ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 09:04
އަމޯޣްގެ ސްޓޫޑިއޯގައި ފެންނަން ހުރި ހިތްގައިމު މާތަކަކީ، މުޅި ދުނިޔެއަށް މިއަދު ގިނަވެފައިވާ ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކުރާ މާ ތަކެއް
ޕްލާސްޓިކުން މާ ތައްޔާރުކުރުން
ވެށީގެ ދިފާއުގައި ޕްލާސްޓިކް މަލުގެ ހިތްގައިމު ގުލްދަސްތާއެއް؟
 
މަލެއްގެ ފިޔައެއްގެ ސިފަ ގެންނަންވެސް، މަދުވެގެން ތިރީހަކަށް މިނެޓް ބޭނުންވޭ
 
އެކި ބައްޓަމާއި އެކި ކުލަކުލައިގެ މާތައް ތައްޔާރު ކުރަންފެށީ، އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އުކާލާ ކުނިބުނިން، ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންދާ އެއްޗެއް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި

މާމެލާމެލީގެ ހިތްގައިމު ކަމަށް ލޯބި ކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ކިބާގައި ހުންނަ ސިފައެކޭ ދެންނެވުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ހިތުގައި، މާމެލާމެއްޔަށް އޮންނަ ލޯބީގެ ބޮޑުކަމުން، އެއީ އަސްލު މަލަކަށް ނުވިއަސް ވަރިހަމަވެއެވެ. އަނެއް ބަޔަކަށް އެނޫން އެއްޗެއް ކަމަކުނުދެއެވެ. ނަމަވެސް، ފެޝަންގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު އިއްތިފާގުވާ ޕެރިހުގައި އާރޓް ސްޓޫޑިއޯއެއް ހިންގަމުން އަންނަ ފަންނުވެރިޔާ، ވިލިއަމް އަމޯޣްގެ މަސައްކަތްތައް ފެންނަ ހިސާބުން، އެފަދަ މީހަކުވެސް ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދިއުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ދަނބާއި ރީނދޫ ކުލައިގެ މި މާތަކަކީ އަސްލެއްކަމާމެދު ހިތާހިތާ ސުވާލު ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

އަމޯޣްގެ ސްޓޫޑިއޯގައި ފެންނަން ހުރި ހިތްގައިމު މާތަކަކީ، މުޅި ދުނިޔެއަށް މިއަދު ގިނަވެފައިވާ ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކުރާ މާ ތަކެކެވެ. ޕްލާސްޓިކްގެ މައްސަލައަކީ މިއަދު ޕެރިހަށްވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ، ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. އަމޯޣްގެ، މި ހިތްގައިމު މަސައްކަތަށް އޭނާ އެއްކުރާ ޕްލާސްޓިކްތަކަކީ، ޕެރިހުގެ މަގުތަކަށް ކުނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާވާ ޕްލާސްޓިކެވެ. ނުވަތަ ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ލައްގާ، ކުންޏަށް ވެފައިވާ ޕްލާސްޓިކްއެވެ.

އަމޯޣްއަކީ އޭނާގެ ވަރަށް ޅަ އުމުރުން ފެށިގެންވެސް މާމެލާމެއްޔަށް ލޯބިކުރި މީހެކެވެ. ވީހާވެސް އަސްލާ އެއްގޮތަށް، މަސްނޫއީ މާއްދާތަކުން މާ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ ފެށީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެކި ބައްޓަމާއި އެކި ކުލަކުލައިގެ މާތައް ތައްޔާރު ކުރަން ފެށީ، އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އުކާލާ ކުނިބުނިން، އެތައް ޒަމާނަކަށް ދެމިގެންދާ އެއްޗެއް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އަމޯޣްގެ މަސައްކަތުގެ ހުނަރުވެރިކަން އެންމެ ވައްތަރު ވަނީ ގަހަނާ ހަދާ މީހެއްގެ މަސައްކަތާއެވެ. އެ ފަންނުވެރިކަމުގެ ހުނަރު ފައްކާކުރުމަށް، އަމޯޣް ވަނީ، އެ ކަމުގައި 15 ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައެވެ. މާމެލާމެލީގެ ފަންނުވެރިކަން އުފެދިގެން އައީ އެހާ ހިސާބުންނެވެ.

ޕެރިހުގެ މަރުކަޒީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އަމޯޣްގެ ސްޓޫޑިއޯގައި ޕްލާސްޓިކް ފުޅިން އެކި ކަހަލަ ބައްޓަންތައް ކަފައެވެ. އަދި ޕްލާސްޓީކް ކޮތަޅުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ރޫތައް ޖައްސައިގެން، ތަފާތު އެކި މާމެލާމެލީގެ ސިފަގެނެއެވެ.

ކޮންމެ މަލެއްވެސް ހަދާފަ މި ހުންނަނީ އުކާލާފަ އޮންނަ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅެއް ބޭނުންކޮށްގެން. އެ ކޮތަޅު ހޮވާ، ސާފުކޮށް، ބައިބަޔަށް ބައިކޮށް، މަލެއް ގޮތަށް ބައްޓަން ކުރަނީވެސް ހަމަ އަހަރެން. މިތަނުން ތި ފެންނަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އުކާލާ ކުނިން އުފައްދާފަ ހުންނަ އެއްޗިހި. މި މުތްތައް ހަދާފަ މި ހުންނަނީ އެއްލާލާފަ ހުންނަ، މަސްބާނަން ގެންގުޅޭ ދަލުގެ ބައިތަކުން. ވަކިވަކި ނަރުކޮޅުތަކުން.
ވިލިއަމް އަމޯޣް؛ ފަރަންސޭސި ފަންނުވެރިއެއް

އަމޯޣްގެ މަސައްކަތުގައި، ސިނގިރޭޓް ބަޓް ނުވަތަ ފިލްޓަރުތައްވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ. އަމޯޣް ސިފަކުރާގޮތުގައި، ޕެރިހުގެ ދުވާރުތަކަކީ ސިނގިރޭޓް ފިލްޓަރުގެ ޚަޒާނާއެކެވެ. އުކާލާފައި ހުންނަ ފިލްޓަރުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށްފަހު، އެ ފިލްޓަރުގެ ބައިތައްވެސް ބޭނުންކުރަނީ، މާތަކުގެ އަސްލުކަން، ވީހާވެސް ވައްތަރު ކުރުމަށެވެ.

އަމޯޣް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ކަވި، އަދި އެކަމަކަށް އެހާމެ ވަގުތު ހޭދަވާ މަސައްކަތެކެވެ. ފިސާރި ތަޖުރިބާވެސް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. މަލެއްގެ ފިޔައެއްގެ ސިފަ ގެންނަންވެސް 30 އަކަށް މިނެޓް، އެންމެ މަދުވެގެން ބޭނުންވެއެވެ. އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަނީ މުޅިންވެސް އަގަށެވެ. މީހުން ދޭ އޯޑަރުތަކަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާ ވަނީ މަޝްހޫރު ލަގްޜަރީ ބްރޭންޑްތަކަކާއެކުވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އަދި ޕެރިހުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މަޢުރަޒުގައިވެސް އޭނާގެ މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކާލާފައިވެއެވެ.

އަމޯޣް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ، ޕްލާސްޓިކް ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެއްކަން އޭނާ ގަބޫލުކުރެއެވެ.

އުކާލާފަ ހުންނަ ކުނިތައް ހޮވާއިރު އަސްލު އަހަންނަކަށްވެސް ނޭނގޭ ކޯޗެއްކަމެއް އެއިން ހަދާނީކީ. އެ ސާފުކޮށްފަ ދެން ގެންދަނީ އަހަރެންގެ ގުދަނަށް. އެކި ކުނިބުނީގެ ބާވަތުން، ބައިބައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެތަނުގަ. ކުނީގެ ގޮތުގަ އުކާލާފަ ހުންނަ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ޚަޒާނާއެއް ހަދަނީ އެތަނުގަ. ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާ، މަސްބާނަން ގެންގުޅޭ ދާގަނޑުތަކާ، ސިނގިރޭޓު ފިލްޓަރާ، ކާބޯތަކެތި ބަންދުކޮށްފަ ހުންނަ ޕެކޭޖިންގއާ، އެކަހަލަ ކިތަންމެ އެއްޗެއް... ދަޅު ބަންދުކުރާއިރު ހުންނަ އެލުމިނިއަމް ކަހަލަ އެއްޗިހިވެސް.
ވިލިއަމް އަމޯޣް؛ ފަރަންސޭސި ފަންނުވެރިއެއް

އަމޯޣް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އޭނާގެ ފަރުމާތައް ފަށާއިރު ވަކި ގޮތަކަށް އެ މާ ބައްޓަން ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެއެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާވަރަކަށް ބިނާ ކުރަނިވި ޚިޔާލު ތަނަވަސްކޮށްގެން އެ ކަން ކުރަނީއެވެ.

ވަރލްޑް ވައިލްޑްލައިފް ފަންޑް (ޑަބްލިއުޑަބްލިއުއެފް)ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، އަހަރެއްގެ މައްޗަށް، ކުނީގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކަށް ފައިބައިގެންދާ ޕްލާސްޓިކްގެ އަދަދު 8 މިލިއަން ޓަނަށް އަރައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް