ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:15
ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
ރޮއިޓާރސް
އާސެނަލް
މެޗުގައި އާސެނަލަށް ގޯސްތަކެއް ހެދުނު، ނަމަވެސް ލީގު ހޯދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން: އާޓެޓާ
 
އޭނާ ބުނީ އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރުކުރާކަމަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ގޯސްތަކެއް ހެދުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަދިވެސް އާސެނަލަށް ލީގު ހޯދޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފިއެވެ.

ސިޓީ އަތުން ބަލިވުމާއެކު އާސެނަލަށް ވަނީ އެއްވަނަ މަގާމު ގެއްލިފައެވެ. ނަމަވެސް ސިޓީއާ އެއް އަދަދަކަށް މެޗު ހަމަކުރަން ލިބޭ ފުރުސަތުގައި މޮޅުވެގެން އާސެނަލަށް އެއްވަނަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. މެޗަށްފަހު ވާހަކަދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، ސިޓީ ބަލިކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އާސެނަލަށް ޖެހޭނީ ވަރަށް މަތީ ލެވެލްގައި ކުޅެން ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ސިޓީއަކީ ވަރަށް މޮޅު ޓީމަކަށްވެފައި، އެ ޓީމުގައި ވަކި ވަކި ކުޅުންތެރިންވެސް ވަރަށް މޮޅުކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މި ސީޒަންގައި އާސެނަލް ސިޓީއާ އެއް ފެންވަރެއްގައި ކުޅުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ މެޗުގައި ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް މޮޅަށް ކުޅުނީ ސިޓީކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޓެޓާ ބުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ވަރަށް ގޯސް ވަގުތަކެއް ދިޔަ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަމިއްލައަށް ކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އާސެނަލަށް ވަރަށް އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވިކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ސިޓީން ފަސޭހަކަމާއެކު ލަނޑު ޖެހުމަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ އެ މެޗުގައި ކުޅެން ޖެހޭނީ ވެސް ވަރަށް ތަފާތުކޮށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އާސެނަލަށް އެކަން ނުކުރެވުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އާޓެޓާ ބުނީ އަދިވެސް އޭނާ ގަބޫލުކުރަނީ އާސެނަލަށް ލީގު ރޭހުގައި ވާދަކޮށް ކުރި ހޯދޭނެ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާއަށް ފެންނަނީ އާސެނަލުން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްދާ މަންޒަރު ކަމަށާއި، ދެން ޖެހޭނީ ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ކުރިމަތިލައި، އެންމެ މޮޅަށް ކުޅެން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރުކުރާ ކަމަށެވެ.

ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި ސިޓީ އޮތީ ކުޅުނު 23 މެޗުން 51 ޕޮއިންޓާއި ފައިދާ ގޯލާއެކުއެވެ. ސިޓީއަށްވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން އާސެނަލަށްވެސް ލިބެނީ 51 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް