ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 11:28
ރައީސް ކެމްޕޭންގައި ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ
ރައީސް ކެމްޕޭންގައި ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ޞާލިހު ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް
 
އަންގާރަ ދުވަހު 4 ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ
 
ރައީސް ޞާލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ހޯރަފުށީގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އެއަރޕޯޓަށް އެއްވި
 
އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހއ. ދިއްދޫގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕެއިނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ކެމްޕޭނަށް ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވީ ހއ. ހޯރަފުއްޓަށެވެ. އެރަށުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމާއި، އެރަށުގެ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އަންގާރަ ދުވަހު ހޯރަފުށީގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހއ. އިހަވަންދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުުރުން ހއ. ކެލާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހއ. ދިއްދޫގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެމްޕޭންގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނި މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައެވެ. އަދި މާލޭގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވާ ކެމްޕޭން ވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ.

ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭންގައި ރައީސް ސާލިހު، އަތޮޅު ތެރޭގެ ފުރަތަމަ ރަށަކަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރ. މާކުރަތަށެވެ. އަދި ކެމްޕޭންގައި ރައީސް ވަނީ ރ. އަތޮޅާއި ނ. އަތޮޅާއި ޅ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން ބ. އަތޮޅާއި އައްޑޫ ސީޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކޮމެންޓް