ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 17:12
މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދެ ރައީސުން
މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދެ ރައީސުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ދޭންވާ އިހްތިރާމާއި ލޯތްބާއި ގަދަރު ދެއްވުމަށް
 
އަޅުގަނޑަކީ ކާކުތޯ އަދި އަޅުގަނޑުގެ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަކީ ކާކުތޯ ވަރަށް ސާފުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ
 
މި ނިންމަނީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަކި މީހަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން
 
ނުކުމެ އުޅުއްވަނީ ވަކި މީހަކާ ދެކޮޅަކަށް ނޫން

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި ވާދަކުރައްވާ، ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެއްވަންވާ އިހްތިރާމާއި ލޯތްބާއި ގަދަރު ދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭނަށް އއ. މާޅޮހަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، މާޅޮހުގައި ހުންނަވާ މި ވާހަކަ ދައްކާއިރުގައި އެމަނިކުފާނަކީ ކާކުތޯ އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަކީ ކާކުތޯ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ދެފަރާތުގައި ވެސް މިތިބީ ހަމަ ގާތް އާއިލީ ބޭފުޅުން ކަމަށާއި، މިއީ އެކުވެރިން ރަހުމަތްތެރިން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެމަނިކުފާނު ނުކުމެ އުޅުއްވަނީ ވަކި މީހަކާ ދެކޮޅަކަށް ނޫން ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން އެމަނިކުފާނުގެ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ވެސް ދޭންވާ އިހްތިރާމާއި ލޯތްބާއި ގަދަރު ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެހެންވީމާ މި ނިންމުން މާޅޮހުން މި ނިންމަނީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަކި މީހަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ރަށުގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރިއަށްދެވެން އޮތް ގޮތަކީ މިއީ ކަމަށްވާތީ. އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ މިރަށުގައި ތިބި 2 ފަރާތުގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރުން މި ނިންމުމާއެކީގައި އެއްތަންވެ އަޅުގަނޑައެކީގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް. އަޅުގަނޑު ހިތުން ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ތިބޭފުޅުން ނިންމަވާނެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

މަތިވެރި ދާއިރާއަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަންކަމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ މަތިވެރި ބަނދަރު އަދި ބިންހިއްކުން މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭތަން މަތިވެރީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ކޮށްދޭނެކަމެއް ކަމަށައި، މަތިވެރި ފިނޮޅާ ދޭތެރޭގައި އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން އެމަނިކުފާނު ވާނީ ނިންމަވާފައި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި އަންނަ ހަފްތާގައި ބޭއްވޭ އިކޮނަމިކް ކައުންސިލްގައި، ރައްޔިތުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް މަތިވެރި ފިނޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ހަވާލުކުރުމުގެ ނިންމުން ނިންމަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ފައިދާ މި ހިސާބުގަނޑުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޮޑުފުޅަދޫ ބިން ހިއްކުން ވަނީ ޕްލޭން ކުރެވިފައި ކަމަށާއި، ހިމަންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ފެރިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އޮތީ ސޮއިކޮށްފައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ދެން އޮތީ ސޮއިކޮށްފައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަމަށާއި، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިހެން ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ހިމަންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި، އެ ސަރަހައްދުގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް އެ 5 ރަށަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތަށް އޭ ކެޓަގަރީގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ޖަލްސާ ނުފެށި މެދުކަނޑާލައިފި
ތިނަދޫގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު، ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނަން: ރައީސް
ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގައި ޝާހިދު ހުންނަވައިގެން ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް ޞާލިޙު
މަސްވެރިންނަށް އޮޅުވާލަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައި ހަމަ އަގު ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ވައުދުވީ ޑޮލަރުން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާދޭން، ކުޑަމިނުން ރުފިޔާއިން ވެސް ފައިސާނުދޭތާ 3 މަސް ވަނީ
ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވީ ވައުދުތަކަކީ މުޅިންވެސް ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައި ހުރި ކަންކަން
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު، ޝާހިދު ވާދަކުރައްވަނީ
ފެންނަމުންދަނީ ވެރިކަމަށް އައިއިރު ރައްޔިތުންނަށް ހެދި ދޮގުތައް ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހުވެސް ތަކުރާރުކުރަމުންދާ މަންޒަރު: ސާލިޙު