ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 20:12
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ޓެން ހާގްއާއި ޑިފެންޑަރު މެގުއާ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ޓެން ހާގްއާއި ޑިފެންޑަރު މެގުއާ
ޓްވީޓަރ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
މެގުއާއަކީ ފަސްވަނަ ޗޮއިސްއެއް ނޫން: ޓެން ހާގް
 
މެގުއާ އަންނަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ ފަރިތަކުރަމުން

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ޑިފެންސްގައި ހެރީ މެގުއާއަކީ ފަސްވަނަ ޗޮއިސްއެއް ނޫންކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޓެން ހާގް ބުނެފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގައި މެގުއާގެ ފަރާތުން ފެންނަމުން އަންނަ ދައްކުޅުމުގެ ސަބަބުން ޓެން ހާގް ވަނީ ގިނަ މެޗުތަކުގައި އޭނާ ބެންޗުގައި ބައިންދާފައެވެ. އުމުރުން 29 އަހަރުގެ މެގުއާ މި ސީޒަންގައި ކުޅެފައިވަނީ އެންމެ 15 މެޗުގައެވެ. އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ރީޑިިންއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަދައްކަމުން ޓެން ހާގް ބުނީ، މެގުއާއަކީ ފަސްވަނަ ޗޮއިސް ނޫން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަން އޮތީ މެގުއާގެ އަތް މަތީގައި ކަމަށާއި، އޭނާއަށް ބުނެވޭނީ މެގުއާ އަންނަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ ފަރިތަކުރަމުން ކަމަށެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ފަރާތުންވެސް އޭނާ ބޭނުންވަނީ ކޮލިޓީ ކުޅުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓެން ހާގް ބުނީ މެގުއާގެ މަގާމު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަން އޭނާއަށް ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އޭރުން ކަންކަން ބަދަލުވެސް ވާނެކަމަށެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ ބައެއް ހާލަތުގައި އެކަން ވަރަށް އަވަހަށްވެސް ވެދާނެ ކަމަށާއި، އޭނާ ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޓެން ހާގް އަންނަނީ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން ކަމަށެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ފަރާތުންވެސް މިހާރު ފެންނަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު ކަމަށާއި، ޓީމުގައި އޮތީ ކޮންމެ މެޗަކުންވެސް މޮޅުވުމުގެ ރޫހުކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި ޔުނައިޓެޑާއި ރީޑިން ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖޭ ގަޑިން ދަންވަރު އެކެއް ޖަހާއިރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް