ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 18:39
އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް
އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް
ރޮއިޓަރސް
އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް
މީސްމީޑިއާގެ ދުނިޔޭގައި ޖަހަމުންދާ ނަފުރަތުގެ ހުޅުގަނޑުތައް: ޒިންމާ ވާނީ ކާކު؟
 
ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތަކާއި، މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ޖަރީމާ ހިންގު މީސްމީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާކަމަށް
 
ނަފުރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް ޖިނާއީ ކުށަށް ބަދަލުވެގެންދާލެއް ފަސޭހަކަމަށް ގުޓަރޭޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ނަފުރަތުގެ ސަބަބުން ހިންގާ ޖިނާޢީ ކުށްތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމުގައި މީސްމީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކާއި، އެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އިޝްތިހާރު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު ބޮޑު ކަމަށް އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖެނުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު ދެއްވި ތަޤުރީރެއްގައި ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތަކާއި، މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ޖަރީމާ ހިންގުމާއި، ވަކި ޤައުމަކަށް ނިސްބަތް ވީތީ އެ ބަޔަކަށް އަނިޔާ ދިނުން ފަދަ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފައި ވާ ޢަމަލުތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގައި މީސްމީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކާއި އެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އިޝްތިހާރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މާލީ ގޮތުން ބޮޑު މަންފާއެއް ލިބޭ އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ހަވާސާގައި އޮތް ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމުގެ ފިކުރަކީ، އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގެ ބައެއް ކަމުގައި ހަދަމުން ކަމަށްވެސް ގުޓަރޭޒްގެ ތަޤުރީރުގައި ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސްކްރީންތަކާ ދުރު ނުވެވޭ ފަދަ ބާރުގަދަ އެލްގަރިދަމްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން، ނަފުރަތުގެ ހުޅުގަނޑުތައް ޖަހަމުންދާ ދިއުމަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ، ޖިނާއީ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ގުޓަރޭޒް ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ސަބްސިޑީ އުސޫލުން މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކެއް ތިބޭ ކަން ވެސް ގުޓަރޭޒް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވަނީ، ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުންވެސް ނަފުރަތު އުފެއްދުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. ނަފުރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް ޖިނާއީ ކުށަށް ބަދަލުވެގެންދާލެއް ފަސޭހަކަމީ އެންމެންވެސް ދަންނަ ކަމެއްކަން ގުޓަރޭޒް ވަނީ ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކަށް ހަނދާން ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ނިޒާމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭ ހުރިހާ އެންމެންގެ ކިބައިން މިއަދު އަޅުގަޑު މި އެދެނީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކު. އޭގެ ތެރޭގައި ރެގިއުލޭޓަރުން، ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާ މެންބަރުން، ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތައް، މީޑިއާ، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް، އަދި ސަރުކާރުތައްވެސް ހިމެނޭ. ނަފުރަތު އުފެއްދުން ހުއްޓާލާ. އެކަން ހުއްޓުވާނެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ. އިންޓަރނެޓްގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަކީ މިއަދު ނަފްރަތުގެ ހުޅުގަނޑުތައް ޖަހާފައިވާ ކުނިގޮނޑަކަށް ހަދައިފި. ގެއްލުންދެނިވި ދޮގުތައް ފުނިފުންޏަށް. ހަވާސާގައި އޮތް ހައްދު ފަހަނައަޅާ ދިއުން، އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދައިފި. މީހުންނަށް ސްކްރީންތަކާ ދުރު ނުވެވޭ ވަރަށް ނަފުރަތު އުފައްދާ. އިޝްތިހާރުކޮށްގެން އެކަމަށް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރާ ބަޔަކުވެސް އުޅޭ
އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް؛ އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ގުޓަރޭޒްއަކީ މީސް މީޑިއާއަށް ލިބިފައިވާ އާދަޔާ ޚިލާފު ގަދަ ބާރުތަކާ މެދު ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކުރައްވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ލީޑަރެކެވެ. މި މޭރުމުން ގުޓަރޭޒް ގެންދަވަނީ މީސްމީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްތައް ހިންގާ ޤަވައިދުތައް ހަރުދަނާކޮށް، ޒިންމާ އުފުލުމާ ބެހޭ ކަންކަން ވީހާވެސް ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ބަޔާންކޮށްދީ، ދެފުށް ފެންނަ ސިޔާސަތުތައް ވީހާވެސް ހާމަކަންބޮޑުވާނެ ގޮތް ހެދުމަށް ވަކާލާތު ކުރައްވަމުންވެ.

ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމަށް ލިބިދީފައި އޮންނަ މިނިވަންކަމަކީ، ބޭނުންހާ ކުށަކަށް އަރައިގަތުމަށް ހިލޭ ލިބިފައި އޮންނަ ފާހެއް ކަމުގައި ދެކޭ ދެކުން ބަދަލު ކުރުމަށް ފަރުދީ ފެންވަރުގައިވެސް ޒިންމާތަކެއް އުފުލަންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް