ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 21:48
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މުސާރައިން ބައެއް އުނިކޮށްދެއްވުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި
 
އެޕްރީލް 2024 ން ފެށިގެން މި ދައުރުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށް މުސާރަ ނުދިނުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މުސާރަ އިން ބައެއް އުނިކޮށްދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމަށް އެޑްރެސްކުރައްވާ ނަޝީދު ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު މިވަގުތު ހުންނެވީ ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބްލް ފޯރަމް (ސީވީއެފް) ގެ ފުރަތަމަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމަށް ގާނާގައި ކަމަށެވެ.

އަދި މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްގައި ރަސްމީކޮށް ކަންކަން ހިންގުމަށް ވަރަށް ވަގުތު ނަގާ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، އެ މަސައްކަތާއި ވެސް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވުމުގެ ގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެތައްކަމެއް ކުރެވި މާޗް މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ގާނާގެ ޕާލަމެންޓުން ވަނީ ސީވީއެފް ސެކްރެޓޭރިއަޓް އާއި ބެހޭ ގަރާރު ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށްވިދާޅުވެ، މާތްﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު އެންމެހާ ކަންކަން އަވަހަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ފާޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން އެޕްރީލް 2024 ން ފެށިގެން މި ދައުރުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށް އެމަނިކުފާނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ މުސާރަ އުނިކޮށް ދެއްވުމަށް ސިޓީގައި ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވަނީ
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފަތުރުވެރިންނަށް ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ ދޭން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި