ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 15:30
މާހިރު ޔޫނިސް؛ އިޒްރޭލުގެ ޖަލުން މިނިވަންވި ފަލަސްޠީނު މީހެއް
މާހިރު ޔޫނިސް؛ އިޒްރޭލުގެ ޖަލުން މިނިވަންވި ފަލަސްޠީނު މީހެއް
ރޮއިޓާސް
ޖަލުގައި 40 އަހަރު ހޭދަކުރި ޤައިދީ
ފަލަސްޠީނުގެ ޙައްޤުގައި ޖަލުގައި ހޭދަ ކުރި 40 އަހަރުވެސް މަދު
 
ޖަލުން މިނިވަންވުމާއެކު އާރާއިން ޔޫނިސްއަށް ކީ ބަޠަލެއްގެ ދަރަޖައިގެ މަރުޙަބާ
 
ޢާއިލާއާއި ރަޙުމަތްތެރިންގެ އިތުރުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ޖަމާވެ ތިބި
 
ޢާއިލާއާ ބައްދަލުވި ބައްދަލުވުމަކީ މުޅި ޙަޔާތުގައިވެސް އައި އެންމެ އުފާވެރި ވަޤުތުކޮޅު

އިޒްރޭލުގެ ޖަލުތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ފަލަސްޠީނުގެ ޤައިދީންގެ ވާހަކައަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން، ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަންނަ ވާހަކައެކެވެ. މިއީވެސް އެކަހަލަ ވާހަކައެކެވެ. އިޒްރޭލުގެ ސިފައިންގެ މީހަކު މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގައި 40 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ފަހު، ޖެނުއަރީ 19 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިނިވަންވި މާހިރު ޔޫނިސްގެ ވާހަކައެވެ.

ޔޫނިސްގެ އުފަން ބިމަކީ ޢަރަބި އިޒްރޭލުންގެ އަވަށެއް ކަމަށް ވާ އާރާއެވެ. ޖަލުން މިނިވަންވުމާއެކު އާރާއިން ޔޫނިސްއަށް ކީ ބަޠަލެއްގެ ދަރަޖައިގެ މަރުޙަބާއެކެވެ. އޭނާއަށް މަރުޙަބާ ކިއުމަށް ޢާއިލާއާއި ރަޙުމަތްތެރިންގެ އިތުރުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ޖަމާވެ ތިއްބެވެ. ޔޫނިސް ބުނި ގޮތުގައި ފަލަސްޠީނުގެ ޙައްޤުގައި އޭނާއަށް ޖަލުގައި ހޭދަ ކުރެވުނީ އަދިވެސް ކުޑަ މުއްދަތެއް ކަމަށެވެ.

ޢާއިލާއާ ބައްދަލުވި ބައްދަލުވުމަކީ މުޅި ޙަޔާތުގައިވެސް އައި އެންމެ އުފާވެރި ވަޤުތުކޮޅު. މިދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގަ ކިތަންމެ ބަދަލެއް އައިސްފަ ހުއްޓަސް، އެއީ މުޅިންވެސް އެދެވޭ ބަދަލު. ޢުއްމީދު ކުރެވެނީ އަހަރަމެންގެ ދިރިއުޅުމުގަ، ކުރިއަށް އޮތީވެސް ވަރަށް ޕޮޒިޓިވް ދުވަސްތަކަކަށް ވާނެ ކަމަށް
މާހިރު ޔޫނިސް؛ އިޒްރޭލުގެ ޖަލުން މިނިވަންވި ފަލަސްޠީނު މީހެއް

ޔޫނިސްއާއި އޭނާގެ ދެބެންގެ ދެދަރި ކަރީމް ޔޫނިސް، ޖަލު ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ފެށީ 1983 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ އަސްކަރީ ބޭހަކުން ގެއަށް ދިޔަ އިޒްރޭލުގެ ސިފައިންގެ މީހެއް ކަމަށްވާ އަވްރަހަމް ބްރޮމްބަރގް މަރާލި  ކަމުގެ ކުށުގައެވެ. ޕަލަސްޓީނިއަން ޕްރިޒަނަރޒް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނާ ގޮތުގައި މާހިރްއާއި ކަރީމް ޔޫނިސް އަކީ، އިޒްރޭލުގެ ޖަލެއްގައި، މެދު ކެނޑުމެއް ނެތި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ބަންދުގައި ހޭދަ ކުރި ފަލަސްޠީނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 2 މީހުން ނެވެ.

އަހަރެންގެ ހިތް އުފަލުން ފުރި ބަންޑުންވާ ކަމަށްޓަކާ ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި. 40 އަހަރު މިވީ، އެ ދަރިފުޅު ގައިގަ ބައްދާނުލެވޭތާ. އެކަން ފުރިހަމަ ވި ކަމަށްޓަކާ ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރަން. އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ގައިގަ ބައްދާލިން. މާތް ﷲ، ހުރިހާ ޤައިދީން މިނިވަން ކުރައްވާށި. އަދި އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކުން އެކަމާ އުފާކުރާނެ ގޮތް މެދުވެރި ކުރައްވާށި. އިން ޝާ ﷲ
ވިދާދު ޔޫނިސް؛ އިޒްރޭލުގެ ޖަލުން މިނިވަންވި ފަލަސްޠީނު މީހާގެ މަންމަ

ޢުމުރުން މިހާރު 60 އަހަރު ފުރިފައިވާ ކަރީމް ޔޫނިސްގެ މައްޗަށް އިޒްރޭލުން އިއްވި 40 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މިނިވަން ވެގެން ނުކުތީ މީގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިންނެވެ. ކަރީމް ޔޫނިސް އަށް ވެސް ކިއާފައި ވަނީ ބަޠަލެއްގެ ދަރަޖައިގެ ހޫނު މަރުޙަބާ އެކެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ޢަރަބީންނަކީ އާބަދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 5 ބައިކުޅަ 1 ބައެވެ. ގިނަ މީހުންނަކީ، 1948 ވަނަ އަހަރުގެ ހަނގުރާމައަށްފަހު އިޒްރޭލުގެ ނަމުގައި އުފެއްދި ސަރަޙައްދުގައި މަޑުކުރި ފަލަސްޠީނު ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނެވެ. ސިޔާސީ މައިދާނުގައިވެސް އެ މީހުންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ލޭ ހިނގާތީއެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ބައެއް ކަމަށް ބުނާތީއެވެ. އިޒްރޭލުގެ ރަށްވެހި ކަމާއެކު، ފަލަސްޠީނުގެ ބައެކޭ ބުނުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ޙަޖަމް ކުރަން މާ ފަސޭހަ ވާހަކައަކަށްވެސް ނުވާތީއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ޖަލުތަކުގައި ބަންދު ކުރާ ފަލަސްޠީނު ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނަކީ، ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ބަޠަލުންތަކެކެވެ. ނަމަވެސް، ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ ލޯތަކަށް، އެމީހުން ފެންނަނީ ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައެވެ.

ޔޫނިސް މިނިވަން ކުރުމާ ދިމާކޮށް، ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމަކީ "ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އެއްބާރުލުމެއް" ނޫން ކަމުގައި ކަށަވަރު ކުރުމަށް، އިޒްރޭލުގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރު ޢަމުރު ނެރެފައި ވާ ކަމަށްވެސް މަޢުލުމާތު ލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް