ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 13:32
ކެމްޕޭންގައި ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ކެމްޕޭންގައި ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ތަަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް
ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިސްކަމެއްދެނީ ރައްޔިތުންނަށް - ރައީސް
 
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ހިންގާ ތަރައްގީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ ރަނގަޅަށް ޕްލޭންކުރެވި، ފައިސާ އެކަމަށް ހޯދާ ރޭވުންތެރިކަމާއެކުގައި ދުރަށް ވިސްނައިގެން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމެއް
 
ހޯރަފުށީ ދާއިރާއަށް ގެންނަވާ ތަރައްގީގައި އުލިގަމާއި ތުރާކުނަކީ ބާކީވެގެންދާނެ 2 ރަށެއް ނޫން
 
ފާހަގަ ޖަހަމުން ޖަހަމުން ގޮސް މި ލިސްޓް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ

ތަރައްގީއަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިސްކަމެއްދެނީ ފުރަތަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް އަދި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަސާސީ ހައްގުތަކާއި ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕެއިންނަށް ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ހޯރަފުށީގައި އުޅޭ ރައްޔިތެއްކަމުގައި ވިޔަސް އަދި އުލިގަމާއި ތުރާކުނުގައި އުޅޭ ރައްޔިތެއްކަމުގައި ވިޔަސް އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތެއްކަމުގައި ވިޔަސް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އެ ހިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި، އެއަށްފަހުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ދިރިއުޅުމާއިގެން ކުރިއަށްވަޑައިގެންނެވޭނެކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާއަށް ގެންނަވާ ތަރައްގީގައި އުލިގަމާއި ތުރާކުނަކީ ބާކީވެގެންދާނެ 2 ރަށެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް، ބޭނުންވާ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޯރަފުށީގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ތިބޭފުޅުން އުއްމީދުތަކެއް ކުރައްވާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ. ޒަމާނުއްސުރެ ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންނަކީ ތަރައްގީއަށް އުއްމީދުތަކެއް ކުރަމުން އައި ބައެއް. ބަދަލުތަކެއް ބޭނުންވި ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް އެކަންތައްތަކަކީ ލިޔުމާއި ވާހަކައިގެ ތެރޭގައި މީގެ ކުރިން އޮތް ކަންތައް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައިވީ ވައުދުތަކާއެއްގޮތަށް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އަޅުގަނޑުމެންވީ ވައުދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މިގެންދަނީ ކަންތައްތައް ކުރަމުން. އެއަރޕޯޓް ނިމިއްޖެ، ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ނިމިއްޖެ، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ނިމެއްޖެ، އައިސްޕްލާންޓް އަޅާ ނިމިއްޖެ. ފާހަގަ ޖަހަމުން ޖަހަމުން ގޮސް މި ލިސްޓް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގައި ވަރަށް ވަރަށް ދަތި ދުވަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އެ ދަނޑިވަޅުގައިވެސް ވަރަށް ބައިވަރު ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށާއި، މުޅި ރާއްޖެ ބަންދުކުރަން ޖެހުނު ވަގުތުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިކުރުވަމުން ގެންދެވި ކަމަށެވެ.

ކެމްޕޭންގައި ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

މުޅި ދުނިޔެ ބަންދުވެގެން ދިޔަ އިރުގައި ރާއްޖެ ބަންދުކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެއިރު އެކަމާއި ގަދައަޅައި އިދިކޮޅު ހަދަމުން ދިޔައީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަންކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ އާދައިގެ އަރިދަފުސް ރޯގާއެކޭ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މީހުން މަރުވާނޭ އެކަމަށް ދޫކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ދާންވީ ކުރިއަށޭ. އެއަށްފަހު 3 މަހަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވަން ނިންމީމަ އެކަމާއި އިދިކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރި. އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހުޅުވާނެކަމެއް ނެތޭ. މިތަނަށް އަންނާނެ މީހެއް އަދި ނުވާނެއޭ. ޑިސެމްބަރާއި ހިސާބުގައި ނޫނިއްޔާ ރާއްޖެއަށް މީހަކު ނާންނާނޭ. އެހެންނަމަވެސް އެވާހަކަތަކާއި އަޅުގަނޑުމެން ނޫނެކޭ ބުނެ ރާއްޖެ ހުޅުވާލީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަދު މިއީ ދުނިޔޭގައި އިގްތިސާދު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއް ގައުމު. އެދުވަހު އެ މަސައްކަތް އެގޮތަށް ނުކުރި ނަމަ، ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނުހިންގިނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހުނު އެހީތައް ނުދިންނަމަ ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ބަނޑަށް ޖެހިފައި. ރާއްޖެ އޮންނާނީ ބަނޑަށް ޖެހިފައި. އެދުވަހު އެކަން ކުރީ އެ ސަބަބަށްޓަކައި.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވި ހޯރަފުއްޓާއި، ތުރާކުނާއި އުލިގަމުގެ ތަރައްގީއަށްވެސް އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ހިނގާ ތަރައްގީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ ރަނގަޅަށް ޕްލޭންކުރެވި، ފައިސާ އެކަމަށް ހޯދާ ރޭވުންތެރިކަމާއެކުގައި ދުރަށް ވިސްނަވައިގެން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެއްވެސް ހާލެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރާ އެއްވެސް މަސައްކަތަކީ ފަސް އަހަރުން ފަސްއަހަރުން ވެރިކަމަށް އައިސް ކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއިރުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ މާބޮޑުވާނެ ކަމަށާއި، މިކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކީ ކުރިއަށް އޮތް 20-30 އަހަރަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހިދުމަތްދެވޭނެ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް