ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:04
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް
މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވާ ބިލްތައް ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އޭޖީގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެ: މިއުވާން
 
ބިލްތަަކުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އޭޖީގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެ
 
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އޮންނާނީ ފެބްރުއަރީ 6 ވަނަ ދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވާ ބިލްތައް ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ފޮނުވާ ބިލްތައް ފޮނުވަނީ ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކަމަށް، ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދާދި ފަހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބައެއް ބިލްތައް އަވަސް ނުކުރެވެނީ ސަރުކާރުން ބިލްތައް ފޮނުވާއިރު އެ ބިލްތަކުގައި އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންކަން ހުރުމުން ކަަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބިލްތަކުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރަން މަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބިލް ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އޭޖީގެ ކިބައިގައި ނެތްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމާގުޅިގެން ރާއްޖެ އެމްވީން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ބިލްތައް ފޮނުވަމުން ދަނީ ސަރުކާރުން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނީގޮތުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ އޭޖީގެ ކިބައިގައި އެބަހުރި ކަމަށްވެސް މިއުވާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މި ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއްވަވާ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމާއި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އޮންނާނީ ފެބްރުއަރީ 6 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. ޖަލްސާ ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ހެނދުނު 9:00ގައެވެ. އަދި އެކަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 84 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި، ގައުމުގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދެއްވައި، ގައުމުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ރިޔާސީ ބަޔާނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްވަވަންވާނެއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ގައުމުގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭއިރު، ގައުމުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭކަަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް