ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:15
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އަދި އެ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އަދި އެ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެފަދަ ޝަކުވާއެއް ނެތް، އިންތިހާބު ދިޔައީ އަމާންކަމާއެކު - އަނަސް
 
މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅަކު އަލަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އިންތިހާބެއް
 
އިންތިހާބުގެ އޮފްކަން ކަނޑުވާލުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން
 
މީގެ ކުރިން 3 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުތަކުގެ ވީޑިއޯ ދައުރުކުރި އިތުރު ކަރުދާސް ދޫކުރިކަމަށް ދައްކަން

ނިމިގެންދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސި ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާއަށް އަސަރުކުރާވަރުގެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އަދި އެ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމި ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމަށް އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކޮމިޓީ މެންބަރު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވީ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރީ ޕްރައިމަރީއާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެއިން އެއްވެސް ޝަކުވާއަކުން ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާއަކުން ނުވަތަ ޕްރައިމަރީ ހިނގައިދިޔަގޮތަކުން އެއްވެސް އަސަރެއްކުރާނެ ޝަކުވާއެއް ނެތުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބައެއް ދިމަދިމާލުން ކަންބޮޑުވާ ބައެއް ޝަކުވާތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަންކަމަކީ ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާއަކަށް އަސަރު ފޯރާފަދަ ޝަކުވާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮއްޓަށް ދިމާވި ކަމެއްގެ ވާހަކަ އެ ފާހަގަކުރީ. އަޅުގަނޑުމެން ބެލި ބެލުމުގައި ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި އެ ފަރާތުގެ ނަން އޮތް. ދެން އެގަޑީގައި ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ނުފެނުނީ ކަމަށް. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުރި ޝަކުވާއެކީގައި ވީޑިއޯ އެވިޑެންސް ހުށަހަޅާފައި. އިސްދޫގައި ހުރި ފޮށީގައި ވޯޓު ކަރުދާސް ދޫކުރި އިރުގައި، ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖަހާފައި ހުރިކަމަށް ބުނި ޝަކުވާ. އެހެންނަމަވެސް އެ ވީޑިއޯ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލާފައި، ފޮށި ކައިރީގައި ދެން ހަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުންނަށް ވެސް ގުޅާ ބަސް އަހާފައި ބަޔާން ނަގާފައި ބެލި އިރު އެ އޮފިޝަލް ފާހަގަލާފައިވަނީ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ނޫން. އެ އޮފިޝަލަށް ހަވާލުކޮށްފައި އޮންނާނެ ޓެލީ ޝީޓެއް، އެ އޮފިޝަލް ފާހަގަ ޖަހާފައިވަނީ ޓެލީ ޝީޓުގައި. އެއީ އެބޭފުޅާ އޮފިޝަލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އަނަސް

އަނަސް ވިދާޅުވީ ވޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓުލާން އަންނަ މީހާ އަތަށްދޭއިރު، ވޯޓު ކަރުދާހުގައު ފާހަގަލާފައި ދިނުމާއި އިތުރަށް ވޯޓުކަރުދާސް ދިނުންފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް މި ޕްރައިމަރީގައި ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެތެރޭގެ އެކި އިންތިހާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ އެކި ވޯޓު ކަރުދާސް ކަމަށެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ އިންތިހާބުތަކުގައި އޮޅުވާލުމާއި މަކަރު ހެެދުމަށް ޖާގަ ނުދީ ފުރުސަތު ހަނިކުރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ ޗެއަރޕާސަން އަދި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ އަދި ޒުވާނުންގެ ރައީސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން 3 ކަރުދާސްކޮޅު ދެވޭނެ. ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރުމަށް އަދި އެ އިންތިހާބުގައި ވެސް މަކަރު ހެދުމަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށްޓަކައި 3 ކެންޑިޑޭޓުންގެ 3 ކަރުދާސްކޮޅުވެސް 3 ކުލައަކުން ހަދާފައި ދޫކުރަމުން ދިޔައީ. އެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހަރަކާތް ހިންގަމުންދަނިިކޮށް އެ ވީޑިއޯވެސް ލާފައި އެބަހުރި ރިޔާސީ ޕްރައިމަގައި އެއް ފަރާތަކަށް ބައިވަރު ކަރުދާސްތަކެއް ދޫކޮށްގެން ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދަނީ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ވީޑިއޯގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެނޭ ދޫކުރި 3 ކަރުދާސްކޮޅު އިނީ 3 ކުލައިންކަން.
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އަނަސް

އަނަސް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ އޮމާންކަން ކަނޑުވާލުމަށްޓަކައި ނޭދެވޭ ނުރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފަތުރަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި 5 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން އެކަންތައް ބަލާފައިވަނީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ޖާގަ ނުދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަނަސް ވިދާޅުވީ އަދި މިފަހަރުގެ އިންތިހާބަކީ ވަރަށް ފޯރިގަދަ އަދި ރާއްޖޭގައި އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ބާއްވާފައިވާފަދަ ޕްރައިމަރިއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި އަލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވައިގެން ކާމިޔާބު ކުރި އިންތިހާބެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މިފަދަ ހަރަކާތެއްގެ ސައްހަކަން އަދި އޮމާންކަން ކަނޑުވާލުމުގެ ޖާގައެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޝަކުވާ ކޮމިޓީން ސީރިއަސް މައްސަލަތައް ބެލި ބެލުމުން ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަފަދަކަމެއް ނުވާ ކަމަށް ވެސް އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް