ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 23:02
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން
ރާއްޖެއެމްވީ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ އޮޑިޓް
އޮޑިޓްގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްފައި ނެތަސް ލޯންތަކަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
 
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކިއެކި ސްކީމްތައްު މެދުވެރިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުން އަނބުރާ ނުލިބިހުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ 186.4 މިލިއަން ރުރިޔާ ހުރި

އޮޑިޓްގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްފައި ނެތަސް ލޯންތަކަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކިއެކި ސްކީމްތައްު މެދުވެރިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުން އަނބުރާ ނުލިބިހުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ 186.4 މިލިއަން ރުރިޔާ ހުރިކަމަށެވެ. މީގެތެރެއިން މިނިސްޓްރީން މެނޭޖްކުރާ ލޯނުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ޤާއިމުކޮށްފައި ނެތުމުންނާއި، އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައި ނެތުމުން، އެސްކީމްގެ އޯވަރ-ޑިއު ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 105.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެ ސްކީމުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ސައްހަ އަދަދުކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބު އިސްމާއިލް ޒަބީހު ވިދާޅުވީ ލޯން ސްކީމަތައް ހެދިގެން އައިސް މި ސަރުކާރާ ހަމައަށް އައިއިރު އެކަންކަން އޮތީ ވަރަށް ދޯދިޔާކޮށް ކަމަށެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ކަހަލަ ލިޔެކިޔުމެއް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތް ކަމަށާއި، އެއްވެސް ރެކޯޑެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިހެން ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ފެށުނު ކަމަށާއި، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ހުރި ކަންކަން ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދަރިވަރުންގެ އަތުން ހޯދަން ކުރީ ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދަަރިވަރުންގެ އޯވަރޑިއު އަދަދުތައް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ލައްކައިން ދެލައްކައިން އޯވަރޑިއުވެފައި ހުރި ދަރިވަރުން އެބަތިބި ކަމަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް ސިޓީތައް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަވި ގޮތުގައި ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ހުރުމުން ކިތައްމެ ވަރަކަށް ސިޓީ ފޮނުވިޔަސް އެއަށް ފައިސާ ނުދައްކައެވެ. އެހެންކަމުން ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން އަނެއްކާ ވެސް ދަރިވަރުންނަށް މަހުން މަހަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނެތް ދަރިވަރުން މިހާރު ގަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަމުން ދިއުން ކަމަށް ޒަބީހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ލޯން ސްކީމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ޕޮލިސީ ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރު އައި އިރު ކޮމާޝަލް ބޭންކްތައް މެދުވެރިކޮށް މެނޭޖްކުރާ ލޯންތަކާއި، ކޮމިޝަން ނެގުމުގެ ކަންކަމުގައި އަމަލުކުރަމުން ދިޔައީ ގަބޫލުކުރެވޭ ސިޔާސަތެއް ނޫން ކަމުން، 2019 ވަނަ އަހަރު އެކަން ބަދަލުކުރި ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ބޭންކްތަކާއި އެއްބަސްވެފައި އޮންނަ ގޮތުން ރިކަވަރ ކުރާ ފައިސާއަކުން ކޮމިޝަން ދޭގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލިޔެކިޔުންތައް ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ބަލަހައްޓާފައި ނުވާ އިރު، ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ލޯންތައް ވެސް ހުރީ އެގޮތަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސަރުކާރު އައިސް ފުރަތަމަ ތައްޔާރުކުރި ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުގައި ފަންޑުގެ ތަފްސީލު އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިމަނާފައި ނެތް ކަމާއި، އެހެންކަމުން މިކަންކަން ހައްލުކުރަން އުނދަގޫވާ ކަމަށް ޒަބީހު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް