ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:39
އދ.ން ފަންޑުކޮށްގެން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގާ ސްކޫލެއް
އދ.ން ފަންޑުކޮށްގެން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގާ ސްކޫލެއް
ރޮއިޓާރސް
ފަލަސްތީނުގައި ހަޅުތާލުކުރުން
އދ.ން ދޭ މުސާރަ ކުޑަވެ، ފަލަސްތީނު ބޮޑު ހަޅުތާލަކަށް!
 
ސްކޫލްތަކާއި ކުލިނިކުތަކުގެ އިތުރުން ބައެއް މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލާފައި އޮންނަތާ މިމަހުގެ 25ށް 3 ދުވަސްވެއްޖެ
 
ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ކުރަމުންދާ ހަޅުތާލާ ގުޅުނު މަސައްކަތްތެރިންގެ އަދަދު 3700އަށް އަރާ

ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ސްކޫލްތަކާއި ކުލިނިކުތަކުގެ އިތުރުން ބައެއް މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލާފައި އޮންނަތާ ޖެނުއަރީ 25 ވީ ބުދަ ދުވަހަށް 3 ދުވަސްވީއެވެ. ސަބަބަކީ، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ހަމަޖައްސަމުން ދާ އދ.ގެ އިދާރާއަށް ފަންޑު ލިބުން ދަތިވެ، މާލީ ރިޒަރވް ހީނަރުވުމާއެކު މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ފެށުމެވެ.

ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ކުރަމުންދާ ހަޅުތާލާ ގުޅުނު މަސައްކަތްތެރިންގެ އަދަދު 3700އަށް އަރައެވެ. މަސައްކަތްތެރިންގެ ޑިމާންޑްކުރަނީ ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ރިލީފް އެންޑް ވަރކްސް އޭޖެންސީ (ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ) މެދުވެރިކޮށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް 200 ޖޯޑޭނިއަން ދީނާރު ނުވަތަ 281.81 ޑޮލަރު އިތުރު ކުރުމަށެވެ.

އަހަރުމެންގެ މައިގަނޑު ޑިމާންޑަކީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބެމުންދާ އުޖޫރައިގެ 3 ބައިކުޅަ 1 ބަޔަށް ވާ މިންވަރަށް މުސާރައާއި އުޖޫރަ ބޮޑުކޮށްދިނުން. އަނެއް 2 ބައި އަހަރުމެން ދޫކޮށްލާނަން. އެހެންވީމަ އިތުރު ކުރަން އަހަރުމެން މި ޑިމާންޑްކުރަނީ 200 ޖޯޑޭނިއަން ދީނާރު. ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް.
ޖަމާލް އަބްދުﷲ؛ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ އިއްތިހާދުގެ އިސްވެރިޔާ

މަސައްކަތްތެރިންގެ އިއްތިހާދުގެ ފަރާތުން ހަޅުތާލުގެ ކަންކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅޭ ޖަމާލް އަބްދުﷲ ބުނިގޮތުގައި، ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭއިން ޑިމާންޑްތައް ބަލައިގަންނަންދެން ހަޅުތާލުތައް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭއިން އަހަރުމެންގެ ޑިމާންޑްތައް ގަބޫލުކުރަންދެން މި ހަޅުތާލު ކުރިއަށްދާނެ. އަހަރުމެން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. އަހަރުމެންގެ ހައްގު ވަރަށް ސާފު. ފަލަސްތީނުގެ ރަސްމީ ހުރިހާ އިދާރާއަކުން އަހަރުމެންގެ މި ހަޅުތާލަށް ތާއީދުކުރޭ. ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގަ، އެމީހުންވެސް ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭއަށް ޕްރެޝަރު ކުރާނެ. އުއްމީދަކީ އދ.ން ގޮތް ދޫކުރުން. އަދި މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެދެވޭ ގޮތްތަކެއް ހަދައިދޭން މަޝްވަރާކުރުން. އޭރުން، ހުޅަނގު އައްސޭރީގަ މި ކުރާ ހަޅުތާލު ހުއްޓާލާނަން.
ޖަމާލް އަބްދުﷲ؛ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ އިއްތިހާދުގެ އިސްވެރިޔާ

ކަން މިހެން އޮތްއިރު، ޖެނުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު، ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭއިން ވަނީ 1.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފަންޑަކަށް އެދި ގޮވާލާފައެވެ. އެއީ އަރަބިންނާއި އިޒްރޭލުންގެ ކޯޅުމަށްފަހު، ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅޭ ލުބްނާން، ސޫރިޔާ އަދި އުރުދުންގެ އިތުރުން ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރިއާއި ޣައްޒާއަށް ބޭނުންވާ އެހީއާއި ސިއްހީ ފަރުވާގެ އިތުރުން ސްކޫލްތައް ހިންގަން ބޭނުންވާ ފައިސާއެވެ.

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ރަށްވެހިންނަކީ މިހާރުވެސް އިންތިހާ ތަކުލީފުތަކާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ދުވަސްތައް ކަޑައްތުކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް ވާއިރު، މަސައްކަތްތެރިންގެ ހަޅުތާލާއެކު އިތުރު ވޭނެއް އުފުލަން މި ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. ސިއްހީ ފަރުވާދޭ ކުލިނިކުތަކުގައި ބަންދު ބޯޑު އަޅުވާފައި ވާއިރު، ބައި ލައްކައެއްހާ ދަރިވަރުން ދާނެ ސްކޫލެއް ނެތެވެ. މަގުތައް މަތީގައި ކުނިބުނި ވަނީ ފުނިޖެހިފައެވެ.

ކޭމްޕެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެނަމަ، އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް ހިނގާ ނުލެވޭ ވަރަށް ކުނިތައް ވަނީ ގިނަވެފައެވެ.

ހެލްތު ސެކްޓަރާ ގުޅިގެން މި ކުރާ ހަޅުތާލުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އަހަރުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯރާ އެބަ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނަށް. މިސާލަކަށް އެމީހުންނަކަށް ނެތް ބޭސް ގަނެވޭނެ ގޮތެއް. ދެވަނަ ކަމަކަށް، ސާފުކުރާ މީހުންވެސް މަސައްކަތަކަށް ނުނުކުމޭ. އެހެންވެ، މުޅި ތަން އޮތީ ކުނިބުނިން ފުރި ބާރުވެފަ. ގެތަކާ ފިހާރަތަކުގެ ބުޑުގަވެސް ކުނިތައް ޖަމާވެފަ. ކޭމްޕަށް ވަދެއްޖިއްޔާ، ތަނަކަށް ހިނގެންވެސް ނޯންނާނެ ކުނިތަކާ ހެދި. ސާފުތާހިރު ކަމެއް ނެތް.
ހުސައިން ޒައިދު؛ ޖަލާޒޯން ކޭމްޕުގައި އުޅޭ މީހެއް

ހުރިހާ ކޮޅަކުން ފިއްތާލާފައި އޮތް ޣައްޒާގެ ހާލަތުވެސް އިންތިހާއަށް ގޯހެވެ. ޣައްޒާގެ ރެފިއުޖީންނަކީ ބަނޑުފުރާ މުއްތިކުރުމަށްވެސް އެހީއަށް ބަރޯސާވާ ބަޔަކަށްވާއިރު، އިންސާނީ އެހީގެ މަސައްކަތަށްވެސް ހުރަސްތަކާ ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ޢުމުރުން 63 އަހަރުގެ ނާހިދު އަބޫ އަމީރާގެ 24 މެންބަރުންގެ އާއިލާއަކީ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ އެހީއަށް މުޅިން ބަރޯސާވެފައި އޮތް އާއިލާއެކެވެ.

ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭއިން ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ މެދުކަނޑާލާފާނެތީ ވަރަށް ބިރުގަނޭ މަ އެބަ. އެހެން އެކަން ވިއްޔާ، އަހަރުމެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ހަފުސްވާނެ. އަހަރުމެން ކައިބޮއި ހަދާނެ ގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެ.
ނާހިދު އަބޫ އަމީރާ؛ ޣައްޒާގެ ރަށްވެއްސެއް

ދުނިޔެއަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އެކި ކަހަލަ ކާރިސާތަކުގެ އިތުރުން، ބާޒާރުތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލުމާއި، ސަޕްލައި ޗޭނުތަކަށް ބުރޫއެރުމާއެކު އދ.ގެ އިދާރާއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އެއްޗެއްވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައެވެ. އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ހެޔޮ ގޮތެއް ވެދާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ނެތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް