ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 15:12
މަތިވެރިން ގެއްލިގެން ހޯދާ މީހާ --
މަތިވެރިން ގެއްލިގެން ހޯދާ މީހާ --
މަތިވެރިން ގެއްލުނު މީހާ
ހަސަންފުޅު ގެއްލުނުތާ 12 ދުވަސް؛ މަތިވެރީގައި އަދިވެސް ހިމޭންކަން، އާއިލާ ވާނުވާގައި!
 
ހަސަންފުޅު އެންމެ ފަހުން ދިޔަކަމަށް ބުނަނީ މޫދަށް
 
ހަސަންފުޅުގެ އާއިލާ ތިބީ ފުންހިތާމައެއްގައި

އޭނާއަކީ އެންމެންނާވެސް ގުޅޭ, ހިތްހެޔޮ މިޒާޖެއްގެ ވެރިއެކެވެ. އަބަދުވެސް މީހުންނާ ވާހަކަދައްކަނީ ހިނިތުންވުމާއި ހިތްހެޔޮކަމާއެކުގައެވެ. ސަކަ ގޮތެއްވެސް މިޒާޖުގައި ހުންނަ އއ. މަތިވެރީ ހަަސަން އަލީ (ހަސަންފުޅު) މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލުމަކީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ކުއްލި ޝޮކެކެެވެ. އާއިލާއަށް ލިބުނު ފުން ހިތާމައަކާއި ފަޅުކަމެކެވެ. ހަސަންފުޅު ގެއްލުނުތާ 12 ދުވަސްވެފައިވާއިރު، އޭނާގެ އެއްވެސް ހިލަމެއް ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ހަސަންފުޅުގެ 10 ދަރިން ތިބެއެވެ. ގެއްލުނުއިރު އަނތްބަކު ނުހުރެއެވެ. އޭނާގެ އާއިލާގެ އެންމެންވެސް ތިބީ ފުން ހިތާމައެއްގައެވެ. ސުވާލުތަކެއްގެ ޖަވާބު ނުލިބި، ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ.

ހަސަންފުޅު ގެއްލުމާއެކު އެ ރަށުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. ކުދިބޮޑު އެންމެންނެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އިސް ސަފުގައި ތިބެގެންނެވެ. ރަށުގައި ނުބަލާ އެންމެ ގޭބީސީއެއްވެސް ނެތެވެ. ފަޅުގެއެއް ވިޔަސް ބެލިއެވެ. ފަޅުތެރެއަށް ފީނައި ބޮޑު ސަރަހަައްދެއް ބެލިއެވެ. ރަށުގައި ވަޅެއް ހުރިނަމަ އެ ވަޅެއްވެސް ވަނީ ބަަލާފައެވެ.

ހަސަންފުޅު ގެއްލުނު ދުވަހު އޭނާ ޖަމާއަތުގައި މެންދުރު ނަމާދުކުރިއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު ބަނދަރުގައި ހުރި ކުނިތައް ނަގަން އޭނާ ގެންގުޅޭ ނެޓު ހިފައިގެން ހުއްޓާ މީހުންނަށް ފެނިފައިވެއެވެ. އެ ނެޓު، ބަނދަރުގައި އިށީންނަން ހަދާފައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގެ ތެރޭގައި ބާއްވައިފައި އޮތެވެ. އެ ނެޓު ބާއްވައިފައި އޭނާ ދިޔައީ ގެއަށް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެއެވެ. ސަބަބަކީ 3:15 ހާއިރު އެނާގެ ގޭގައި ހުންނަ އަލަމާރި ކައިރީގައި ހުއްޓާ ފެނިފައިވާކަމަށް މީހަކު ބުނެއެވެ.

ރަށުތެރޭގައި ވާހަކަ ދެެކެވޭގޮތުގައި އޭނާ އެންމެ ފަހުން ދިޔައީ މޫދަށެވެ. އެކަމަށް ބާރުދޭ ހެކިތަކެއްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އޭނާގެ ދަރިފުޅު އަލީ ޝާހް "ރާއްޖެ އެމްވީ"އަށް ކިޔައިދިންގޮތުގައި އެ ގެއިން މާސްކެއް މަދުވެއެވެ. އެއީ އޭނާ މޫދަށް ދިޔަކަމަށް ބާރުދޭ ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސުވާލު އުފެދޭ ހިސާބަކީ އޭނާ މޫދަށް ދިޔަ ތަން އެކަކަށްވެސް ފެނިފައި ނުވުމެވެ. ޝާހް ބުނި ގޮތުގައި މުޅި އާއިލާވެސް ވަނީ ހާސްކަމުގައެވެ.

ތިނެއްގެ ފަހުން އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ތަނަކުން ފެނިފައެއް ނެތް. އެހެންވެ ހަމަ އާއިލާ ވާނުވާގަ.
ޝާހް - ހަސަންފުޅުގެ ދަރިއެއް

ޝާހް ބުނި ގޮތުގައި ބައްޕައަށް މީހަކު ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. ސަބަބަކީ ހަސަންފުޅަކީ މީހަކާ އަދާވާތްތެރިކަމެއް ބާއްވާ މީހަކަށް ނުވާތީއެވެ. އެކަމަކު މި ކަމުގައި އާއިލާއަށްވެސް ޖަވާބު ނުލިބޭ ސުވާލުތަކެއް ވެއެވެ.

ބައްޕައަކީ ވަރަށް ހިތްހެޔޮ ވަރަށް ރަނގަަަޅު މީހެއް މާޝާﷲ. އުންމީދުކުރަނީ އަދިވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް.
ޝާހް - ހަސަންފުޅުގެ ދަރިއެއް

ދައްކާނެ މާ ގިނަ ވާހަކައެއް އޭނާގެވެސް ނެތެވެ. ހިތްވަރުވެސް ނެތީއެވެ. އެދެނީ ތަހުގީގު އަވަސްކޮށްދެއްވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
14%
7%
57%
0%
0%
21%
ކޮމެންޓް