ކ. މާލެ
|
2 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 12:30
ކުއިސްޓްއާއި ޑާޓޭ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ސެކަންޑްހޭންޑް އަންނައުނަކީ، އަންނައުނު ސިނާޢަތުގެ ސަބަބުން ވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެއް
ކުއިސްޓްއާއި ޑާޓޭ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ސެކަންޑްހޭންޑް އަންނައުނަކީ، އަންނައުނު ސިނާޢަތުގެ ސަބަބުން ވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެއް
ރޮއިޓާރސް
ދަ ވިންޓޭޖް ގާލާ
ހުޅަނގަށް ބާ، ގާނާއަށް ޚަޒާނާއެއް
 
ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކާއި ޗައިނާގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު ބާ ހެދުމުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްލާ ފޭރުމާގެ 15 މިލިއަން އައިޓަމް، ކޮންމެ ހަފުތާއަކުވެސް ގާނާއަށް އެތެރެ ކުރޭ
 
އަންނައުނު، އެ ބާޒާރުގައި ވިއްކަނީ ބޮނޑިބޮނޑިއަށް ކަމަށް ވާއިރު، ބޮނޑިތަކުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ، އެތެރޭގައި ހުންނާނެ އަންނައުނެއްގެ ކޮލިޓީ ލަފާކޮށްލާފައި
 
ގާނާއަށް އެތެރެކުރާ ސެކަންޑް ހޭންޑް އަންނައުނުގެ ބޮޑު ބައެއް ދަތުރު ކުރަނީ އަކްރާގެ ކަންޓަމަންޓޯ ބާޒާރުގެ ތެރެއިން

ގާނާގެ ވެރިރަށް އަކްރާގައި ކޮންޓޭނަރުތައް ގުދަން ކުރާ ސަރަޙައްދުން ފެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށްވެސް އާދާ ޚިލާފު މަންޒަރެކެވެ. ޕިންކް ފްލޮއިޑްއާއި ޓައި-ޑައި ޓީޝާޓް ލައިގެން ތިބި ޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން، އެޑިޑާސް ބޫޓާއި އެކި ކަހަލަ ޖެކެޓްތައް ބާޓާ އުސޫލުން ބަދަލު ކުރަމުން މަންޒަރެވެ. އެ ހަލަބޮލި މާޙައުލުން އިވެމުން ދިޔައީ އެފްރިކާ ސަރަޙައްދަށް ހާއްސަ އަޑުތަކުން އަޑު ހަމަ ކޮށްފައިވާ ޑީޖޭއެއްގެ ލައިވް މިއުޒިކްގެ އަޑެވެ.

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ޕްރިންސް ކުއިސްޓްއާއި ޖޭމްސް އެޑެމް ޑޯ ޑާޓޭ ސިފަ ކުރާ ގޮތުގައި، "ދަ ވިންޓޭޖް ގާލާ"އަކީ، އެ އެއްޗެއްގެ ކޮލިޓީ ޒަމާނުގައި އެންމެ ގަދައަށް ވައިގައި ހިފި އުފެއްދުންތަކަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދީ، ހަލުވިކަމާއެކު ބަދަލުވަމުން އަންނަ އަދުގެ ފެޝަންގެ ދުނިޔޭގައި، އާ މުދާ ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު ބޭނުން ކޮށްފައި ހުންނަ އަންނައުންނާއި ފޭރާން ގަތުމުގެ އާދަ، ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އަށަގެންނެވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިންގާ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ.

ޙަޤީޤަތަށް ބުނަންޏާ، އަހަރަމެން އެންމެނަށްވެސް އެބަ އެނގޭ، ރީސައިކަލް ކުރުމަކީ ވެއްޓަށް ދެވޭ އެހީއެއްކަން. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އުފައްދާފައިވާ އަންނައުނު ލުމަކީ، އަދި އާ ހެދުން ނުގަނެ، ކުރިން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް ލުމަކީ ވެއްޓަށްޓަކާ ފޯރުކޮށްދެވޭ އެހީއެއް. އާ ހެދުން އުފައްދަން ރޯ މެޓީރިއަލްތަކާއި އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ބޭނުން ނުކުރުމަކީ ވެއްޓަށް ދެވޭ އެހީއެއް.
ޕްރިންސް ކުއިސްޓް؛ ވިންޓޭޖް ގާލާގެ ކޯ-ފައުންޑަރ

ޑާޓޭ ބުނާ ގޮތުގައި، އެހެން މީހަކު ބޭނުން ކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެއް ދެވަނަ މީހަކު އަލުން ބޭނުން ކުރުމަކީ، ނުވަތަ ސެކަންޑްހޭންޑް އެއްޗެހި ބޭނުން ކުރުމަކީ، ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ މީހަކަށް އެ މީހަކު ވައްޓާލާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެ އެއްޗެއްގެ އެންމެ ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި އުފެއްދި ޒަމާނުގެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ވިންޓޭޖް އެއްޗެއް އަލުން ބޭނުން ކުރުމަކީ، ރީސައިކަލް ކުރުމުގެ ފަލްސަފާއަށް ލިއްބައިދޭ އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކާއި ޗައިނާގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު ބާ ހެދުމުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްލާ ފޭރުމާގެ 15 މިލިއަން އައިޓަމް، ކޮންމެ ހަފުތާއަކުވެސް ގާނާއަށް އެތެރެ ކުރެއެވެ. އިންތިހާ ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކާ މި އަންނައުނު ކޮލިޓީއާ މެދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފައްދައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 40 ޕަސެންޓް މުދަލަކީ، އެންމެ ފަހުން ކުނިގޮނޑަށް ޖަމާވާ ސާމާނު ކަމަށް އެމެރިކާގައި ހިންގާ "އޯ ފައުންޑޭޝަނުން" ބުނެއެވެ.

ގާނާއަށް އެތެރެކުރާ ސެކަންޑް ހޭންޑް އަންނައުނުގެ ބޮޑު ބައެއް ދަތުރު ކުރަނީ އަކްރާގެ ކަންޓަމަންޓޯ ބާޒާރުގެ ތެރެއިންއެވެ. ކަންޓަމަންޓޯއަކީ މުޅި އެފްރިކާ ބައްރުގައިވެސް ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު، އަންނައުނު ބާޒާރެވެ. ބޭނުން ކޮށްފައި ހުންނަ އަންނައުނު، އެ ބާޒާރުގައި ވިއްކަނީ ބޮނޑިބޮނޑިއަށް ކަމަށް ވާއިރު، ބޮނޑިތަކުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ، އެތެރޭގައި ހުންނާނެ އަންނައުނެއްގެ ކޮލިޓީ ލަފާކޮށްލާފައެވެ.

ކުއިސްޓްއާއި ޑާޓޭ، ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެތައް ދުވަހަކު، އިރު އެރުމުގެ ކުރިން، އަންނައުނުގެ ކޯރުގައި އަތްފުނާ އަޅާއެވެ. އެ ތަނުން ހޯދާ ހެދުންތައް ވިއްކަނީ އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖުތަކުގައެވެ. ގާނާއާއި ގާނާއިން ބޭރުން، އެތައް ހާސް ބަޔަކު، އެ އެކައުންޓްތައް ފޮލޯ ކުރެއެވެ.

ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް މިހާރު ވިސްނުން ހުރީ، ވިންޓޭޖް އެއްޗެހި ތުރިފްޓް ކުރަން ހިތްވަރު ދޭން. ސެކަންޑްހޭންޑް އެއްޗެހި ބޭނުން ކުރުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި 2 ވަނަ ދަރަޖައަށް މީހާ ވައްޓާލާ ކަމެއް ނޫން. އަހަރަމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ، ވީހާވެސް ރަނގަޅަށް ރީސައިކަލްކޮށް، ވިންޓޭޖް އެއްޗެހި ޚިޔާރު ކުރަން މީހުންނަށް ހިތްވަރުދޭން.
ޖޭމްސް އެޑެމް ޑޯ ޑާޓޭ؛ ވިންޓޭޖް ގާލާގެ ކޯ-ފައުންޑަރ

ކުއިސްޓްއާއި ޑާޓޭ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ސެކަންޑްހޭންޑް އަންނައުނަކީ، އަންނައުނު ސިނާޢަތުގެ ސަބަބުން ވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެއްގެ އިތުރުން، އަދުގެ ޒަމާނީ ފެޝަނުން ބޭރުން، އަމިއްލަ ވަންތަކަމުގެ ބަޔާނެއް ރަމްޒު ކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. އެ ޒުވާނުންގެ ޝިޢާރަކީ ސަރީޚަ ޝިޢާރެކެވެ. ހިތްވަރު ދެނީ، ސެކަންޑްހޭންޑް އެއްޗެހި ގަނެގެން، ތަފާތު ދެއްކުމަށެވެ.

ވިންޓޭޖް އެއްޗެހި ލާ އުޅެނީ ފަޤީރުވީމައޭ ބުނަ ފިކުރު އެބަ ޖެހޭ މުޅިން ނައްތާލަން. ނޫނީ، އެހެން މީހަކަ ލާފަ ހުންނަ އެއްޗެއް ލަނީ އަތުގަ ލާރި ނޭތީމަ ކަމަށް ދެކޭ ދެކުންވެސް އެބަޖެހޭ ނައްތާލަން. ގުޗީ އެއްޗެއް ލަނީ، އެއީ ހަމަ ގުޗީ ވީމަ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ދެން ވަރަށް ޖޯކު ކަމެއް. އެއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅުވާނެ، ރީތި އަދި މުޖުތަމަޢު ތަޣައްޔަރު ނުކުރާ އެއްޗެއް ލިއްޔާ. މިތާ އެ ހުންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެ. ހަމަ ގަނެގެން ލާންވީ. ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެވެސް އިތުރަށް ލިބެން ހުއްޓާ، އަނެއްކާ ގޮސް އިތުރު އެއްޗެހި ތަކެއް އުފައްދަނީ ކީއްކުރަން؟ މަށަކަށް ނުވިސްނޭ ކަން އެހެން ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް.
މިޔާ ޑޭވިސް؛ ވިންޓޭޖް ގާލާއަށް ގޮސްހުރި މީހެއް

އެއީ ތެދެކެވެ. މިހާރުވެސް އިންތިހާއަށް ފުދޭ މިންވަރަށް އެއްޗެހި ލިބެން ހުއްޓާ، އަނެއްކާވެސް އާ އެއްޗެހިތަކެއް އުފައްދަން ނުވަތަ ހޯދަންވީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ އެއްބަޔަކަށް ބާ ވިއަސް، އަނެއް ބަޔަކަށް އެއީ ހަމަ ޚާޒާނާއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
0%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް