ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 16:28
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ރައީސް ޞާލިހު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި މާރިޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ރައީސް ޞާލިހު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި މާރިޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕޭން
ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން ރައީސް އިބޫއަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ނުދެވިއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެ ހިތި ފެންނާނެ: މާރިޔާ
 
އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު ދިރުވީ ވެސް ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުން އަދި ދެމެހެއްޓީ ވެސް އިބޫގެ ސަރުކާރުން

ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުއަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ނުދެވިއްޖެނަމަ އޭގެ ހިތި ފެންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ސާލިޙުގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕޭނުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ރައީސް ޞާލިހު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އުފެދިގެން އައީ ޒަމާނުއްސުރެން އޮތް އާއިލީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ކަމުނުދާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ހަމަ ހަމަ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރުން ފާއިތުވި 4 އަހަރު ތަމްސީލް ކޮށްދީފައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރާއި އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ހަތަރު އަހަރު އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު ދިރުވާފައި ވަނީ ރައީސް ޞާލިހު ކަމަށް މާރިޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު ދިރުވީ ވެސް ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުން ކަމަށާއި ދެމެހެއްޓީ ވެސް އިބޫގެ ސަރުކާރުން ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ފިކުރު އިތުރަށް ކުރިއެރުވޭނީ ވެސް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ސާލިހަށް ދެއްވައިގެން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފްލެޓްތައް ދީ ބިންކެނޑިޔަސް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ މިކަމަށް ހައްލެއް ގެނެވޭނީ ރަށްތަކުގެ ޙިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ތަރައްޤީކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތާރީހުގައި ރަތް އަކުރުން ފަވާލެވޭނެ ދުވަހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ދުވަހު އެ ޕާޓީ ނުކުންނަނީ އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިހްތިޔާރްކުރުމަށް ކަމަށް ވާއިރު އެ މަސައްކަތަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރިވެތި އުސޫލުގެ މަތިން ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށް މާރިޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮމެންޓް