ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 14:49
ކެމްޕޭންގައި ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ކެމްޕޭންގައި ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހޯރަފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް
ދެން ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރާނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައި - ރައީސް
 
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވައުދެއްވެފައި ދޫކޮށްލާނެ ބައެއް ނޫން
 
ލަސްތަކެއް ނުވެ ހޮސްޕިޓަލް އަޅާނެ ރަނގަޅު ބަޔަކާއި، ފަށާގޮތަށްގޮސް ނިންމާނެ ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރާނަން
 
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ހިންގާ ތަރައްގީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ ރަނގަޅަށް ޕްލޭންކުރެވި، ފައިސާ އެކަމަށް ހޯދައި، ރޭވުންތެރިކަމާއެކުގައި ދުރަށް ވިސްނައިގެން ކުރަމުންގެންދާ ކަމެއް

ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ދެން ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާނީ ހޯރަފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާފައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕެއިނަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހިސާބަށް އައި އިރުގައި ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ދެން ބޭނުންވާ ކަމަކީ އެރަށުގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވައުދެއްވެފައި ދޫކޮށްލާނެ ބައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރކޮށް އެންމެ ފައިނަލް މަރުހަލާގައިވާ ކަމަށާއި، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ލަސްތަކެއް ނުވެ އެ އަޅާނެ ރަނގަޅު ބަޔަކާއި، ފަށާގޮތަށްގޮސް ނިންމާނެ ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މަގުހެދުން މެދުނުކެނޑި ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހެދެމުން އެދަނީ. ވޮލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެދަނީ. ޖުވެއިނަލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ ގޮފިވެސް މިރަށުގައި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ. މިހިސާބަށް އައި އިރުގައި ތިބޭފުޅުން ދެން ބޭނުންވާ ކަމަކީ މިރަށުގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް. ޔަގީންކުރައްވައްޗޭ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވައުދެއްވެފައި ދޫކޮށްލާނެ ބައެއް ނޫން. މިއަދު އެވަނީ ހޮސްޕިޓަލް ޓެންޑަރކޮށް އެންމެ ފައިނަލް މަރުހަލާގައި. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ލަސްތަކެއް ނުވެ އެ އަޅާނެ ރަނގަޅު ބަޔަކާއި، ފަށާގޮތަށްގޮސް ނިންމާނެ ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރާނަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑު މިރަށަށް އައިސް ތިބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރާނީ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައި.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވި ހޯރަފުއްޓާއި، ތުރާކުނާއި އުލިގަމުގެ ތަރައްގީއަށްވެސް އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ހިންގާ ތަރައްގީގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކީ ރަނގަޅަށް ޕްލޭންކުރެވި، ފައިސާ އެކަމަށް ހޯދާ ރޭވުންތެރިކަމާއެކުގައި ދުރަށް ވިސްނަވައިގެން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެއްވެސް ހާލެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރާ އެއްވެސް މަސައްކަތަކީ ފަސް އަހަރުން ފަސްއަހަރުން ވެރިކަމަށް އައިސް ކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއިރުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ މާބޮޑުވާނެ ކަމަށާއި، މިކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކީ ކުރިއަށް އޮތް 20-30 އަހަރަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހިދުމަތްދެވޭނެ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރު އުޅެނީ، ޕާން ފޮތި ބޭނުންވެގެން ހިޔަޅު އުޅުނުހެން!
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު