ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 14:18
އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް
އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް
ރޮއިޓާސް
އދ.ގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ހުއްޓައި ނުލައްވާނެ ކަމަށް އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ގުޓަރެސް ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިހާ ގިނަބަޔަކު މިނޫނީ މަރުނުވާކަމަށް

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވީ ނަމަވެސް، ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ އިންސާނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ބާރުއަޅުއްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތްޕުޅު ހުއްޓައި ނުލައްވާނެކަމަށް އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދޯހާ ފޯރަމްގެ ކޮންފަރެންސްގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގުޓެރޭޒް ވިދާޅުވީ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު ގެއްލި، ބައިނަލްއަގްވާމީ ބައިބައިވުންތަކުގެ ސަބަބުން ސަލާމަތީ މަޖިލިސް ޕެރެލައިޒް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ.  

"އދ.ގައި އަޅުގަނޑު ގެ މެންޑޭޓްގައި މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން މަރުވި ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައެއް ނުވޭ" ފަލަސްތީނަށް އިއާދަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އޭނާ ދެއްވި އެވެ.

ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާރަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ވީޓީކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފައިވާ ގަރާރު ވަނީ ފެއިލް ކޮށްލާފައެވެ.

ގުޓެރޭޒް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދައްކުވައިދެނީ މިއަދުގެ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދުނިޔޭގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ހުރި އުނިކަން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ޕެރަލައިސިސްގެ ތެރޭގައި ވެސް އދ.ގެ ޗީފް ވަނީ "ޣައްޒާގައި އިންސާނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާނެ" ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާކަން ސާބިތުވެ، ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުން ގުޓެރޭޒް ވަނީ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއްބާރުލުން އިސްލާހުކޮށް ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އޮކްޓޫބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ޔަހޫދީ ފައުޖުން ފެށި ލާއިންސާނީ އުދުވާނުގައި ޝަހީދު ކޮށްލާފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާރު ވަނީ 17,700 އަށް އަރާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 6,500 އަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން ހިމެނެއެވެ. އަދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އަންހެނުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ހިމެނެއެވެ. ޣައްޒާގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު އަޝްރަފް އަލް-ޤުދްރާ ވިދާޅުވީ، ޔަހޫދީންގެ އުދުވާނުގައި ޒަޚަމު ކޮށްލާފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާރު 48,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ކަމުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް