް އެކަމަށް ހަރަދުކުރި އިރު، މާލޭގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރާނެ ފައިސާއެއް ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ނެތިގެން ފަންޑު ފޮއްޓެއް ހުޅުވަންޖެހުނެވެ. 180 ކަދުރު ރުކާއި 320 މޭވާ އަޅާ ގަސް ގަތް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ގަސްތައް ގަންނަން 2،064،000 ރުފިޔާ ހަރަދުވެފައިވެއެވެ. ވަކިވަކި ގަސްތަކާއި ރުއްތަކުގެ އަގާއި ގެނައުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަރަދަށް ސީދާ ދިޔަ ހަރަދު އޮތީ އިބިލީސް ކައިވެންޏަށް ވިގޮތަށް ވެފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ތަކެތި ވެސް ގެނެސް ބަލަހައްޓަމުން ދަނީ އެތަނުން ބަލަހައްޓާ ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކުގައި ވެސް ހިމެނޭ ގަސްތަކަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާ އަދި އޭގެ އިތުރުން ވެސް ބޭނުންވާ އެފަދަ ތަކެތި ބަލަހައްޓާ އުސޫލުން ކަމަށެވެ. ހަރަދުވި ވަރެއްވެސް، ދިޔަވަރެއްވެސް، އެ ފައިސާ އަށްވި ގޮތެއްވެސް ބުނެދޭން ނޭނގުނެވެ.

2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައި ކަދުރު ރުކާއި، މާގަހާއި މޭވާ ގަސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ގެނެސްފައިވާއިރު މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރާނެ ފައިސާ ނެތް ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަމުން، އާންމުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އަޅުވަމުން އަންނަ އިރު، މިސްކިތް މަރާމާތުކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބުނު ފައިސާއަށްވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ.

މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހަވާލު ކުރި 1 މިލިއަންގެ ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާކަަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން އެ މަސައްކަތަށް 2 މިލިއަން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވާއިރު، އެކަމާއި މެދު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިތުރު މުއާމަލާތެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުން 10 މިލިއަން ރުފިޔާ މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ހަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިިދާކަށް ދުވަހަކު ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ މިސްކިތް މަރާމާރުކުރުމަށްފަހު 3 މަސް ނުވަނީސް ސީލިންގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ. ވާރޭ ވެހޭނަމަ މިސްކިތުގެ ތެރެއަށް ފެން ލީކުވެ، ފެން ފައިބައެވެ. ފަންކާތައް ވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ.

މަރާމާތަށް ފަހު 3 މަސް ނުވަނީސް މިސްކިތެއްގެ ސީލިންގުގެ ބައެއް ވެއްޓުމާއި ފެން ލީކުވާނަމަ، އެކުރާ މަސައްކަތަށް ފައިސާ ހަރަދުކުރީ ރަނގަޅަށްތޯ، މަސައްކަތް ކުރީ ކިހިނެއްތޯ އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާ މެދުވެސް ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

ބޮޑު އަގެއް ހޭދަކޮށްގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަދުރު ރުކާއި މޭވާ ގަސް ގެނެސްފައިވާއިރު، އެ ހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. މިސްތިކު ފަންޑަށް ލިބުނީ ކިހާވަރެއް ކަމެއްވެސް އަދި ހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލެއްވެސް ނުދެއެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ އެތައް ތުހުމަތެއް އަމާޒުވަމުންދާ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އާންމުން ދަނީ މި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އިނގިލި ދިއްގުކުރަމުންނެވެ.

އާންމުންދަނީ މުހިންމީ ލޮނުޖެހޭ ހިސާބުގައި ހަމަބިމުން މަތީގައި ކަދުރު ރުއް އިންދުން ތޯ މުހިންމީ ނުވަތަ ނަމާދުކުރާ މިސްކިތްތައް އެ ފައިސާއިން މަރާމާތު ކުރުން ތޯ މުހިންމީ މި ސުވާލުއުފައްދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
40%
0%
40%
20%
ކޮމެންޓް
25 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 16:52
ސްޕޭސް
ކަދުރު ރުކާ މާގަސް އިންދަން ފަނއޑުފޮށި ބެހރއްޓިޔަކަސް މީހަކު އަޅައެއް ނުލާނޭ.- އެކަމަކު މިސްކިތް މަރާމާތައް ހޭދަކުރުމަކީ މުސްލިމަކަށް ވެހުރެ އެތައް ސަވާބެއް ލިބޭނެ ކަމެއް . އޭރުން ހޭދަކުރާ މީހައަށްވެސް ހުރިހާ ގޮތަކުން ފައިދާ މިސްކިތް ބޭނުންކުރާ މީހުނަށްވެސް ފައިދާ އަދި ސަރުކާރަށްވެސް ފައިދާ.